Voorbereidingen geluidswerende maatregelen A1 Bathmen starten

Op 24 februari 2016 is unaniem in de gemeenteraad Deventer de motie van Gemeentebelang (Erik Stegink) aanvaard om ervoor te zorgen dat de verbreding van de A 1 niet leidt tot extra geluidoverlast voor de bewoners van Bathmen.
In samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en met inbreng van de Belangenvereniging Bathmen is € 3.45 miljoen hiervoor vrijgemaakt.
In de raadsvergadering van 12 december 2018 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd om € 200.000 vrij te maken voor het starten van de voorbereidingen van de geluidswerende maatregelen.

Chronologisch overzicht formatieproces

21 maart 2018:
Gemeentebelang wint de gemeenteraadsverkiezingen. Met opnieuw zeven blijven we de grootste fractie in de raad.

23 maart 2018:
Alie Zandsta wordt gevraagd om het informatieproces te begeleiden.

5 april 2018
Het advies van informateur Zandstra: Onderzoek een coalitie van Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66. Om slagkrachtiger te zijn, de werkdruk van het college te verminderen en meer verbinding met de samenleving te krijgen, adviseert zij om te zoeken naar een vijfde collegepartij en daarmee een vijfde wethouder. Henk Gossink gaat als formateur aan de slag.

17 mei 2018
Hoewel er grote stappen zijn gezet en de partijen inhoudelijk op zeer veel punten overeenstemming hebben bereikt, stapt de VVD uit het formatieproces. Struikelblok is de keuze van de vijfde wethouder.

19 mei 2018
Na het vertrek van de VVD stellen de resterende partijen (Gemeentebelang, PvdA en D66) Martijn Dadema voor als nieuwe informateur.

23 mei 2018
De voltallige gemeenteraad neemt het voorstel van Gemeentebelang, PvdA en D66 over en vraagt de burgemeester Dadema van Raalte de mogelijkheden van een nieuwe coalitie te onderzoeken.

6 juni 2018:
Het advies van informateur Dadema: Start een formatieproces met Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA.

9 juni 2018:
Henk Nijhof neemt de taak als formateur op zich. Onder zijn leiding werken de partijen aan een akkoord.

3 juli 2018:
De partijen maken bekend dat er een akkoord ligt. Deventer krijgt een college bestaande uit Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA. Dit zal op woensdag 11 juli worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kavels voor Koeien van start

Met de overhandiging van een gebiedskaart door wethouder Grijsen aan de kavelruilcommissie is op 28 november de vrijwillige kavelruil Kavels voor Koeien Deventer officieel van start gegaan. Het project, dat loopt tot voorjaar 2021, beoogt de ruil van 200 hectare grond. Het kavelruilproject is een initiatief van LTO Noord afdeling Salland en de gemeente Deventer.

Wethouder Grijsen: 'Wij zetten ons samen met LTO in voor een vitaal platteland. Er zijn minder boerenbedrijven maar die zijn wel groter. We willen dat zij goed kunnen boeren en tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat het mooie Sallandse landschap wordt versterkt. We zijn enorm blij met de Europese subsidie die we via de provincie hiervoor hebben gekregen’.

De verkaveling in het buitengebied van Deventer is niet optimaal. Een belangrijke oorzaak is dat groeiende bedrijven hun huiskavel willen vergroten zodat de koeien buiten kunnen lopen, terwijl de vrijkomende gronden van stoppende bedrijven vaak verder weg liggen. Door middel van kavelruil wordt gewerkt aan huiskavelvergroting, afstandsverkorting en kavelconcentratie. Daarmee wordt de bedrijfsvoering efficiënter en is er minder landbouwverkeer op de weg, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid en het milieu.

Het volledige artikel is te vinden op: Link naar artikel

Lessen trekken

Gemeentebelang is zeer geschrokken over alle berichten over Werkmakelaar Oost. De verhalen die boven komen, zijn rondom schokkend. We hebben dan ook ingestemd met een onderzoek naar de achtergronden. Dat betekent niet dat we achterover leunen en de conclusies afwachten. Nu al blijkt dat het samenspel tussen college en raad niet optimaal verloopt als het gaat om pilots in het Sociaal Domein. Door de soms moeizame informatieverstrekking vanuit van het college komt de controlerende taak van de raad in het geding. Dat moet beter. Ook willen we dat het college en de raad richtlijnen opstellen, waaraan bedrijven en/of instellingen moeten voldoen, waarmee de gemeente Deventer met het oog op een te houden pilot in het sociaal domein een verbintenis aan wil gaan. Daarnaast moet er worden toegezien op het naleven van de (prestatie)afspraken en een goede klachtenafhandeling. Dit is vastgelegd in een motie die door Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie is ingediend en gisteren unaniem is aangenomen.

