VITAAL PLATTELAND

Gemeentebelang staat voor een vitale stad en een vitaal platteland. Een vitaal platteland is ook opgenomen in het bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode. Tot ons genoegen zien we dat wethouder Liesbeth Grijsen een dynamische agenda heeft opgesteld voor het onderwerp “vitaal” platteland.
De agenda is tot stand gekomen door te luisteren naar de wensen van de inwoners van de dorpen. Immers weten zij het beste wat de knelpunten zijn en welke oplossingen mogelijk zijn.
De leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de dorpen en gemeenschappen komen onder druk te
staan als voorzieningen zoals een buurthuis, supermarkt of basisschool dreigen te verdwijnen. Door
het voorzieningenniveau op het platteland in stand te houden en te versterken dragen we bij aan een
leefbaar en toekomstbestendig buitengebied.
Vandaar dat op de agenda is geplaatst:
Diepenveen - Duurzaamheidsmaatregelen Kulturhus
Diepenveen – Dorpsplein Diepenveen
Schalkhaar – Ondersteuning Verenigd Schalkhaar
Schalkhaar - Realisatie Dorpshuis
Bathmen – Inrichtingsplan Brink
Okkenbroek - Invulling maatschappelijk vastgoed
Loo - NaoberLookaal
Streekproducten

Daarnaast wil het college een impuls geven aan de afzet van streekproducten door het stimuleren en faciliteren van streekgebonden landbouw (is voedselproductie voor de stad). Dit vertaalt zich in nieuwe economische perspectieven voor het platteland en versterkt de binding tussen stad en buitengebied.
In totaliteit € 202.500,- is vrijgemaakt voor de uitvoering van de dynamische agenda.
Een goed initiatief dat wij van harte steunen!

Werkmakelaar Oost

Gisteravond heeft de gemeenteraad uitgebreid gepraat over het rapport van Twynstra Gudde over Werkmakelaar Oost. Dat bedrijf vestigde zich twee jaar geleden in Deventer en kreeg van de gemeente subsidie voor iedere medewerker die vanuit de bijstand aan het werk kwam. Het werd een fiasco. Het rapport moest opheldering geven hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren.
Natuurlijk is het rapport ook Gemeentebelang op zijn zachtst gezegd niet onopgemerkt gebleven. Alle feiten op een rij…. Dat kwam even binnen! Het dossier Werkmakelaar Oost is inderdaad een hoofdpijndossier, zoals de raad dit al in juni heeft geconcludeerd. In de ogen van Gemeentebelang is het rapport dat nu op tafel ligt een goed uitgewerkte onderbouwing van alle feiten en feitjes die ons al grotendeels bekend waren. We wisten al dat het fout is gegaan. We weten nu echter ook hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Dit rapport, met name de aanbevelingen, geeft de raad en het college veel houvast. Zo wordt in de toekomst een kritische kijk gegarandeerd maar blijft er ruimte voor nieuwe, onconventionele initiatieven die op ons pad komen.
De kritiek op wethouder Kolkman was de afgelopen maanden en ook gisteren niet mals. Maar we moeten ons wel realiseren dat wethouder Kolkman het Sociaal Domein in de gemeente Deventer door moeilijke tijden heeft geloodst. De wethouder is een bijzondere man met een bijzondere aanpak. Soms een tikkeltje chaotisch maar juist deze spontaniteit heeft Deventer de afgelopen jaren ook veel goeds opgeleverd. Wij staan er in vergelijk met veel andere gemeenten goed voor.
De gemeenteraad heeft gisteren een motie aangenomen, die Gemeentebelang samen met D66, GroenLinks, CDA en PvdA had ingediend. Hierin hebben we ons ongenoegen en onze zorgen geuit over de gang van zaken rond Werkmakelaar Oost. Ook is het College opgeroepen om er alles aan te doen om vergelijkbare pijndossiers in de toekomst te voorkomen. Gemeentebelang gaat er van uit dat wethouder Kolkman met alle ervaringen en de aanbevelingen uit het Dossier Werkmakelaar Oost, ook in zijn nieuwe portefeuilles het uiterste uit zichzelf en onze gemeente zal proberen te halen.

BOERENPROTEST

Niet alleen vandaag, maar ook in de komende tijd, worden er op diverse plaatsen in het land acties georganiseerd,  zowel door regionale als landelijke boeren-actiegroepen. Het stikstofbeleid is daarin een belangrijk speerpunt. Boeren laten massaal van zich horen omdat ze het niet eens zijn met het uitgestippelde beleid. 
Gemeentebelang Deventer ondersteunt de acties zonder geweld en is van mening dat ondernemers zich moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dit moet in de juiste balans gebracht worden, zodat ook bouwend Nederland door kan en natuur behouden blijft. Het bestaande rekenmodel (Aerius) voor het stikstofbeleid bepaalt in hoge mate de ontwikkelmogelijkheden die ondernemers hebben voor wat betreft ammoniak. De vergunningverlening is hieraan gekoppeld en dat geldt ook voor het voorgenomen stikstofbeleid. Met dit model wordt bepaald welke bedrijven teveel stikstofoverlast veroorzaken in natuurgebieden die zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. De Commissie Remkes zegt het volgende over dit rekenmodel: "Aerius doet een poging de werkelijkheid te benaderen, maar is in belangrijke mate gebaseerd op aannames." Ondanks het feit dat het rekenmodel in belangrijke mate uitgaat van aannames, wil de overheid hierop vergaande maatregelen baseren voor ondernemers.
Gemeentebelang vindt het uitermate belangrijk dat maatregelen wetenschappelijk goed onderbouwd zijn en gebaseerd worden op metingen. Het mag niet zo zijn dat over vijf jaar blijkt dat de werkelijkheid toch heel anders in elkaar steekt. Omdat landelijk op dit moment de stikstofdepositie niet gemeten maar berekend wordt, moet er volgens Gemeentebelang hiernaar onderzoek gedaan worden. We hopen dat dan wetenschappers van meerdere instituten uit binnen- en buitenland zullen aansluiten waarbij dan feiten i.p.v. aannames de basis vormen voor stikstofbeleid in Nederland.  Ook in andere gemeentes zou zo’n oproep moeten plaatsvinden!

Waterschapsverkiezingen 2019

Erik Smeenk en Harry ten Have op de voorlopige kieslijst van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
Al vanaf 2008 is Gemeentebelang actief betrokken bij het Waterschap, toen nog Groot Salland. Erik Smeenk zat in het bestuur van Groot Salland als fractievoorzitter van de gezamenlijke Sallandse Gemeentebelangen partijen. Per 1 januari 2016 is Waterschap Groot Salland gefuseerd met waterschap Reest en Wieden, het nieuwe waterschap heet nu Drents Overijsselse Delta. Voor de a.s. verkiezingen op 20 maart 2019 is een voorlopige kieslijst opgesteld en daarop staan twee leden van Gemeentebelang, namelijk Erik Smeenk (plaats 9) en Harry ten Have (plaats 18). Erik Smeenk is daarnaast gevraagd als bestuurslid van de gezamenlijke gemeentebelangenpartij met als naam Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Wij zijn er trots op betrokken te zijn bij zowel de waterschapsverkiezingen volgend jaar en in het bestuur te zitten van de Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel.

De gastronomische charme van de Japanse Duizendknoop

Is de Japanse Duizendknoop eetbaar?
We kunnen melden dat B&W en de raad twee gerechten gegeten hebben waarin de Japanse Duizendknoop verwerkt is en er werd van gesmuld.

