Vertrek Erik Stegink als raadslid Gemeente Deventer

Erik Stegink heeft na bijna 27 jaar voor Gemeentebelang actief te zijn geweest, besloten om per 1 januari 2021 te stoppen als gemeenteraadslid van de gemeente Deventer. In goed overleg met bestuur en fractie zal Erik lid blijven van Gemeentebelang en waar nodig inbreng geven. Bij het beëindigen van Eriks gemeenteraadslidmaatschap zullen ook zijn functies als Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad, zijn lidmaatschap van de Agendacommissie (voormalig Presidium) en Voorzitter van de Werkgeverscommissie vacant komen. In de voor ons liggende periode zal Gemeentebelang de tijd nemen om voor opvolging van Erik te zorgen. Erik wil zich, naast zijn bedrijfsactiviteiten, richten op het verder ontwikkelen en vormgeven van een nieuwe lande...

GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

Beste inwoner van Deventer, beste kiezer,

Fijn dat we in de afgelopen jaren konden rekenen op uw vertrouwen, waarbij we als Gemeentebelang Deventer ons uiterste best hebben gedaan om dátgene te doen wat binnen ons vermogen lag. Intussen is het alweer twee jaar geleden dat we bij de verkiezingen door úw stem de grootste partij werden met 7 zetels. We zijn nu halverwege deze raadsperiode en als 7 koppige fractie in de coalitie hebben we een grote inbreng om het beste te doen voor de gemeente Deventer en haar inwoners. Daarbij sturen we met onze kernwaarden zoals: stellen van kaders en ruimte bieden voor initiatieven, controle op uitvoering en op gezond financieel beleid. Dit vanuit ons partij programma ‘Verantwoord, daadkrachtig en lokaal’ en vanuit het coalitieakkoord ‘Met lef & liefde voor Deventer’.
Momenteel leven we in zware en roerige tijden als gevolg van de coronacrisis, die gevolgen heeft op het dagelijks leven van vrijwel elke inwoner van Deventer. Hierdoor is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Het overlijden van onze fractievoorzitter Peter Onvlee vanwege het coronavirus heeft ons als partij diep geraakt. We gaan hem ontzettend missen.

De coronacrisis heeft ook (financiële) gevolgen voor de gemeente Deventer. De komende maanden vraagt dit veel aandacht, zoals bij de vaststelling van de begroting in het najaar van 2020. Besluiten van de gemeenteraad kunnen de komende periode niet via de ‘normale’ raadsvergaderingen genomen worden. In plaats daarvan worden voorstellen nu bijvoorbeeld schriftelijk of via een digitale bijeenkomst behandeld. Per onderwerp beoordelen we wat de beste methode is én ruimte geeft aan onze inbreng bij het onderwerp. Onze wekelijkse fractie vergaderingen zijn op maandagavond. Normaliter doen we dit op meerdere locaties binnen de gemeente. Op deze avonden is er ruimte voor u, om met ons in gesprek te gaan.
Als gevolg van de coronacrisis worden de fractievergaderingen voorlopig virtueel uitgevoerd en kunnen we u niet fysiek ontvangen. Wel kunt u uiteraard digitaal of telefonisch contact met ons opnemen voor vragen, opmerkingen en suggesties. Neem gerust contact op met één van de fractieleden. (klik hier)

Intern zijn we op de achtergrond al weer bezig met de voorbereidingen en campagne van de verkiezingen in maart 2022. We zullen u hierover in de komende periode tijdig informeren.

Hopelijk kunnen we binnenkort persoonlijk weer een afspraak met u plannen om met u in gesprek te gaan en u gastvrij ontvangen. Ook kunnen we dan weer naar u toe komen in de dorpen en wijken en aanschuiven bij uw overleg.

 

April 2020 Fractie Gemeentebelang Deventer

Over ons,

Gemeentebelang is bij de verkiezingen van 21 maart 2018 wederom de grootste fractie in de Deventer raad geworden. Net als vier jaar geleden behaalde Gemeentebelang 7 zetels.

Van de fractievoorzitter

Beschouwing 25 juni 2020

Geachte voorzitter en collega’s,

Om te beginnen willen we in deze bijzondere tijd kort stil staan bij alle mensen in onze gemeente die ziek zijn geweest, of die iemand in hun directe omgeving hebben verloren aan COVID-19. We wensen hen veel sterkte toe.

Het is een bijzondere periode. Maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen hebben veel effect op het dagelijkse leven van onze inwoners, onze bedrijven, onze verbonden partijen en het maatschappelijk middenveld. Voor velen is er onzekerheid over de financiële consequenties en zelfs over de continuïteit van bedrijf of organisatie op de iets langere termijn. Ook voor de financiën van de gemeente hebben eerder genoemde maatregelen de nodige consequentie ’s. Het mede door consistent beleid behaalde voordeel in de jaarrekening 2019 van 1,5 miljoen is al weer verdampt in de uitkomsten van de 1e kwartaalrapportage 2020. Het is nu nog in een glazen bol kijken wat de verdere financiële uitwerkingen voor de komende tijd zullen zijn, onzekere tijden dus.

Gemeentebelang heeft waardering voor de wijze waarop de gemeentelijke organisatie in de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd. We zijn als gemeenteraad regelmatig bijgepraat. Er is veel aandacht geweest voor continuïteit van zorg, het verstrekken van de juiste informatie, het verstrekken van inkomen en voor het handhaven van alle benodigde maatregelen. Dit is ook precies wat we van de gemeente verwachten, dat ze er als meest nabije overheid staat voor haar inwoners wanneer het spannend wordt. Gelijktijdig realiseren we ons dat de drukke periode een enorme wissel heeft getrokken op de ambtelijke organisatie.