Kijk hier voor de motie https://deventer.raadsinformatie.nl/document/6624364/2/2018-06-27_Motie_GB_-_Werkmakelaar-Oost

 

Werkmakelaar Oost

Gisteravond heeft de gemeenteraad uitgebreid gepraat over het rapport van Twynstra Gudde over Werkmakelaar Oost. Dat bedrijf vestigde zich twee jaar geleden in Deventer en kreeg van de gemeente subsidie voor iedere medewerker die vanuit de bijstand aan het werk kwam. Het werd een fiasco. Het rapport moest opheldering geven hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren.
Natuurlijk is het rapport ook Gemeentebelang op zijn zachtst gezegd niet onopgemerkt gebleven. Alle feiten op een rij…. Dat kwam even binnen! Het dossier Werkmakelaar Oost is inderdaad een hoofdpijndossier, zoals de raad dit al in juni heeft geconcludeerd. In de ogen van Gemeentebelang is het rapport dat nu op tafel ligt een goed uitgewerkte onderbouwing van alle feiten en feitjes die ons al grotendeels bekend waren. We wisten al dat het fout is gegaan. We weten nu echter ook hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Dit rapport, met name de aanbevelingen, geeft de raad en het college veel houvast. Zo wordt in de toekomst een kritische kijk gegarandeerd maar blijft er ruimte voor nieuwe, onconventionele initiatieven die op ons pad komen.
De kritiek op wethouder Kolkman was de afgelopen maanden en ook gisteren niet mals. Maar we moeten ons wel realiseren dat wethouder Kolkman het Sociaal Domein in de gemeente Deventer door moeilijke tijden heeft geloodst. De wethouder is een bijzondere man met een bijzondere aanpak. Soms een tikkeltje chaotisch maar juist deze spontaniteit heeft Deventer de afgelopen jaren ook veel goeds opgeleverd. Wij staan er in vergelijk met veel andere gemeenten goed voor.
De gemeenteraad heeft gisteren een motie aangenomen, die Gemeentebelang samen met D66, GroenLinks, CDA en PvdA had ingediend. Hierin hebben we ons ongenoegen en onze zorgen geuit over de gang van zaken rond Werkmakelaar Oost. Ook is het College opgeroepen om er alles aan te doen om vergelijkbare pijndossiers in de toekomst te voorkomen. Gemeentebelang gaat er van uit dat wethouder Kolkman met alle ervaringen en de aanbevelingen uit het Dossier Werkmakelaar Oost, ook in zijn nieuwe portefeuilles het uiterste uit zichzelf en onze gemeente zal proberen te halen.

Coalitievorming verloopt voorspoedig

Formateur Henk Nijhof laat weten dat de coalitievorming voorspoedig verloopt: “Er zit een goed tempo in en de sfeer is goed en constructief.” Op de belangrijkste thema’s die door de informateur Martijn Dadema zijn benoemd, economie, cultuur, duurzaamheid, sociaal en verbinding met de samenleving is op hoofdlijnen overeenstemming. De komende weken wordt gebruikt om de andere onderwerpen uit te werken en de portefeuilles te verdelen. De coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA verwacht voor het zomerreces het akkoord te presenteren en het te bespreken met de gemeenteraad. Dan vindt ook de installatie van een nieuw college plaats.

Waterschapsverkiezingen 2019

Erik Smeenk en Harry ten Have op de voorlopige kieslijst van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
Al vanaf 2008 is Gemeentebelang actief betrokken bij het Waterschap, toen nog Groot Salland. Erik Smeenk zat in het bestuur van Groot Salland als fractievoorzitter van de gezamenlijke Sallandse Gemeentebelangen partijen. Per 1 januari 2016 is Waterschap Groot Salland gefuseerd met waterschap Reest en Wieden, het nieuwe waterschap heet nu Drents Overijsselse Delta. Voor de a.s. verkiezingen op 20 maart 2019 is een voorlopige kieslijst opgesteld en daarop staan twee leden van Gemeentebelang, namelijk Erik Smeenk (plaats 9) en Harry ten Have (plaats 18). Erik Smeenk is daarnaast gevraagd als bestuurslid van de gezamenlijke gemeentebelangenpartij met als naam Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Wij zijn er trots op betrokken te zijn bij zowel de waterschapsverkiezingen volgend jaar en in het bestuur te zitten van de Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel.

Gemeentebelang telt twee nieuwe ereleden

 
  
 

Tijdens de voorjaarsvergadering van Gemeentebelang zijn Alie Zandstra en Marcel Elferink benoemt tot ereleden.
Alie Zandsta uit Loo heeft in totaal 28 jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Eerst voor Algemeen Belang dat later opging in Algemeen Plattelandsbelang en ook na de naamswijziging in Gemeentebelang bleef Alie Zandstra de kar trekken. In totaal is ze vijf keer als lijsttrekker de verkiezingen ingegaan. Onder haar leiding ontwikkelde Gemeentebelang zich van constructieve oppositiepartij tot grootste speler in de Deventer politiek.
Net als Alie Zandstra keerde ook Bathmenaar Marcel Elferink na de verkiezingen niet terug in de raad, waar hij 16 jaar deel van uitmaakte. Afgelopen maart werd hij door de Stentor uitgeroepen tot beste raadslid van de afgelopen vier jaar. Elferink maakte zich nadrukkelijk sterk voor een verantwoorde omgang met gemeenschapsgeld, duidelijke communicatie en vooral voor zo weinig mogelijk ruimte voor geheimhouding. Hiermee werd hij één van de boegbeelden van Gemeentebelang.
In dezelfde vergadering werden ook de andere twee vertrokken raadsleden van Gemeentebelang, Wilma Schreur en Bas van Swigchem, uitgebreid in het zonnetje gezet.