De Japanse Duizendknoop is een beruchte plant geworden omdat de plant moeilijk uit te roeien is. In november 2018 heeft Gemeentebelang hier al een motie over ingediend. Onlangs is een pilot gestart door de gemeente Deventer in samenwerking met LTO en aannemer De Groenste Zaak om de wortels van de plant te elektrocuteren. Gezien de motie van Gemeentebelang om de plant te voeren aan de varkens, is er gezocht naar een varkensbedrijf dat bereid is het loof van de plant aan hun varkens te voeren. Vol enthousiasme is de “lekkernij” door de varkens ontvangen! Onderzocht is of de plant schadelijk is voor de varkens en of er restanten van de plant in de mest van de varkens achterblijven.

varkensbuik JDKDe resultaten van beide testen zien er goed uit. Reden voor Gemeentebelang om B&W en de raad vandaag te trakteren op de culinaire bijproducten van deze pilot namelijk:
Bitterballen (vegetarisch), bereid met fijngesneden en geblancheerde Japanse Duizendknoop blaadjes op basis van groentebouillon
Op lagere temperaturen gegaarde varkensbuik, geserveerd met een warme oliviade met gehakte Japanse Duizendknoop blaadjes met voor de vegetariërs als alternatief zacht gebakken en gemarineerd blokje Tahoe met een warme oliviade met gehakte Japanse Duizendknoop blaadjes.

Uiteraard zijn de gerechtjes, klaargemaakt door Bert Roetert van Gemeentebelang, geserveerd op schoteltjes van verantwoord en natuurlijk afbreekbaar materiaal.

Dit alles onder het motto: “If you can’t beat it, eat it”

Erik Stegink & Bert Roetert

Japanse Duizendknoop

Motie Gemeentebelang voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop als voer voor varkens

De gemeenteraad van Deventer stemde unaniem in met een proef om de Japanse Duizendknoop uit roeien door de plant te voeren aan varkens.
Effectief bestrijden van de Japanse Duizendknoop, op de locatie waar deze groeit, duurt meerdere jaren. Op sommige plekken is hierdoor rooien en afvoeren van de plant naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven noodzakelijk. Een alternatief is het bestrijden met glyfosaat, echter de raad heeft besloten geen milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat meer te gebruiken. Gemeentebelang wil een proef opzetten waarbij gerooide planten gevoerd worden aan varkens bij een lokale varkenshouder. Op basis hiervan kan de effectiviteit van de proef gemeten worden. Gemeentebelang wil deze proef graag opzetten in samenwerking met varkensboer(en), gemeente, LTO en Groenbedrijf Deventer. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de verbinding tussen stad en het platteland.

  • De potentiële voordelen ten opzichte van de huidige methode zijn:
  • De transportkosten van de plant naar een lokale varkensboer zijn aanzienlijk lager in vergelijking met het transport naar een gespecialiseerd bedrijf omdat er geen gespecialiseerde bedrijven in de directe omgeving van Deventer zijn.
  • Het voeren van de plant aan varkens aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt ten opzichte van te laten verwerken door een gespecialiseerd bedrijf.


De motie is door de raad op 7 november aangenomen en het college wil graag hieraan medewerking verlenen. Na een jaar zal de proef geëvalueerd worden.

Combiplan

Bestemmingsplan Combiplan buitengebied Deventer 1
Realisatie van efficiency, kortere doorlooptijd en kostenreductie
In juli 2017 heeft Harry ten Have van Gemeentebelang een motie ingediend waarin de vraag gesteld is om “veegplannen” op te stellen. Het betreft hier niet een plan om aan te geven, dat er fysiek geveegd wordt, maar voornoemd 'veegplan' is een bestemmingsplan waarin ruimtelijke ontwikkelingen van verschillende initiatiefnemers binnen één plangebied worden gebundeld. Een nadere naam voor veegplan is combiplan.
Zo is in de raadsvergadering van 25 september jl. het 1e Combiplan Buitengebied Deventer 1 vastgesteld en aangenomen.
Het voordeel van een 'veegplan' is: efficiency, kortere doorlooptijd en kostenreductie. Kostenreductie zowel voor de gemeente, als voor de indieners omdat de leges voor het plan nu omgeslagen wordt over de indieners. Door deze manier van werken wordt voor alle gewenste ontwikkelingen één procedure doorlopen. De gemeente bepaalt zelf de frequentie waarmee wordt geveegd, bijvoorbeeld één of twee keer per jaar. Het werken met veegplannen zorgt voor een snellere manier van het afhandelen van initiatieven tot ruimtelijke ontwikkeling. Combiplan 1 omvat 5 locaties in Lettele en Bathmen.
Het was voor ons als Gemeentebelang weer een bewijs van een goed initiatief van onze partij uit 2017 om nu het eerste combiplan ter goedkeuring voorgelegd te krijgen. 
Hierbij kan opgemerkt worden, dat er geen zienswijzen op dit plan zijn ingediend, m.a.w. het combiplan is door de initiatiefnemers goed gecommuniceerd met de buurt, en is als hamerstuk geagendeerd heeft. Wij hebben als Gemeentebelang het bestemmingsplan “Combiplan Buitengebied Deventer 1” dan ook goedgekeurd.
Klik HIER voor verdere informatie op de site Gemeente Deventer.
Bert Roetert 

 Lettele

Japanse Duizendknoop (JDK)

De Japanse duizendknoop (JDK) is vanwege zijn schoonheid naar Nederland gehaald. De plant is mooi, maar groeit gestaag en heeft erg sterke wortels. Deze kunnen schade veroorzaken aan wegen, woningen en andere bouwwerken.
De sterk en welig tierende plant komt op ruim 500 plekken in Deventer voor. Dat is niet overal een probleem, maar op sommige locaties, zoals bouwkavels is de aanwezigheid niet gewenst. Het weg halen brengt veel kosten met zich mee.
Gemeentebelang zet zich in om deze woekerplant op plaatsen waar nodig effectief te bestrijden. Wij zien veel mogelijkheden voor een goede aanpak zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. In november 2018 heeft Gemeentebelang een motie ingediend om als proef varkens in te zetten bij de bestrijding, waarbij het de bedoeling is om de plant met wortels en al uit te graven en te voeren aan deze dieren.
In verschillende gemeenten zijn proeven gedaan om de wortels van de JDK via elektrocutie te vernietigen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de plant tot op kniehoogte gesnoeid wordt. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Reden voor de gemeente Deventer om deze wijze van bestrijding in een proef uit te testen met als kernvraag: Wat doen we met het snoeiafval (loof)?
De proef is onlangs gestart in samenwerking met LTO. De wortels van de plant worden geëlektrocuteerd met de ‘Rootwave’ methode door aannemer De Groenste Zaak, zie foto. Gezien de motie van Gemeentebelang om de JDK te voeren aan de varkens, is er door de gemeente en LTO gezocht naar een varkensbedrijf dat bereid is het loof aan hun varkens te voeren. Daarbij bleek toch wel wat terughoudendheid te zijn bij de varkensbedrijven. Onbekend maakt onbemind. Uiteindelijk heeft varkensbedrijf Piggy's Palace van Erik Stegink zich bereid verklaard voor deze proef het loof aan de buitenvarkens te voeren. Vol enthousiasme is de “lekkernij” ontvangen! Daarbij is uiteraard vooraf onderzocht of de JDK schadelijke stoffen bevat die het welzijn van de varkens in gevaar kunnen brengen. Ook wordt de komende weken de varkensmest onderzocht naar mogelijke restanten van de plant. . Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan het loof van de Japanse duizendknoop ook aan varkens op stal worden gevoerd. 