Het is fijn dat we als raad de draad weer hebben kunnen oppakken ook al is het soms nog een beetje behelpen en puzzelen hoe het een en ander vorm te geven om zo tot een situatie te komen waarin weloverwogen besluitvorming mogelijk is .

In de afgelopen jaren hebben we als raad en college beleid neergezet, wat we belangrijk vinden voor onze gemeente. Een crisis als de huidige, zou niet moeten leiden tot plotseling nieuwe inzichten. Als gemeente dienen we onverkort ons huidige investeringsprogramma uit te voeren.

Gemeentebelang vind het belangrijk dat er een goede nieuwe VMBO school komt in Deventer met daaraan gekoppeld de vervanging van de verouderde sporthal Keizerslanden, en vraagt aan de wethouder wanneer we als raad hiertoe een besluit kunnen nemen.
Verder vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk de lokale economie te steunen en deze door de moeilijke periode te helpen en dat doen we met dit huidige investeringsprogramma. Gemeentebelang wil ook meewerken aan het economisch herstelprogramma wat samen met de partners is opgesteld en vraagt het college te onderzoeken of er bij de diverse projecten gelden vrij gemaakt kunnen worden en deze nu in te zetten voor het economisch herstel. Aan de wethouder van Economie de vraag in hoeverre er al gezocht is naar cofinanciering, welke stappen hiervoor zijn ondernomen en welke rol de provincie Overijssel hierbij kan spelen.

 

Gemeentebelang maakt zich zorgen over de verwachte toename bijstand gezien de verwachte afname werkgelegenheid. Heeft het college hier voldoende inzicht in en zijn we hier op voorbereid. Is er al enig inzicht in de verwachtingen betreffende de rijksbijdragen? Gezien de grote onzekerheden, zowel in de gemeentebegroting als ook bij het maatschappelijk middenveld, vraagt Gemeentebelang het college om ons goed te blijven informeren. Gemeentebelang wil dat de raad in positie wordt gebracht om keuzes te kunnen maken. Betrek ons bij de ontwikkelingen die er de komende tijd op ons af komen, blijf ons tijdig informeren en zorg dat we heldere afwegingen kunnen maken die ook naar de samenleving uitlegbaar zijn. Daarbij willen we integraal kunnen afwegen of en zo ja op basis van welke prioriteiten we geld beschikbaar gaan stellen om de continuïteit van organisaties te garanderen. Als zou blijken dat we niet alles overeind kunnen houden, breng de raad dan wel in positie om te kunnen prioriteren. Van het college horen we graag hoe dit gerealiseerd wordt.

Nog een laatste aandachtspunt vanuit Gemeentebelang is de hondenbelasting. Gezien de huidige Coronacrises lijkt het ons in aansluiting op voorgaande jaren dit jaar niet gepast om de motie afschaffing hondenbelasting in te brengen. Gezien de verwachte beperkte begrotingsruimte zal het moeilijk zijn om er een dekking voor te gaan vinden. Het lijkt ons dan ook nu niet gepast om deze onder de aandacht te brengen. Maar wat ons betreft nog niet van tafel en willen u gerust stellen en nemen deze motie volgend jaar vast en zeker weer in onze overwegingen mee.

In deze bijzondere tijd willen we en ik denk moeten we als gemeentebestuur gezamenlijk optrekken. Met begrip voor politieke profilering willen we er vooral staan voor de inwoners, bedrijven en organisaties in Deventer. Gemeentebelang zoekt hiervoor de samenwerking met alle fracties. Laten we samen de uitdaging oppakken om de goede keuzes te maken zodat onze gemeente goed de toekomst in kan na deze crisis.

Raadsfractie Gemeentebelang 2018-2022

De fractie bestaat uit zeven gemeenteraadsleden en drie fractieopvolgers. De fractieopvolgers nemen deel aan alle interne overleggen en hebben bepaalde aandachtsgebieden, die ze ook in de politieke markt verwoorden. In tegenstelling tot de gekozen raadsleden maken ze geen deel uit van de gemeenteraad en hebben dan ook geen stemrecht. Wel zijn de fractievolgers beëdigd en daardoor gebonden aan alle regels van vertrouwelijkheid en integriteit.

Liesbeth Grijsen

Wethouder

mw. E.G. Grijsen (Liesbeth)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Erik Stegink

Raadslid

dhr. T.W. Stegink (Erik)
Oudendijk 9a
7437 SL Bathmen
Telefoon 0573-221346
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hennie Eltink

Raadslid

mevr. H. Eltink (Hennie)
Walstraat 15
7411 GJ Deventer
Telefoon: 06-37228413
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marco Schoemans

Raadslid

dhr. M.F.J. Schoemans (Marco)
Merel 8
7423 EH Deventer
Telefoon: 0570-657394/ 06-51855647
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Harry ten Have

Raadslid

dhr. H.A.M. ten Have (Harry)
Spanjaardsdijk 53
7433 PW Schalkhaar
Telefoon: 0570-532000/06-51346628
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bert Roetert

Raadslid

dhr. A. Roetert (Bert)
Rudolf van Diepholstraat 102
7415 XZ Deventer
Telefoon: 06-11787585
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bas van Swigchem

Raadslid

dhr. B. van Swigchem (Bas)
Hemeltjesweg 4
7434 PH Lettele
Telefoon: 06-20390042
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerben Beunk

Fractieopvolger

dhr. G. Beunk (Gerben)
Hazelaarserf 15
7437DJ Bathmen
Telefoon: 06-54228335
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeentebelang Deventer