Japanse Duizendknoop

Motie Gemeentebelang voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop als voer voor varkens

De gemeenteraad van Deventer stemde unaniem in met een proef om de Japanse Duizendknoop uit roeien door de plant te voeren aan varkens.
Effectief bestrijden van de Japanse Duizendknoop, op de locatie waar deze groeit, duurt meerdere jaren. Op sommige plekken is hierdoor rooien en afvoeren van de plant naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven noodzakelijk. Een alternatief is het bestrijden met glyfosaat, echter de raad heeft besloten geen milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat meer te gebruiken. Gemeentebelang wil een proef opzetten waarbij gerooide planten gevoerd worden aan varkens bij een lokale varkenshouder. Op basis hiervan kan de effectiviteit van de proef gemeten worden. Gemeentebelang wil deze proef graag opzetten in samenwerking met varkensboer(en), gemeente, LTO en Groenbedrijf Deventer. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de verbinding tussen stad en het platteland.

  • De potentiële voordelen ten opzichte van de huidige methode zijn:
  • De transportkosten van de plant naar een lokale varkensboer zijn aanzienlijk lager in vergelijking met het transport naar een gespecialiseerd bedrijf omdat er geen gespecialiseerde bedrijven in de directe omgeving van Deventer zijn.
  • Het voeren van de plant aan varkens aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt ten opzichte van te laten verwerken door een gespecialiseerd bedrijf.


De motie is door de raad op 7 november aangenomen en het college wil graag hieraan medewerking verlenen. Na een jaar zal de proef geëvalueerd worden.

Henk Nijhof nieuwe formateur Deventer

Op woensdag 6 juni jl. heeft informateur Martijn Dadema de gemeenteraad van Deventer geadviseerd om een nieuwe coalitie te vormen met de partijen Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA.

Deze partijen hebben gezamenlijk de heer Henk Nijhof gevraagd en bereid gevonden om het formatieproces te gaan begeleiden.

Henk Nijhof is in de jaren 1992 - 2006 wethouder geweest in de gemeente Hengelo. Daarna is hij tot 2012 landelijk partijvoorzitter geweest voor GroenLinks. Onlangs heeft Henk Nijhof het formatieproces in de gemeente Wageningen tot een goed einde gebracht.

Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA aan tafel

In en extra raadsvergadering hebben Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA hun vertrouwen in de coalitie uitgesproken, die informateur Dadema de gemeenteraad heeft voorgesteld.
Dadema, burgemeester van Raalte, had op 23 mei van de raad de opdracht gekregen om te onderzoeken welke coalities tussen partijen mogelijk zijn en welke coalitie naar alle waarschijnlijkheid de meeste kans van slagen heeft. In zeer kort tijdsbestek heeft het onderzoek plaatsgevonden en op 1 juni is het eindrapport al uitgebracht.
Op basis van uitgangspunten in de partij programma’s en de voorkeurscoalities van alle partijen is de conclusie dat een coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA het meest kansrijk is en dat er geen onoverkomelijke belemmeringen zijn om te komen tot een daadkrachtig en toekomstgericht bestuur van de gemeente Deventer.

Wat Gemeentebelang betreft gaan de vijf partijen nu samen nadenken over hoe het formatieproces er uit gaat zien. Een belangrijke stap daarin is het zoeken naar een formateur waar de betrokken partijen zich unaniem in kunnen vinden en waarbij iedereen evenveel recht van spreken heeft.
We willen voortvarend aan de slag. Het is in het belang van Deventer dat er op een zorgvuldige manier zo snel als mogelijk een degelijk en ambitieus nieuw bestuur wordt geïnstalleerd. De gemeenteraad zal regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang.

Opheldering

Schending vertrouwelijkheid en geheimhouding

Onlangs zijn er in Deventer meerdere gevallen van het delen van vertrouwelijke informatie geconstateerd. Dagblad de Stentor beweerde zelfs in het bezit te zijn van details over een evenement dat onder geheimhouding binnen de raad besproken was. Deze gang van zaken is schadelijk voor de relatie tussen raad en college en doet afbreuk aan de regels die wij hebben gesteld in onze democratie. Sterker nog, het delen/lekken van geheime informatie is strafbaar. In diverse gemeenten zijn gevallen bekend die door de rechter flink zijn bestraft. Gemeentebelang en D66 vinden het zeer zorgelijk dat er personen zijn die de regels overtreden. De partijen hebben het college vragen gesteld over de geldende procedures en over de bekendheid hiervan. Ook willen Gemeentebelang en D66 weten welke stappen het college gaat nemen omtrent het respectievelijk vermeende lekken en lekken van geheime en vertrouwelijke informatie. Indien er sprake is van het lekken van geheime informatie is dat een misdrijf waarvan het college aangifte kan doen.

De raad en het college spreken met veel partijen. Soms is het noodzakelijk om een onderwerp tijdelijk in vertrouwen te bespreken. Vanwege bijvoorbeeld de privacy van betrokkenen of het beschermen van de concurrentiepositie kan tijdelijke geheimhouding worden afgesproken. De raad stemt hier formeel mee in en moet zich daar aan houden. Op deze manier blijft de raad wel geïnformeerd en kan hij sturend optreden. Voor een goede werking van lokale democratie is het belangrijk dat dit vertrouwen niet wordt geschaad.