In de komende weken moet duidelijk worden of de methode effectief is en of de varkens de plant blijvend graag lusten. Dit is een eerste kleinschalige try-out, maar het zou wel erg mooi zijn, wanneer dit de oplossing voor heel Nederland zou zijn. 
Zo blijkt maar weer, dat de Nederlandse landbouw en veeteelt erg nuttig is! 

Harry ten Have

Opheldering

Schending vertrouwelijkheid en geheimhouding

Onlangs zijn er in Deventer meerdere gevallen van het delen van vertrouwelijke informatie geconstateerd. Dagblad de Stentor beweerde zelfs in het bezit te zijn van details over een evenement dat onder geheimhouding binnen de raad besproken was. Deze gang van zaken is schadelijk voor de relatie tussen raad en college en doet afbreuk aan de regels die wij hebben gesteld in onze democratie. Sterker nog, het delen/lekken van geheime informatie is strafbaar. In diverse gemeenten zijn gevallen bekend die door de rechter flink zijn bestraft. Gemeentebelang en D66 vinden het zeer zorgelijk dat er personen zijn die de regels overtreden. De partijen hebben het college vragen gesteld over de geldende procedures en over de bekendheid hiervan. Ook willen Gemeentebelang en D66 weten welke stappen het college gaat nemen omtrent het respectievelijk vermeende lekken en lekken van geheime en vertrouwelijke informatie. Indien er sprake is van het lekken van geheime informatie is dat een misdrijf waarvan het college aangifte kan doen.

De raad en het college spreken met veel partijen. Soms is het noodzakelijk om een onderwerp tijdelijk in vertrouwen te bespreken. Vanwege bijvoorbeeld de privacy van betrokkenen of het beschermen van de concurrentiepositie kan tijdelijke geheimhouding worden afgesproken. De raad stemt hier formeel mee in en moet zich daar aan houden. Op deze manier blijft de raad wel geïnformeerd en kan hij sturend optreden. Voor een goede werking van lokale democratie is het belangrijk dat dit vertrouwen niet wordt geschaad.

Klik hier voor de schriftelijke vragen 

Schriftelijke vragen artikel 46 RvO onkruidbestrijding op verhardingen

Onderstaande vragen zijn door Gemeentebelang ingediend.

Schriftelijke vragen artikel 46 RvO
onkruidbestrijding op verhardingen
Deventer, 11 september 2019

 

Geacht college,

Na het beëindigen van het gebruik van chemische middelen bij de onkruidbestrijding in 2014 is in 2017 structureel extra geld beschikbaar gesteld om het gewenste onderhoudsniveau te behalen. Hierover zijn met de verbonden partijen afspraken gemaakt. Het betreft onderhoudsniveau B en C volgens de systematiek van het CROW.

De fractie van Gemeentebelang heeft over dit onderwerp de volgende vragen:
Wordt het gewenste niveau gehaald?
Zijn over de periode 2017 – 2019 monitoringsgegevens beschikbaar?
Zo ja, met wie worden deze monitoring gegevens gedeeld?
Welke maatregelen/acties zijn genomen in de situatie waarbij het afgesproken niveau niet is gehaald (wel/niet n.a.v. de gegevens van de monitoring)?
Is het meetbaar, dat de structurele verhoging van het budget onkruidbestrijding leidt tot een grotere tevredenheid bij de burgers? Zo ja, kan dit zichtbaar gemaakt worden? Zo nee, hoe kunnen we dit meetbaar maken?
Zijn de bewoners naar menig van het college voldoende geïnformeerd over de aanpak van onkruidbestrijding op verhardingen?
N.a.v. de structurele verhoging van dit budget zou de raad geïnformeerd worden over de voortgang. Wanneer en op welke wijze gaat dit gebeuren?

Harry ten Have

Inloopavond Gemeentebelang in het Hovenhuus

Wilt u een zorg of een probleem onder de aandacht van Gemeentebelang brengen? Dat kan. Fractie en bestuur gaan in het kader van de maandelijkse inloopavonden op maandag 8 oktober op bezoek op de Worp. Van 19.30 uur tot 20.00 uur bent u welkom in Het Hovenhuus, Leliestraat 27 in Deventer. Loop spontaan binnen. Past de avond u niet, wilt u iets meer tijd of kunt u niet naar het Hovenhuus komen? Neem dan contact op met Hennie Eltink, aanspreekpunt van Gemeentebelang in deze wijk. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ofbel fractievoorzitter Peter Onvlee, tel 06-14998045. Natuurlijk geldt deze uitnodiging ook voor inwoners van andere buurten, wijken of dorpen in de gemeente Deventer!

Schalkhaar aug 2019

Column van Harry Ten Have in de krant InSchalkhaar.
In de column besteed Harry aandacht aan ontwikkelingen die van belang zijn voor Schalkhaar.

Ontwikkeling Linderveld (Schalkhaar Noordoost)

In 2017 is een klein gedeelte van de agrarische percelen Linderveld door de gemeente verkocht op basis van inschrijving aan boeren uit de directe omgeving. Er is nog 63 hectare niet verkocht. De gemeenteraad heeft in 2018 voorgesteld om voor de verkoop van deze gronden een exclusieve verkenning te doen met Stichting IJssellandschap. De Stichting wil samen met partners de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken van het plan “Heerlijkheid Linde”. Gemeentebelang heeft onder voorwaarden ingestemd met de verkoopcriteria ’s. Een belangrijke voorwaarde van ons is om met Stichting IJssel landschap te onderzoeken/te bespreken om gronden te ruilen. De Stichting is eigenaar van grote hoeveelheid agrarische percelen rondom de Deventer. In de komende jaren hebben we zeer waarschijnlijk op andere plekken grond nodig voor ontwikkelingen voor stad en de omliggende dorpen. De wethouder heeft toegezegd om grondruil in te brengen in het overleg.

Voormalige boerderijen in het Linderveld

In het Linderveld is de gemeente eigenaar van 12 (voormalige) boerderijen. Gemeentebelang vindt dat deze moeten worden verkocht en een goede nieuwe bestemmingen/functies moeten krijgen. Door de grondruil en herbestemmen van de boerderijen krijgt het gebied nieuwe kansen met ook op andere plekken rondom Schalkhaar mooie ontwikkelkansen.
Ik blijf het dossier ‘Linderveld’ kritisch volgen.

Woningbouw Schalkhaar

Onlangs werd ik uitgenodigd om informatie te geven aan een groep 50 plus en jongeren met woonwensen voor wonen in Schalkhaar. Op basis van de nieuwe omgevingsvisie en de woonvisie van Schalkhaar zijn beide groepen geïnformeerd. Ik hoop dat beide groepen hun specifieke wensen samen met het platform en ambtenaren van de gemeente verder gaan oppakken en mogelijk mooie ontwikkelingen in Schalkhaar gaan realiseren. Een open houding voor burgerinitiatieven gericht op de doelgroepen vindt Gemeentebelang belangrijk.
De omgevingsvisie beschrijft de toekomstige ambities en ontwikkelingen van de gemeente op het gebied van wonen. Specifiek voor Schalkhaar staat in de visie; nieuwbouw vooral binnen bestaande grenzen / bebouwde kom moet mogelijk zijn. In de omgevingsvisie staat ook: uitbreidingsruimte aan Noord-Oost rand van Deventer, toejuichen transformatie van gebouwen naar woningen voor ouderen en starters, verduurzamen en levensloopbestendig maken van bestaande woningen, eerst inbreiden dan uitbreiden, transformatie van het bestaande en het zoeken van ontwikkelruimte voor met name jongeren en ouderen.

