november 2015

Gemeentebelang zegt NEE tegen de plannen om een spoorboog te ontwikkelen bij Deventer. Er zijn goede alternatieven voorhanden. Bovendien mogen de inwoners niet worden blootgesteld aan nog meer geluidsoverlast....

Een groene leefomgeving is belangrijk voor het welzijn van mensen. Het huidige groen moet worden behouden. Bij nieuwbouwprojecten moet voldoende groen worden gerealiseerd. In het buitengebied wordt het onderhoud van landschapselementen gestimuleerd...

Gemeentebelang wil de inwoners van Deventer meer invloed geven en het draagvlak voor het gemeentelijk beleid vergroten. Belangrijke beslissingen moeten via een besluitvormend referendum worden voorgelegd aan de inwoners van Deventer....

Woningen zijn voor starters op de woningmarkt bijna onbetaalbaar geworden. Hierdoor stokt de doorstroming in de woningmarkt. Gemeentebelang wil op wijk- en dorpsniveau vraaggericht het aanbod van starterwoningen vergroten....

De bedrijventerreinen in Deventer zijn veel veiliger geworden door cameratoezicht. Dit willen we uitbreiden naar de binnenstad en waar nodig ook naar andere locaties....

Leefbare wijken en dorpen hebben bereikbare voorzieningen nodig. Deze zijn belangrijk voor ouderen en ook voor gezinnen met opgroeiende kinderen. Gemeentebelang zet zich in om voorzieningen dicht bij de mensen te houden....

Inwoners en ondernemers worden gehinderd door onnodige en overbodige regels. De handhaving daarvan kost ook een hoop geld. De regelgeving op gemeentelijk niveau moet kritisch worden bezien en gesnoeid....

Gemeentebelang staat voor een kleine, daadkrachtige en slagvaardige gemeentelijke organisatie. Een organisatie die zich beperkt tot haar kerntaken en niet onnodig beslag legt op gemeenschappelijke middelen...

Parkeergeld is bedoeld om voldoende bereikbare parkeerplekken in en rond het centrum te garanderen. Dat is belangrijk om de binnenstad levendig te houden. Parkeergeld mag niet worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen....

Zorgbehoevenden moeten erop kunnen vertrouwen dat hun zorg ook in toekomst goed geregeld is. Dat geeft rust. Bij de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente mogen geen mensen tussen wal en schip geraken. De persoonlijke verzorging blijft een taak van professionals. Mantelzorgers...