Klik hier voor de schriftelijke vragen 

Ondersteuning kleine zorgaanbieders

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning.) De gemeente koopt de benodigde professionele zorg in bij zorgaanbieders.

Afgelopen woensdag zijn de tarieven Inkoop WMO voor 2019 door de raad vastgesteld. In de aanloop bleek dat een aantal kleine zorgaanbieders moeite heeft met de verlaagde tarieven voor de dagbesteding. Gemeentebelang vindt dat kleine zorgaanbieders van dagbesteding belangrijk zijn. Daarom hebben we samen met D’66 en de PvdA een motie opgesteld waarin het College wordt opgeroepen om hun het komende half jaar ondersteuning te bieden om ze voor te bereiden op de tarieven in 2019. Hierbij gaat het niet om geld, maar om onder meer informatieverstrekking, het delen van kennis en het adviseren in het verbeteren van de bedrijfsvoering. De motie is met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. De raad zal in september geïnformeerd worden over de voortgang. Direct na het eerste kwartaal 2019 zal de raad geïnformeerd worden over effecten bij de kleine zorgaanbieders.

Om er voor te zorgen dat de raad actief betrokken is bij het bepalen hoe de inkoop WMO vanaf 2020 in onze gemeente wordt vormgegeven, heeft Gemeentebelang een tweede motie ingediend. Hierin wordt het College gevraagd om een stappenplan op te zetten met processtappen, beslismomenten voor de raad, de rol van de raad in de verschillende fases van het proces en de verschillende scenario’s bij de keuzemomenten. Deze motie is unaniem aangenomen.

Inloopavond Gemeentebelang in het Hovenhuus

Wilt u een zorg of een probleem onder de aandacht van Gemeentebelang brengen? Dat kan. Fractie en bestuur gaan in het kader van de maandelijkse inloopavonden op maandag 8 oktober op bezoek op de Worp. Van 19.30 uur tot 20.00 uur bent u welkom in Het Hovenhuus, Leliestraat 27 in Deventer. Loop spontaan binnen. Past de avond u niet, wilt u iets meer tijd of kunt u niet naar het Hovenhuus komen? Neem dan contact op met Hennie Eltink, aanspreekpunt van Gemeentebelang in deze wijk. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ofbel fractievoorzitter Peter Onvlee, tel 06-14998045. Natuurlijk geldt deze uitnodiging ook voor inwoners van andere buurten, wijken of dorpen in de gemeente Deventer!

Evaluatie uitgebreid

De vervoerscentrale PlusOV regelt voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, Heerde en Hattem het speciaal leerlingen-, dagbestedings- en ouderenvervoer. De Deventer gemeenteraad heeft in 2015 tot de samenwerking besloten omdat het vervoer op deze manier goedkoper en beter zou kunnen worden uitgevoerd. In augustus 2016 begon PlusOV met leerlingenvervoer in de gemeente Apeldoorn en sinds augustus 2017 verzorgt PlusOV ook het leerlingenvervoer in de andere betrokken gemeenten waaronder Deventer. Sinds 1 januari dit jaar rijdt al het vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de Stedendriehoek onder de naam PlusOV.

De start was – ook in onze gemeente - verre van vlekkeloos. Er kwamen veel meldingen dat kwetsbare kinderen en ouderen niet of te laat werden opgehaald en de routes onnodig lang waren. Een uitgebreid onderzoek bevestigde dat er veel mis was bij PlusOV. Daarop heeft de organisatie wijzigingen doorgevoerd, waarna de klachten afnamen. Inmiddels is bekend geworden dat de samenwerking binnen PlusOV niet tot de gehoopte kostenbesparing heeft geleid. In tegendeel: de kosten lopen op.

Bij het opstarten van PlusOV hebben de betrokken gemeenten afgesproken dat er in juni van dit jaar zou worden besloten of de samenwerking wordt voortgezet. In de bestuursvergadering van PlusOV is besloten om dit besluit op te schorten naar uiterlijk 1 november en in afwachting van een uitgebreide evaluatie.

Enkele partijen, onder meer Gemeentebelang, hebben gisteren (30 mei) middels een amendement en een motie gevraagd om de evaluatie op een aantal punten uit te breiden en op zo kort mogelijke termijn hierover verslag te doen aan de raad. De volledige raad steunde deze verzoeken zodat er straks een weloverwogen besluit kan worden genomen over de eventuele voortzetting van de samenwerking binnen PlusOV.

Update verkeersituatie Bathmen

Update: Alle werkzaamheden betreffende de wijziging van de voorrangsituatie op de Gorsselseweg, Woertmansweg, Enklaan en Deventerweg in Bathmen worden stop gezet. Die toezegging deed wethouder Rorink tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 september op aandringen van Gemeentebelang. Op korte termijn gaat de gemeente het gesprek met betrokkenen aan.

Zie hier het eerder verschenen artikel over de geplande wijziging van de voorrangsituatie.