Update verkeersituatie Bathmen

Update: Alle werkzaamheden betreffende de wijziging van de voorrangsituatie op de Gorsselseweg, Woertmansweg, Enklaan en Deventerweg in Bathmen worden stop gezet. Die toezegging deed wethouder Rorink tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 september op aandringen van Gemeentebelang. Op korte termijn gaat de gemeente het gesprek met betrokkenen aan.

Zie hier het eerder verschenen artikel over de geplande wijziging van de voorrangsituatie.


Gemeentebelang zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 september aandacht vragen voor de geplande wijziging van de voorrangssituatie op de Gorsselseweg, Woertmansweg, Enklaan en Deventerweg in Bathmen. In het kader van het onderhoud wil de gemeente de voorrangssituatie wijzigen waardoor het doorgaand verkeer door het centrum zal lopen. Verschillende inwoners en de Belangenvereniging Bathmen (BVB) hebben bij de partij aan de bel getrokken. Zij klagen er onder meer over dat ze niet in de verandering zijn gekend. Gemeentebelang hecht grote waarde van het betrekken van inwoners bij besluitvorming. Ook vraagt de partij zich af waarom de werkzaamheden precies rondom de Bathmense kermis gepland zijn.

Schriftelijke vragen artikel 46 PAS

Schriftelijke vragen artikel 46
Stagnatie economische ontwikkelingen door afwijzen PAS
Deventer, 2 september 2019

 

Geacht college,

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn.

Door het vallen van het PAS (stikstofregels) zijn de nieuwe economische activiteiten in een straal van 10 kilometer om natuurgebieden heen nu geblokkeerd. Bij navraag blijkt, dat bijna 90 % van provinciaal Overijssels grondgebied hierdoor “op slot zit” en geen mogelijkheden geeft om economische en duurzame ontwikkelingen in gang te zetten.

De fractie van Gemeentebelang heeft zorgen over de Deventer projecten die in gang zijn gezet en heeft daarom de volgende vragen;

Hoe gaat het college van Deventer om met de raad van state uitspraak in het kader van het vervallen van de PAS ?

In hoever kunnen we als gemeente Deventer onze ambities op gebied van bouwen de komende periodes nog realiseren ?

 

Namens de fractie van Gemeentebelang

Erik Stegink

Update Meer afvalscheiding

De voltallige raad stemde tijdens de vergadering van woensdag 26 september voor de motie van Gemeentebelang die het mogelijk moet maken dat ook scholen,(sport)verenigingen en organisaties van evenementen hun afval gescheiden kunnen aanleveren. Wethouder Verhaar zal snel met de aanbevelingen aan de slag gaan.

Zie hieronder het eerder verschenen artikel over de motie die Erik Stegink namens Gemeentebelang heeft ingediend.


De gemeente Deventer doet het goed als het gaat om afvalscheiding. Door het apart inzamelen van herbruikbare stoffen als glas, oud papier, PMD (plastic) en GFT door Circulus Berkel neemt de hoeveelheid restafval al jaren af. Dit is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de burgers.
Alleen huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald. Het afval van onder meer scholen, (sport)verenigingen en organisaties van evenementen valt onder bedrijfsafval. Commerciële inzamelaars bieden geen scheidingsmogelijkheden. De afgelopen jaren is voor tientallen basisscholen een constructie gevonden waarbij ook zij hun afval toch gescheiden en dus goedkoper aan Circulus Berkel kunnen aanleveren. Vanwege geldende regels kunnen onder meer middelbare scholen, verenigingen, buurt/cultuurhuizen en evenementenorganisaties geen gebruik van deze mogelijkheid maken.
Een gemiste kans, vindt Gemeentebelang. Uit oogpunt van het milieu en de financiën zou ook hier een stap gezet moeten worden. De partij wil graag dat het College samen met Circulus Berkel de mogelijkheden gaat onderzoeken om deel te nemen aan een landelijk pilot om afvalscheiding ook voor deze groep mogelijk te maken. Omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor subsidie beschikbaar stelt, zou deelname de gemeente geen geld kosten. De desbetreffende motie van Gemeentebelang-raadslid Erik Stegink zal op 26 september door de raad worden besproken.

Voorjaarsnota

In de raadsvergadering van woensdag 3 juli is de Voorjaarsnota door de raad aangenomen. De voorjaarsnota legt de contouren vast van de begroting en is de voorloper van de begroting die dit najaar aan de raad wordt voor gelegd.
Alle drie de moties die Gemeentebelang had ingediend zijn In de raadvergadering aangenomen. 
De eerste motie had betrekking op een versobering van de huidige bewaking bij de fietsenstalling. Volgens Gemeentebelang is die versobering ongewenst, gezien het toenemende aantal e-bikes en de consequenties voor de werkgelegenheid. Deze motie werd unaniem aangenomen. 
De tweede motie ging over een krediet aanvraag voor het maken van een inrichtingsplan voor de Brink in Bathmen. Er is lang en hard gewerkt door het comité dat de plannen in Bathmen heeft uitgewerkt. Die inspanning is uiteindelijk beloond door het aannemen van de motie over de krediet aanvraag met 30 van de 36 stemmen. 
De derde motie is het verzoek om een pilot te beginnen voor circulair bouwen. Circulair bouwen betekent dat alle materialen herbruikbaar zijn als het gebouw wordt afgebroken en dat de grond dan weer wordt terug gegeven in dezelfde staat als vóór het bouwen. Deze motie is met 26 voor en 10 tegen aangenomen. 
Naast deze 3 eigen moties van Gemeentebelang, heeft Gemeentebelang ook een motie samen met Deventer Sociaal ingediend. Deze motie had betrekking op een evaluatie van het functioneren van de onafhankelijke klachtenbehandelaar, die nu twee jaar in functie is. Na een evaluatie zal het college aan de raad voorstellen of de klachtenbehandelaar zijn activiteiten al dan niet zal voortzetten. Ook deze motie werd unaniem aangenomen
Mede door een goede voorbereiding van de moties, kunnen we spreken van een goed resultaat voor Gemeentebelang.

Opheldering

Gemeentebelang zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 september aandacht vragen voor de geplande wijziging van de voorrangssituatie op de Gorsselseweg, Woertmansweg, Enklaan en Deventerweg in Bathmen. In het kader van het onderhoud wil de gemeente de voorrangssituatie wijzigen waardoor het doorgaand verkeer door het centrum zal lopen. Verschillende inwoners en de Belangenvereniging Bathmen (BVB) hebben bij de partij aan de bel getrokken. Zij klagen er onder meer over dat ze niet in de verandering zijn gekend. Gemeentebelang hecht grote waarde van het betrekken van inwoners bij besluitvorming. Ook vraagt de partij zich af waarom de werkzaamheden precies rondom de Bathmense kermis gepland zijn.

Werkbezoek raadsleden Eric Smeenk en Eric Stegink aan het Havenkwartier

Samen met 40 belangstellenden, waaronder ontwikkelaars, eigenaren van panden, bewoners en andere belangstellenden, werd op 25 juni deelgenomen aan een werkbezoek aan het Havenkwartier. Eerst was er een rondgang met uitleg en bezichtiging van enkele panden en plekken aan de st Olafstraat, De rondgang werd gevolgd door een boottocht over de 1e en 2e havenarm. Deze boottocht gaf een mooi en ander beeld van het havenkwartier. Uit de gegeven presentaties werd duidelijk dat er veel potentieel in het havenkwartier aanwezig is, waarbij vooral een combinatie van wonen en werken positieve mogelijkheden kan bieden. Het havenkwartier staat momenteel bekend als een culturele broedplaats waarin het prettig wonen en vertoeven is met tevens ruimte voor bedrijvigheid. De aangekondigde plannen en ontwikkelingen gaan wat verder dan het huidige gebruik. Dit stuit op enige weerstand bij de huidige ondernemers en bewoners. De plannen hebben zeker potentie en perspectief maar dan zullen wel de neuzen van alle hiervoor voorgenoemde betrokkenen dezelfde kant uit moeten gaan staan. De grootste uitdaging is om commerciële en culturele ontwikkelingen samen te voegen in dezelfde leefomgeving in het Havenkwartier. Dat dit nog een hele uitdaging gaat worden is ons op deze avond wel duidelijk geworden. Gemeentebelang zal de ontwikkelingen met interesse blijven volgen.

Meer afvalscheiding

De gemeente Deventer doet het goed als het gaat om afvalscheiding. Door het apart inzamelen van herbruikbare stoffen als glas, oud papier, PMD (plastic) en GFT door Circulus Berkel neemt de hoeveelheid restafval al jaren af. Dit is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de burgers.
Alleen huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald. Het afval van onder meer scholen, (sport)verenigingen en organisaties van evenementen valt onder bedrijfsafval. Commerciële inzamelaars bieden geen scheidingsmogelijkheden. De afgelopen jaren is voor tientallen basisscholen een constructie gevonden waarbij ook zij hun afval toch gescheiden en dus goedkoper aan Circulus Berkel kunnen aanleveren. Vanwege geldende regels kunnen onder meer middelbare scholen, verenigingen, buurt/cultuurhuizen en evenementenorganisaties geen gebruik van deze mogelijkheid maken.
Een gemiste kans, vindt Gemeentebelang. Uit oogpunt van het milieu en de financiën zou ook hier een stap gezet moeten worden. De partij wil graag dat het College samen met Circulus Berkel de mogelijkheden gaat onderzoeken om deel te nemen aan een landelijk pilot om afvalscheiding ook voor deze groep mogelijk te maken. Omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor subsidie beschikbaar stelt, zou deelname de gemeente geen geld kosten. De desbetreffende motie van Gemeentebelang-raadslid Erik Stegink zal op 26 september door de raad worden besproken.

Cultuurvisie Gemeente Deventer

De discussie rondom de Cultuurvisie 2019-2024, Boeien en bloeien, heeft de gemoederen in Deventer de afgelopen maanden flink bezig gehouden. Tijdens de raadsvergadering afgelopen woensdagavond, 19 juni , laaiden de gemoederen nog verder op toen een groot gedeelte van de oppositie de vergadering verliet. In plaats van de discussie aan te gaan, je stem te laten horen, je taak als gekozen volksvertegenwoordiger te vervullen, het algemeen belang te dienen en de spelregels te respecteren, kozen zij ervoor het debat niet te willen voeren. Een klap in het gezicht voor de kiezer, de vele belangstellenden in de raadzaal en allen die de afgelopen maanden veel inspanningen hebben geleverd om de cultuurvisie een goede start te laten maken. 
De overgebleven raadsleden (24) besloten hun verantwoordelijkheid wel te nemen, hebben het debat gevoerd en uiteindelijk is de cultuurvisie, met enige amendementen en moties, unaniem aangenomen. Gemeentebelang is erg blij dat we nu stappen voorwaarts kunnen zetten binnen de Deventer cultuur, maar wel met gelijk blijvende kosten. Wat houdt het aannemen van deze visie nu eigenlijk in?

De raad heeft ingestemd met Scenario-0

Een heikel punt in de aanloop van de besluitvorming was vaak het thema financiën. Met het aannemen van scenario-0, spreekt de raad zich duidelijk uit dat er geen extra geld beschikbaar komt voor cultuur. Dat betekent niet dat alles hetzelfde blijft, sterker nog er komen veel veranderingen, maar dat alles moet gedaan worden bij een ongewijzigd budget. Dit is voor Gemeentebelang erg belangrijk. Diverse sociale voorzieningen staan onder druk en investeringen in economie, leefbaarheid, onderwijs en sport vinden wij belangrijk. Daarom willen we niet dat er extra geld vrijgemaakt wordt voor cultuur, ten koste van deze thema’s.

Wat gaat er ondermeer veranderen?

De manier van subsidiëren zal met ingang van 2021 veranderen. Waar nu nog jaarlijks subsidies verstrekt wordt aan cultuurmakers en instellingen, zal dat voor een aanzienlijk deel veranderen in meerjarige budgetsubsidies. Enerzijds geeft dat zekerheid aan degene die de subsidie ontvangt, anderzijds vraagt dit ook dat degene die de subsidie ontvangt moet zorgen voor een meerjarige sluitende begroting en met regelmaat moet rapporteren. Dit laatste moet ook voorkomen dat we onaangenaam verrast gaan worden met financiële tegenvallers.
Wat ook verandert is dat we niet alleen naar instellingen en losse initiatieven kijken, maar dat we de activiteiten gaan ordenen in 5 programmalijnen. Hiermee dagen we de cultuur partijen uit om meer samen te werken en elkaars kennis en kunde te bundelen. Hier kunnen we efficiency voordelen mee behalen en komt er ruimte voor vernieuwende activiteiten. 
Verder moeten de bestaande faciliteiten voor cultuur die we in onze gemeente hebben optimaler ingezet worden, waardoor bijvoorbeeld kleinere cultuurmakers ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten.

Wat zijn de specifieke uitdagingen die we nu hebben?

Het zal velen niet ontgaan zijn dat er de afgelopen veel discussie is geweest over het wel of niet voortzetten van het Speelgoedmuseum, de huisvesting van het Burgerweeshuis, de exploitatie van Mimik, de huisvestingskosten van het Kunstcircuit en tegenvallers bij de Deventer Schouwburg.
Met het aannemen van de Cultuurvisie heeft de raad ook de eerste stappen gezet om deze uitdagingen op te lossen. Zo worden er bijvoorbeeld op korte termijn 3 scenario’s voor het Speelgoedmuseum onderzocht en gepresenteerd en wordt er uitgezocht of we een goede andere locatie voor het Burgerweeshuis kunnen vinden.

Is cultuur belangrijk voor Deventenaren?

Nou, reken maar! Dit is maar al te goed gebleken in de afgelopen maanden. Vele insprekers bij de raadstafel, diverse petities en gesprekken met cultuur instellingen, cultuur makers en heel veel bewoners. Of je het nu eens of oneens bent wat zij allemaal vertellen of vragen één ding is heel duidelijk gebleken: Cultuur is belangrijk voor Deventenaren! Met de cultuurvisie hebben we nu de eerste bouwstenen gelegd om hierop verder te ontwikkelen. Er zullen in de komende tijd momenten komen waarin we keuzes moeten maken hoe we verder gaan met een aantal instellingen. Wij zullen daarbij goed blijven luisteren wat de Deventer samenleving wil.