Gemeentebelang zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 september aandacht vragen voor de geplande wijziging van de voorrangssituatie op de Gorsselseweg, Woertmansweg, Enklaan en Deventerweg in Bathmen. In het kader van het onderhoud wil de gemeente de voorrangssituatie wijzigen waardoor het doorgaand verkeer door het centrum zal lopen. Verschillende inwoners en de Belangenvereniging Bathmen (BVB) hebben bij de partij aan de bel getrokken. Zij klagen er onder meer over dat ze niet in de verandering zijn gekend. Gemeentebelang hecht grote waarde van het betrekken van inwoners bij besluitvorming. Ook vraagt de partij zich af waarom de werkzaamheden precies rondom de Bathmense kermis gepland zijn.

Informateur Dadema aan de slag

Gemeentebelang is blij dat de voltallige raad achter de benoeming van de heer Dadema als nieuwe informateur staat. De fracties hebben de burgemeester van Raalte gezamenlijk gevraagd om te onderzoeken wat de uitgangspunten, ambities, mogelijke coalitiepartners en fricties van de politieke partijen zijn. Doel is het vormen van een stabiele coalitie. De heer Dadema zal vandaag (25 mei) de eerste gesprekken voeren. Hij hoopt op korte termijn zijn eindrapport aan de raad te kunnen presenteren.

Update Meer afvalscheiding

De voltallige raad stemde tijdens de vergadering van woensdag 26 september voor de motie van Gemeentebelang die het mogelijk moet maken dat ook scholen,(sport)verenigingen en organisaties van evenementen hun afval gescheiden kunnen aanleveren. Wethouder Verhaar zal snel met de aanbevelingen aan de slag gaan.

Zie hieronder het eerder verschenen artikel over de motie die Erik Stegink namens Gemeentebelang heeft ingediend.


De gemeente Deventer doet het goed als het gaat om afvalscheiding. Door het apart inzamelen van herbruikbare stoffen als glas, oud papier, PMD (plastic) en GFT door Circulus Berkel neemt de hoeveelheid restafval al jaren af. Dit is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de burgers.
Alleen huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald. Het afval van onder meer scholen, (sport)verenigingen en organisaties van evenementen valt onder bedrijfsafval. Commerciële inzamelaars bieden geen scheidingsmogelijkheden. De afgelopen jaren is voor tientallen basisscholen een constructie gevonden waarbij ook zij hun afval toch gescheiden en dus goedkoper aan Circulus Berkel kunnen aanleveren. Vanwege geldende regels kunnen onder meer middelbare scholen, verenigingen, buurt/cultuurhuizen en evenementenorganisaties geen gebruik van deze mogelijkheid maken.
Een gemiste kans, vindt Gemeentebelang. Uit oogpunt van het milieu en de financiën zou ook hier een stap gezet moeten worden. De partij wil graag dat het College samen met Circulus Berkel de mogelijkheden gaat onderzoeken om deel te nemen aan een landelijk pilot om afvalscheiding ook voor deze groep mogelijk te maken. Omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor subsidie beschikbaar stelt, zou deelname de gemeente geen geld kosten. De desbetreffende motie van Gemeentebelang-raadslid Erik Stegink zal op 26 september door de raad worden besproken.

Nieuwe informatieronde in Deventer

image1 image2 image3

Nadat de VVD uit de coalitiebesprekingen is gestapt voor een nieuw College van B en W in Deventer, hebben de drie resterende partijen - Gemeentebelang, PvdA en D66 - zich gebogen over een vervolg. Ze denken een nieuwe relatief korte informatie nodig te hebben om de mogelijkheden te onderzoeken voor een stabiele coalitie, mede gelet op de eerder gevoerde, gestopte formatie.
De partijen hebben burgemeester Martijn Dadema van Raalte bereid gevonden deze informatieopdracht uit te voeren.
Komende woensdag - 23 mei 2018 - wordt dit voorstel gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Opheldering

Gemeentebelang zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 september aandacht vragen voor de geplande wijziging van de voorrangssituatie op de Gorsselseweg, Woertmansweg, Enklaan en Deventerweg in Bathmen. In het kader van het onderhoud wil de gemeente de voorrangssituatie wijzigen waardoor het doorgaand verkeer door het centrum zal lopen. Verschillende inwoners en de Belangenvereniging Bathmen (BVB) hebben bij de partij aan de bel getrokken. Zij klagen er onder meer over dat ze niet in de verandering zijn gekend. Gemeentebelang hecht grote waarde van het betrekken van inwoners bij besluitvorming. Ook vraagt de partij zich af waarom de werkzaamheden precies rondom de Bathmense kermis gepland zijn.

Coalitiebesprekingen beëindigd

Er komt geen college van  Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66.

Formateur Henk Gossink zegt hier over:
De formatiegesprekken tussen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66 zijn donderdagavond beëindigd. Het breekpunt tussen de partijen was de invulling van de extra wethouders. Hierover bleken de opvattingen tussen de partijen te ver uit elkaar te liggen.

Alle betrokkenen betreuren het dat deze poging om een coalitie te vormen niet tot een succes heeft geleid.