Waar gaat Gemeentebelang extra op letten de komende periode?


Bij een aantal zaken die de komende periode veranderen gaan wij extra opletten. We vinden het heel belangrijk dat de samenwerking tussen de instellingen, met name bij de podiumkunsten, nu ook daadwerkelijk van de grond komt. Niet alleen bij programmering maar nog veel meer bij bedrijfsvoering. Wij zijn van mening dat daar synergie winsten te behalen zijn en stabielere bedrijfsvoering mogelijk wordt. Wat daar precies mogelijk is wordt in de komende maanden goed onder de loep genomen en moet uitmonden in concrete voorstellen voor de instellingen in Deventer met een vertaling naar de financiële consequenties; we zullen dit nauwgezet op de voet volgen. Ook zullen wij scherp opletten dat er niet financieel uit de pas gelopen gaat worden bij instellingen.
Met het unaniem aannemen van de cultuurvisie starten we met een omvangrijk project dat tot vele veranderingen zal leiden. Gemeentebelang zal zich blijvend inzetten dat dit resulteert in een structureel mooi cultuuraanbod over de gehele breedte.

Inloopavond Gemeentebelang in Colmschate

De zomervakantie is voorbij, wij pakken de draad weer op. Op maandag 3 september gaan fractie en bestuur op bezoek in Colmschate. Wilt u een zorg of een probleem onder onze aandacht brengen? U bent van 19.30 uur tot 20.00 uur van harte welkom in Gemeenschapshuis de Kuip, Bloemendalsweg 1B in Colmschate. Loop spontaan binnen. Past de avond u niet, wilt u iets meer tijd of kunt u niet naar de Kuip komen? Neem dan contact op met Harry ten Have, aanspreekpunt van Gemeentebelang in Colmschate Noord. Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 06-51346628. Natuurlijk geldt deze uitnodiging ook voor inwoners van andere kernen of wijken van de gemeente Deventer!

Starterswoningen in Loo-Bathmen

Een aantal jongeren uit Loo Bathmen had al lange tijd de wens om in hun eigen kern te wonen in een voor hen betaalbare woning. Het overleg met de gemeente liep stroef, tot bleek dat de nieuw aangetreden wethouder Liesbeth Grijsen een groot voorstander was van dit initiatief. Haar steun voor dit project gaf een nieuwe impuls aan dit mooie plan en de jongeren nieuwe energie om hun droom alsnog te realiseren. Vanaf juni 2016 hebben zij samen met hun ouders, adviseurs, architect en ambtenaren van de gemeente hun plannen verder uitgewerkt en verder ontwikkeld.

Om op de gewenste bouwlocatie te kunnen bouwen was een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Door goede communicatie met de inwoners van Loo Bathmen, hebben zij zonder bezwaren de procedure doorlopen. In het voorjaar van 2018 zijn zij gestart met de bouw van vier geschakelde starterswoningen. Onlangs hebben zij de sleutel in ontvangst genomen en hun woning kunnen betrekken. Het resultaat mag er zijn en er komen veel positieve reacties.

Bert Roetert beedigd als raadslid

Met de beëdiging van Liesbeth Grijsen als wethouder in het nieuwe College, is er een plek vrij gekomen in de fractie. Bert Roetert is afgelopen woensdag beëdigd als raadslid. Hij was sinds de verkiezingen al actief als raadsopvolger en heeft nu eindelijk zijn plek op de reservebank mogen verlaten.

De Viking

Gemeentebelang heeft verdeeld gestemd over de realisatie van Viking in de afgelopen raadsvergadering. Ik wil graag hierover een korte toelichting geven.
Het Viking dossier is van het begin af aan een lastig dossier geweest en Gemeentebelang heeft zich daarin altijd uiterst kritisch opgesteld.
De raad moest voor de realisatie van de Viking kiezen tussen stoppen of doorgaan met de bouw. Helaas is de beslissing geen optelsom van zekere bedragen met een totaalbedrag die je kunt vergelijken onder de streep . Voor beide scenario’s moeten de fracties zelf de risico’s in schatten.
Het college heeft met ambtelijke ondersteuning een raadsvoorstel gemaakt met voor de beide scenario’s de voors, tegens en risico’s. Gemeentebelang heeft de wethouder gevraagd om het raadsvoorstel door een extern bureau te laten toetsen, zodat de raad zeker weet dat er geen vooringenomen meningen (tunnelvisie) instaan. Het bureau heeft, na een kort onderzoek, aangegeven dat er geen sprake is van “tunnelvisie” in het raadsvoorstel. Dit betekent dat het raadsvoorstel gebruikt kan worden voor het bepalen van het standpunt. Het bureau heeft geen oordeel geveld over de inschattingen die in het raadsvoorstel gedaan zijn en die geleid hebben tot de voorstel aan de raadvan het college voor doorgaan met de bouw van de Viking. Het is vervolgens aan de raad hierin een keuze te maken. Het risico voor het stop scenario is of de bedragen (totaal € 20 miljoen) die het college opgevoerd heeft voor stoppen ook daarop uit zullen komen. Als dat het geval zal is zijn de financiële consequenties voor de gemeente Deventer groot omdat het hele bedrag in één keer afgeboekt moet worden. Blijkt het bedrag aanzienlijk lager uit te vallen dan vallen de financiële consequenties ook aanzienlijk lager uit. Bij stoppen vervalt de exploitatie van de Viking (heet nu Mimik). Ik kom hier bij het doorgaan scenario op terug. Ook zijn alle bezwaren tegen het bestemmingsplan van de baan bij stoppen en kunnen daaruit geen onverwachte kosten voortkomen. Kanttekening daarbij is dat als er geen theater meer is er moet worden gekeken naar de huisvesting van de beoogde gebruikers: Filmhuis de Keizer en Theater Bouwkunde.

Bij het doorgaan scenario zijn de risico’s of er hierna weer nieuwe tegenvallers komen na dit verzoek om € 4 miljoen er bij te doen, of het opgeleverde gebouw aan de akoestische eisen zal voldoen, of de bezwaren tegen het bestemmingsplan bij de rechter zullen leiden tot een bouwstop. Daarnaast speelt de vraagof de exploitatie van de Mimik binnen het budget zal blijven de komende jaren.

Er is geen éénduidig antwoord te geven hoe groot de risico’s binnen de beide scenario’s zijn. Het is een kwestie van inschatting en zwaarte bepalen per risico. Vier van de fractieleden hebben gezien hun inschattingen hun voorkeur voor doorgaan met de bouw van de Viking, drie raadsleden voor stoppen.

Bijzondere dagen voor Gemeentebelang

9 juli 2018:

- De dag waarop Erik Stegink van Gemeentebelang als plaatsvervangend voorzitter van de raad de afscheidsbijeenkomst van burgemeester Heidema leidde.

- De dag waarop locoburgemeester Liesbeth Grijsen van Gemeentebelang van de vertrekkende burgermeester de ambtsketen kreeg omgehangen.

- De dag waarop plaatsvervangend voorzitter Erik Stegink van de vertrekkende burgemeester de voorzittershamer kreeg overhandigd.

Met trots worden keten en hamer op 11 juli overgedragen aan Ron König, waarnemend burgemeester totdat de opvolger van Andries Heidema is gevonden en beëdigd. We zien uit naar de samenwerking en wensen onze oud-burgemeester Heidema heel veel goeds voor de toekomst.

Zonneparken Deventer

Gemeentebelang heeft een amendement ingediend op de notitie van het college over "uitgangspunten Zonneparken Deventer".

Dit amendement is in de raadsvergadering van 27 maart 2019 unaniem aangenomen.

De essentie van het amendement is dat de grond voor een zonnepark tijdelijk een dubbelbestemming zonnepark krijgt en dat de grond na maximaal 25 jaar zijn oude (vaak agrarische) bestemming terug krijgt.

Voor de eigenaar van de grond is deze aanpassing belangrijk want hiermee wordt voorkomen dat de eigenaar de grond moet afwaarderen, bijvoorbeeld van agrarische grond naar natuur grond. Afwaardering heeft consequenties voor de financiële bedrijfsvoering.

Weer financiën

Liesbeth Grijsen is binnen het College benoemd tot eerste locoburgemeester en wijkwethouder voor Colmschate-Noord/De Vijfhoek.
De afgelopen collegeperiode heeft Liesbeth Grijsen samen met haar collega’s de financiële positie van Deventer flink weten te verbeteren. Dat ze zich ook de komende jaren op de financiën gaat richten, komt dan waarschijnlijk ook niet als een verrassing. Ook de Ruimtelijke Ordening en de Omgevingswet blijven tot haar takenpakket behoren. Daarnaast zitten onder meer het plattelandsbeleid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in haar portefeuille.

Asbestsanering

Onlangs is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van de verwijdering van asbest, waaronder asbestdaken. Uit dat onderzoek blijkt dat de risico’s van asbestverwijdering enorm verschillen, afhankelijk van hoe het asbest is gebonden, of het binnen of buiten is toegepast, en hoe het verwijderd moet worden. In sommige gevallen zijn de risico’s hoog, maar in veel gevallen (waaronder de verwijdering van asbestcementdaken) zijn de risico’s verwaarloosbaar, waardoor de beschermingsmiddelen die nu gebruikt worden, in feite niet noodzakelijk zijn. Het onderzoek toont aan dat het huidige asbestbeleid, en de huidige asbestsaneringsmethoden in veel gevallen niet realistisch en daardoor veel te duur zijn.

Naar aanleiding van het onderzoek wil Gemeentebelang weten:

  • Is het college op de hoogte van het hierboven genoemde onderzoek en de bespreking daarvan in de Tweede Kamer?
  • Is het college met Gemeentebelang van mening dat de uitkomsten van het onderzoek en van de bespreking in de 2e Kamer in de nabije toekomst consequenties zullen hebben voor de sanering van asbestdaken, zowel wat de methode als wat de kosten betreft?
  • Zo ja, is dat voor het college aanleiding om het ingezette beleid te bezien?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bereid om er bij de staatssecretaris op aan te dringen om zo spoedig mogelijk met een eventuele beleidswijziging te komen, zodat veel eigenaren hiervan nog kunnen profiteren vóór eind 2024?

Waterschapsverkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Vanaf 2009 zijn de Gemeentebelangen vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van voorheen waterschap Groot Salland, momenteel Drents Overijsselse Delta. Op 20 maart nemen we ook weer deel aan de verkiezingen onder de naam Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. Na twee periodes met Erik Smeenk vanuit Gemeentebelang Deventer als lijsttrekker gaan we verder met een nieuw gezicht: Tilko Gernaat uit Steenwijk. Gemeentebelang Deventer blijft betrokken bij het waterschap en staat met Bas van Swigchem (plek 9), Harry ten Have (plek 18) en Erik Smeenk (plek 25) op de kieslijst. Lokaal Maatwerk is waar Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel voor staat.

In 2009 zijn we begonnen met een samenwerking tussen de gemeentebelangen van Raalte en Olst Wijhe en Deventer. Onder de naam Algemeen Plattelands Belang behaalden we 2 zetels in het voormalige waterschap Groot Salland. Bij de verkiezingen in 2015 heeft Gemeentebelang Dalfsen zich ook aangesloten. Resultaat wederom 2 zetels onder de naam Sallandse Gemeentebelangen. Na de fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland zijn we als Sallandse Gemeentebelangen vertegenwoordigd met 1 zetel in het Algemeen Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. Om enige kans op behoud van een zetel in het Algemeen Bestuur door een lokale/ gemeentebelang partij hebben we gemeend zoveel mogelijk gemeentebelangen en lokale partijen bij elkaar te moeten brengen. Dit is gelukt. Partijen uit de gemeenten Steenwijkerland, De Wolden, Kampen, Deventer, Olst/ Wijhe, Staphorst, Hoogeveen, Westerveld, Raalte, Dalfsen en Zwartewaterland hebben de koppen bijeen gestoken. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel.
Kijk voor meer informatie en het verkiezingsprogramma op de website gb-drentheoverijssel.nl of neem contact op met Erik Smeenk.

Aan de slag

Vijf partijen met onderling aanzienlijke verschillen. Dat was de situatie toen we de tweede formatieronde ingingen, deze keer met PvdA, GroenLinks, D66 en CDA. De bereidheid om er samen uit te komen was meteen duidelijk. Het is gelukt. Het bestuursakkoord “Met lef en liefde voor Deventer” ligt op tafel.
Voor Gemeentebelang is het erg belangrijk dat we Deventer financieel op orde blijven houden. We blijven inzetten op goede, betaalbare zorg zodat we deze ook in de toekomst kunnen leveren. Daarnaast richten we ons op het versterken van de economie met meer banen. Daarvoor is het aantrekken van nieuwe bedrijven belangrijk, maar ook het onderhouden en uitbreiden van faciliteiten om genoeg personeel naar Deventer te halen en er te houden. Aandacht is er ook voor een goede balans tussen de binnenstad en de dorpen. Het voorzieningsniveau in de dorpen moet op peil blijven.
Onze fractie ziet er naar uit om samen met PvdA, GroenLInks, D66 en CDA aan de slag te gaan met dit akkoord.

Motiemarkt 17 april 2019

De gemeente raad organiseert voor de derde keer een Motiemarkt. Op deze markt kan iedereen die in Deventer woont, werkt of actief is, ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht brengen van de raadsleden. En dat kan over elk onderwerp gaan.
De motie markt vindt plaats op woensdag 17 april 2019, van 19.00 uur tot 21.30 uur in het stadhuis van Deventer. Spreekt een idee voor de stad aan, dan kunnen raadsleden dit idee adopteren. Hiervoor stellen zij samen met de initiatiefnemer een motie op die de politieke partij indient bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota.
Hierbij het radio interview wat ons raadslid Erik Stegink gegeven heeft aan Deventer Radio & Televisie in zijn rol als vicevoorzitter van de raad. Link naar interview
Heeft u een idee voor Deventer?
Heeft u een idee hoe Deventer nóg beter, aantrekkelijker, veiliger of groener wordt? Meld u voor 8 april bij de griffie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer 0570 69 3232.

We zijn eruit

Na een intensieve periode, al gestart voor de verkiezingen in maart is een coalitieakkoord gesloten met Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA. De partijen hebben elkaar gevonden in de belangrijkste ambitie, met Lef en Liefde voor Deventer. Gezamenlijke ambitie is er om de economie te versterken, het woon- en leefklimaat in stad en dorpen te verbeteren, meer woningen te realiseren, een flinke slag te slaan op gebied van duurzaamheid en daarbij de financiën op orde te houden.