Meer afvalscheiding

De gemeente Deventer doet het goed als het gaat om afvalscheiding. Door het apart inzamelen van herbruikbare stoffen als glas, oud papier, PMD (plastic) en GFT door Circulus Berkel neemt de hoeveelheid restafval al jaren af. Dit is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de burgers.
Alleen huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald. Het afval van onder meer scholen, (sport)verenigingen en organisaties van evenementen valt onder bedrijfsafval. Commerciële inzamelaars bieden geen scheidingsmogelijkheden. De afgelopen jaren is voor tientallen basisscholen een constructie gevonden waarbij ook zij hun afval toch gescheiden en dus goedkoper aan Circulus Berkel kunnen aanleveren. Vanwege geldende regels kunnen onder meer middelbare scholen, verenigingen, buurt/cultuurhuizen en evenementenorganisaties geen gebruik van deze mogelijkheid maken.
Een gemiste kans, vindt Gemeentebelang. Uit oogpunt van het milieu en de financiën zou ook hier een stap gezet moeten worden. De partij wil graag dat het College samen met Circulus Berkel de mogelijkheden gaat onderzoeken om deel te nemen aan een landelijk pilot om afvalscheiding ook voor deze groep mogelijk te maken. Omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor subsidie beschikbaar stelt, zou deelname de gemeente geen geld kosten. De desbetreffende motie van Gemeentebelang-raadslid Erik Stegink zal op 26 september door de raad worden besproken.

Met z’n vieren verder!

De fractie van Gemeentebelang werkt samen de PvdA, VVD en D66 hard aan het uitwerken van een coalitieakkoord. Er komt geen vijfde collegepartij. Wel wordt binnen de vier deelnemende partijen gezocht naar een vijfde wethouder. Lees meer in de brief van formateur Henk Gossink.

Lees verder

Inloopavond Gemeentebelang in Colmschate

De zomervakantie is voorbij, wij pakken de draad weer op. Op maandag 3 september gaan fractie en bestuur op bezoek in Colmschate. Wilt u een zorg of een probleem onder onze aandacht brengen? U bent van 19.30 uur tot 20.00 uur van harte welkom in Gemeenschapshuis de Kuip, Bloemendalsweg 1B in Colmschate. Loop spontaan binnen. Past de avond u niet, wilt u iets meer tijd of kunt u niet naar de Kuip komen? Neem dan contact op met Harry ten Have, aanspreekpunt van Gemeentebelang in Colmschate Noord. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 06-51346628. Natuurlijk geldt deze uitnodiging ook voor inwoners van andere kernen of wijken van de gemeente Deventer!

Formatie

Op advies van informateur Alie Zandstra praten Gemeentebelang, D66, PvdA en VVD over de mogelijke vorming van een college. Aanstaande donderdag wordt de raad bijgepraat over
de vorderingen.

Bert Roetert beedigd als raadslid

Met de beëdiging van Liesbeth Grijsen als wethouder in het nieuwe College, is er een plek vrij gekomen in de fractie. Bert Roetert is afgelopen woensdag beëdigd als raadslid. Hij was sinds de verkiezingen al actief als raadsopvolger en heeft nu eindelijk zijn plek op de reservebank mogen verlaten.

Vicevoorzitter

Nadat Gemeentebelang ruim een maand geleden wederom de grootste fractie werd en Liesbeth Grijsen de meeste stemmen van iedereen binnenhaalde, was er afgelopen week weer een succes voor onze partij. Erik Stegink werd door de raad gekozen tot plaatsvervangend voorzitter. Hij zit de raad voor als burgemeester Heidema afwezig is of het woord voert over onderwerpen die tot zijn portefeuille behoren zoals veiligheid en de interne organisatie.

Bijzondere dagen voor Gemeentebelang

9 juli 2018:

- De dag waarop Erik Stegink van Gemeentebelang als plaatsvervangend voorzitter van de raad de afscheidsbijeenkomst van burgemeester Heidema leidde.

- De dag waarop locoburgemeester Liesbeth Grijsen van Gemeentebelang van de vertrekkende burgermeester de ambtsketen kreeg omgehangen.

- De dag waarop plaatsvervangend voorzitter Erik Stegink van de vertrekkende burgemeester de voorzittershamer kreeg overhandigd.

Met trots worden keten en hamer op 11 juli overgedragen aan Ron König, waarnemend burgemeester totdat de opvolger van Andries Heidema is gevonden en beëdigd. We zien uit naar de samenwerking en wensen onze oud-burgemeester Heidema heel veel goeds voor de toekomst.

Informateur: Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66

Informateur Alie Zandstra heeft de gemeenteraad van Deventer haar eindverslag gepresenteerd van de informatiegesprekken die zij met alle fracties heeft gevoerd. Alie Zandstra stelt Gemeentebelang voor om verder aan tafel te gaan met de fracties van PvdA, VVD en D66. Om slagkrachtiger te zijn, de werkdruk van het college te verminderen en meer verbinding met de samenleving te krijgen, adviseert zij om te zoeken naar een vijfde collegepartij. 