Daar waar het gaat om energietransitie is en blijft voor Gemeentebelang het draagvlak voor hernieuwbare energie zeer belangrijk. Hier wordt hard aan gewerkt in samenwerking met betrokkenen.

Ik zie uit naar een goede samenwerking en naar een mooie bestuursperiode. Hierbij hebben we u hard nodig. We hopen dat u ons blijft voeden met informatie, kritische vragen en waardevolle suggesties. Wij blijven werken voor en met onze inwoners, want de gemeente maken we samen.

verkeerssituatie in Bathmen

De gemeente is op dit moment volop bezig met het aanpassen van de verkeerssituatie in Bathmen rondom Woertmansweg, Enklaan, Gorsselseweg en Deventerweg. De belangrijkste reden is het fietsveiliger maken van de kruispunten. De consequentie hiervan is echter dat de voorrangssituatie gewijzigd wordt, waardoor ook het niet bestemmingsverkeer (vracht- en personenverkeer) eenvoudiger dwars door de kern van Bathmen kan gaan. De omwonenden hebben tegen het wijzigen van de voorrangssituatie inmiddels meer dan 150 bezwaarschriften ingediend. De gemeente heeft de bezwaarprocedure niet afgewacht en is al begonnen met het aanpassen van de verkeerssituatie. Gemeentebelang (Erik Stegink) heeft hierover in de raadsvergadering op 19 december wederom mondelinge vragen gesteld.

De wethouder Frits Rorink heeft n.a.v. de mondelinge vragen toegezegd om in de verdere uitvoering door middel van het aanbrengen van accenten in de belijning en door verkeersborden het niet bestemmingsverkeer buiten de kern van Bathmen te leiden.

Dank aan de onderhandelaars!

Beste mensen,
Op 21 maart werd Gemeentebelang opnieuw de grootste fractie binnen de Deventer gemeenteraad. Weer zeven zetels. Met het coalitieakkoord in handen weten we dat deze overwinning uiteindelijk ook echt een plek in het nieuwe college heeft opgeleverd. Het duurde lang en het was zeker niet eenvoudig. Uiteindelijk ligt er een pakket dat geen afbreuk doet aan onze idealen en waarin ik veel van onze wensen uit het verkiezingsprogramma terug zie komen. Dank en heel veel hulde aan onze onderhandelaars Liesbeth Grijsen (lijsttrekker) en Peter Onvlee (fractievoorzitter) en de rest van de fractie die zich met veel passie en energie voor het behalen van dit mooie resultaat hebben ingezet.
Willem Janssen, voorzitter Gemeentebelang

Voorbereidingen geluidswerende maatregelen A1 Bathmen starten

Op 24 februari 2016 is unaniem in de gemeenteraad Deventer de motie van Gemeentebelang (Erik Stegink) aanvaard om ervoor te zorgen dat de verbreding van de A 1 niet leidt tot extra geluidoverlast voor de bewoners van Bathmen.
In samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en met inbreng van de Belangenvereniging Bathmen is € 3.45 miljoen hiervoor vrijgemaakt.
In de raadsvergadering van 12 december 2018 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd om € 200.000 vrij te maken voor het starten van de voorbereidingen van de geluidswerende maatregelen.

Chronologisch overzicht formatieproces

21 maart 2018:
Gemeentebelang wint de gemeenteraadsverkiezingen. Met opnieuw zeven blijven we de grootste fractie in de raad.

23 maart 2018:
Alie Zandsta wordt gevraagd om het informatieproces te begeleiden.

5 april 2018
Het advies van informateur Zandstra: Onderzoek een coalitie van Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66. Om slagkrachtiger te zijn, de werkdruk van het college te verminderen en meer verbinding met de samenleving te krijgen, adviseert zij om te zoeken naar een vijfde collegepartij en daarmee een vijfde wethouder. Henk Gossink gaat als formateur aan de slag.

17 mei 2018
Hoewel er grote stappen zijn gezet en de partijen inhoudelijk op zeer veel punten overeenstemming hebben bereikt, stapt de VVD uit het formatieproces. Struikelblok is de keuze van de vijfde wethouder.

19 mei 2018
Na het vertrek van de VVD stellen de resterende partijen (Gemeentebelang, PvdA en D66) Martijn Dadema voor als nieuwe informateur.

23 mei 2018
De voltallige gemeenteraad neemt het voorstel van Gemeentebelang, PvdA en D66 over en vraagt de burgemeester Dadema van Raalte de mogelijkheden van een nieuwe coalitie te onderzoeken.

6 juni 2018:
Het advies van informateur Dadema: Start een formatieproces met Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA.

9 juni 2018:
Henk Nijhof neemt de taak als formateur op zich. Onder zijn leiding werken de partijen aan een akkoord.

3 juli 2018:
De partijen maken bekend dat er een akkoord ligt. Deventer krijgt een college bestaande uit Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA. Dit zal op woensdag 11 juli worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kavels voor Koeien van start

Met de overhandiging van een gebiedskaart door wethouder Grijsen aan de kavelruilcommissie is op 28 november de vrijwillige kavelruil Kavels voor Koeien Deventer officieel van start gegaan. Het project, dat loopt tot voorjaar 2021, beoogt de ruil van 200 hectare grond. Het kavelruilproject is een initiatief van LTO Noord afdeling Salland en de gemeente Deventer.

Wethouder Grijsen: 'Wij zetten ons samen met LTO in voor een vitaal platteland. Er zijn minder boerenbedrijven maar die zijn wel groter. We willen dat zij goed kunnen boeren en tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat het mooie Sallandse landschap wordt versterkt. We zijn enorm blij met de Europese subsidie die we via de provincie hiervoor hebben gekregen’.

De verkaveling in het buitengebied van Deventer is niet optimaal. Een belangrijke oorzaak is dat groeiende bedrijven hun huiskavel willen vergroten zodat de koeien buiten kunnen lopen, terwijl de vrijkomende gronden van stoppende bedrijven vaak verder weg liggen. Door middel van kavelruil wordt gewerkt aan huiskavelvergroting, afstandsverkorting en kavelconcentratie. Daarmee wordt de bedrijfsvoering efficiënter en is er minder landbouwverkeer op de weg, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid en het milieu.

Het volledige artikel is te vinden op: Link naar artikel

Lessen trekken

Gemeentebelang is zeer geschrokken over alle berichten over Werkmakelaar Oost. De verhalen die boven komen, zijn rondom schokkend. We hebben dan ook ingestemd met een onderzoek naar de achtergronden. Dat betekent niet dat we achterover leunen en de conclusies afwachten. Nu al blijkt dat het samenspel tussen college en raad niet optimaal verloopt als het gaat om pilots in het Sociaal Domein. Door de soms moeizame informatieverstrekking vanuit van het college komt de controlerende taak van de raad in het geding. Dat moet beter. Ook willen we dat het college en de raad richtlijnen opstellen, waaraan bedrijven en/of instellingen moeten voldoen, waarmee de gemeente Deventer met het oog op een te houden pilot in het sociaal domein een verbintenis aan wil gaan. Daarnaast moet er worden toegezien op het naleven van de (prestatie)afspraken en een goede klachtenafhandeling. Dit is vastgelegd in een motie die door Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie is ingediend en gisteren unaniem is aangenomen.

Kijk hier voor de motie https://deventer.raadsinformatie.nl/document/6624364/2/2018-06-27_Motie_GB_-_Werkmakelaar-Oost

 

Gemeentebelang Deventer