Gemeentebelang neemt het advies van de informateur over en draagt dhr. Henk Gossink voor om het formatieproces te begeleiden. Het is de bedoeling om op korte termijn het eerste gesprek te voeren. Daarbij zal de zorgvuldigheid die het informatieproces heeft gekenmerkt voorop blijven staan.
Gemeentebelang heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een open en interactief bestuur en wil deze ontwikkeling de komende jaren verder vormgeven. Tijdens de gesprekken met de informateur heeft een overgrote meerderheid van de partijen aangegeven mee te willen werken aan een raadsakkoord. Op korte termijn zullen hierover met de raad gesprekken worden gevoerd. Door vooraf samen afspraken over het proces en het tijdspad van politieke besluitvorming te maken, kunnen alle fracties (groot en klein) hun inbreng leveren.
Gemeentebelang wil graag gebruik maken van de kennis, kunde en ervaring van alle raadsfracties om samen belangrijke stappen naar de toekomst te zetten. Een toekomst, waarin de samenleving nadrukkelijk wordt betrokken.

Weer financiën

Liesbeth Grijsen is binnen het College benoemd tot eerste locoburgemeester en wijkwethouder voor Colmschate-Noord/De Vijfhoek.
De afgelopen collegeperiode heeft Liesbeth Grijsen samen met haar collega’s de financiële positie van Deventer flink weten te verbeteren. Dat ze zich ook de komende jaren op de financiën gaat richten, komt dan waarschijnlijk ook niet als een verrassing. Ook de Ruimtelijke Ordening en de Omgevingswet blijven tot haar takenpakket behoren. Daarnaast zitten onder meer het plattelandsbeleid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in haar portefeuille.

Bedankt Alie!

Gisteravond is afscheid genomen van alle vertrekkende raadleden. Na ruim 28 jaar heeft Alie Zandstra de lokale politiek verlaten.
Alie werd in 1990 lid van de fractie van Algemeen Belang in Bathmen. Als jonge vrouw in een team met drie wijze oude mannen: Jan Kleis, Wout Pakker en Henk Wijngaard. Dat leert snel. Vier jaar later werd Alie fractievoorzitter en die functie heeft ze 24 jaar achter elkaar uitgeoefend. Eerst voor Algemeen Belang dat later opging in Algemeen Plattelandsbelang en ook na de naamswijziging in Gemeentebelang bleef Alie de kar trekken. In totaal is ze vijf keer als lijsttrekker de verkiezingen ingegaan. Dat leverde ontzettend veel ervaring op, gecombineerd met haar enorm strategisch inzicht maakte het Alie tot een onmisbare schakel in de gemeenteraad. Daarbij trad ze bij voorkeur niet zelf op de voorgrond. Voor Alie was het belangrijk dat de bloemen in haar wei konden bloeien. Nou, dat deden ze! Dank de inzet van Alie kon Gemeentebelang zich ontwikkelen van constructieve oppositiepartij tot grootste speler in de Deventer politiek. We zijn haar dan ook heel veel dank verschuldigd. Helemaal weg is Alie natuurlijk nog niet. Ze leidt de informatieprocedure voor een nieuw college. Gemeentebelang is blij dat Alie haar daarna op de achtergrond met raad en daad wil blijven bijstaan.

Dag Marcel!

Ook Marcel Elferink heeft gisteren officieel afscheid van de gemeenteraad genomen, waar hij in totaal 16 jaar deel van uit maakte. Onlangs werd hij door de Stentor uitgeroepen tot beste raadslid van de afgelopen vier jaar. Een mooie afsluiting van een indrukwekkende carrière. Wie aan Marcel denkt, denkt aan transparantie. Een verantwoorde omgang met gemeenschapsgeld, duidelijke communicatie en vooral zo weinig mogelijk ruimte voor geheimhouding. Niet alleen kritisch naar de raad, maar ook naar het college waar Gemeentebelang deel van uitmaakte. Hiermee werd hij één van de boegbeelden van Gemeentebelang. De vele voorkeursstemmen op Marcel bij de verkiezingen in 2014 speelden een belangrijke rol bij het succes van onze partij. Mede door hem werden we de grootste in de raad en dat zijn we nu ook gebleven. Aan de nieuwe fractie de opdracht om door te gaan met de kritische blik op de politieke actualiteit. Als dank voor zijn inzet voor de gemeente Deventer is Marcel koninklijk onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aan de slag

Vijf partijen met onderling aanzienlijke verschillen. Dat was de situatie toen we de tweede formatieronde ingingen, deze keer met PvdA, GroenLinks, D66 en CDA. De bereidheid om er samen uit te komen was meteen duidelijk. Het is gelukt. Het bestuursakkoord “Met lef en liefde voor Deventer” ligt op tafel.
Voor Gemeentebelang is het erg belangrijk dat we Deventer financieel op orde blijven houden. We blijven inzetten op goede, betaalbare zorg zodat we deze ook in de toekomst kunnen leveren. Daarnaast richten we ons op het versterken van de economie met meer banen. Daarvoor is het aantrekken van nieuwe bedrijven belangrijk, maar ook het onderhouden en uitbreiden van faciliteiten om genoeg personeel naar Deventer te halen en er te houden. Aandacht is er ook voor een goede balans tussen de binnenstad en de dorpen. Het voorzieningsniveau in de dorpen moet op peil blijven.
Onze fractie ziet er naar uit om samen met PvdA, GroenLInks, D66 en CDA aan de slag te gaan met dit akkoord.

Het gaat je goed Wilma

“De mens centraal!” Dat was de grote drijfveer van Wilma Schreur in de raadsperiode die gisteren ten einde ging. Wilma heeft zich sterk gemaakt voor bestuurlijke vernieuwing om de inwoners meer bij de politiek te betrekken.
Zo heeft ze een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van de motiemarkt, waarbij mensen worden opgeroepen om met concrete ideeën te komen die door partijen zouden kunnen worden opgepakt. Zelf is ze aan de slag gegaan met de motie “hond” die zich richtte op trainings- en opleidingsfasciliteiten voor bijtgrage honden. Met haar inzet voor het openhouden van het burgerloket in Schalkhaar heeft Wilma – samen met Anky Pannekoek - een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de leefbaarheid in het dorp. Helaas kon Wilma vanwege haar gezondheid niet alle doelen realiseren die ze zich zelf had gesteld.

We zijn eruit

Na een intensieve periode, al gestart voor de verkiezingen in maart is een coalitieakkoord gesloten met Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA. De partijen hebben elkaar gevonden in de belangrijkste ambitie, met Lef en Liefde voor Deventer. Gezamenlijke ambitie is er om de economie te versterken, het woon- en leefklimaat in stad en dorpen te verbeteren, meer woningen te realiseren, een flinke slag te slaan op gebied van duurzaamheid en daarbij de financiën op orde te houden.

Daar waar het gaat om energietransitie is en blijft voor Gemeentebelang het draagvlak voor hernieuwbare energie zeer belangrijk. Hier wordt hard aan gewerkt in samenwerking met betrokkenen.

Ik zie uit naar een goede samenwerking en naar een mooie bestuursperiode. Hierbij hebben we u hard nodig. We hopen dat u ons blijft voeden met informatie, kritische vragen en waardevolle suggesties. Wij blijven werken voor en met onze inwoners, want de gemeente maken we samen.

Tot ziens Bas

Bas van Swigchem kwam 1,5 jaar geleden in de raad. Hij volgde Jaap van Duin op, die om gezondheidsreden een stapje terug moest doen. Bas vindt het belangrijk dat iedereen in een prettige omgeving woont en daar zet hij zich dan ook vol passie voor in. Als vrijwilliger in tal van functies en de afgelopen tijd ook als raadslid. Onkruidbestrijding, straatverlichting, parkeren van lange vrachtauto’s, Bas ging er voor. Het lokale spreekt hem aan. “Wij hebben geen landelijke ambitie, wij toetsen alle politieke issues aan de lokale omstandigheden”.
Gisteren nam ook Bas van Swigchem afscheid als raadslid. Dank voor je inzet, Bas. We zijn blij dat je de fractie als ondersteuner blijft bijstaan.

Dank aan de onderhandelaars!

Beste mensen,
Op 21 maart werd Gemeentebelang opnieuw de grootste fractie binnen de Deventer gemeenteraad. Weer zeven zetels. Met het coalitieakkoord in handen weten we dat deze overwinning uiteindelijk ook echt een plek in het nieuwe college heeft opgeleverd. Het duurde lang en het was zeker niet eenvoudig. Uiteindelijk ligt er een pakket dat geen afbreuk doet aan onze idealen en waarin ik veel van onze wensen uit het verkiezingsprogramma terug zie komen. Dank en heel veel hulde aan onze onderhandelaars Liesbeth Grijsen (lijsttrekker) en Peter Onvlee (fractievoorzitter) en de rest van de fractie die zich met veel passie en energie voor het behalen van dit mooie resultaat hebben ingezet.
Willem Janssen, voorzitter Gemeentebelang

Alie Zandstra informateur

Alie Zandstra is door Gemeentebelang gevraagd om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het vormen van een nieuw college in Deventer. Zij zal de komende weken onderzoeken op welke wijze en met welke fracties er een college kan worden gevormd dat op draagvlak en vertrouwen van de gemeenteraad kan rekenen. Tijdens de gesprekken wordt ook verkend of partijen interesse hebben in het opstellen van een raadsakkoord. Een raadsakkoord kan de raad verbinden in de onderwerpen die gezamenlijk worden gedeeld.
Gemeentebelang is afgelopen woensdag bij de verkiezingen opnieuw de grootste fractie binnen de Deventer gemeenteraad geworden. Het is gebruikelijk dat de winnaar van de verkiezingen het voortouw neemt bij de totstandkoming van een nieuw college en dus heeft Gemeentebelang wederom het initiatief genomen. De keuze om mevrouw Zandstra te vragen om de eerste fase te begeleiden en vorm te geven, is gemaakt op basis van haar jarenlange brede ervaring binnen de lokale politiek. Ze heeft meer dan 28 jaar deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Eerst in Bathmen, later in de gemeente Deventer. Tussen 2005 en maart 2018 leidde ze Gemeentebelang als fractievoorzitter. In 2014 heeft zij het voortouw genomen bij de vorming van een nieuw college.
In de loop van volgende week zal mevrouw Zandstra met alle fractievoorzitters afzonderlijk om de tafel gaan voor een verkennend gesprek en de vraag om mee te denken over een constructieve collegevorming. Mevrouw Zandstra streeft er naar om deze verkennende fase snel af te ronden, waarbij kwaliteit uiteraard voorop staat.

Gemeentebelang Deventer