Nieuwe fractievoorzitter Erik Smeenk

Nieuwe fractievoorzitter Erik Smeenk, Gemeentebelanger van het eerste uur.

Na het overlijden van Peter Onvlee is Erik Smeenk door de raadsleden van Gemeentebelang unaniem tot nieuwe fractievoorzitter gekozen. Voor de buitenwacht wellicht een minder voor de hand liggende keuze, voor intimi zeker geen verrassing. Wij stellen Erik graag aan u voor. 

Wie is Erik?

“Niet kletsen maar poetsen,” is het levensmotto van deze 54-jarige trotse inwoner van de gemeente Deventer. De nuchtere Sallander, geboren en getogen in Diepenveen, is een echt dorpsmens die met beide benen in de samenleving staat. Hij pakt zijn verantwoordelijkheid als die gevraagd wordt. Bij de voetbalclub, op de schaatsbaan, in de rommelmarktcommissie, bij het realiseren van een muziekkoepel, in het Waterschap en nu dus ook nadrukkelijk in de politiek. Erik is een Gemeentebelanger van het eerste uur. In het dagelijks leven werkt hij als Hoofdgreenkeeper bij de golfbaan in Hattem. Erik is getrouwd met Berna en vader van Leonie, Martijn en Anniek. 

Wat kunnen we van Erik verwachten?

Het is kenmerkend voor Erik’s verantwoordelijkheidsgevoel dat hij de leegte die Peter Onvlee achterlaat probeert op te vullen. Zijn overlijden voelt niet alleen in de eigen fractie als een open wond. “Ik hoop dat ik kan voortzetten waar Peter aan is begonnen. Hij wordt postuum geroemd om zijn werk als bruggenbouwer. Met mijn waterschapsverleden spreekt me dat wel aan. Ik zal handelen in de lijn van Peter, op mijn eigen manier.“

Wat betekent het om fractievoorzitter van de grootste fractie van de gemeenteraad van Deventer te zijn?

“Ik zal er mijn best voor doen dat de samenwerking binnen de coalitie goed blijft en waar mogelijk wordt verbeterd. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om het gesprek aan te blijven gaan met alle fracties in de raad,” legt Erik uit. Dat klinkt als een hele klus. “Maar je moet het ook niet groter maken dan het is,” voegt hij er meteen op zijn eigen relativerende wijze aan toe. “Ik zal nadrukkelijk het contact zoeken en onze doelen proberen te bereiken, maar de deuren niet overdreven en onnodig platlopen.”

Wat brengt Erik mee?

‘Go tot the start. Ready.....’  Als starter van schaatswedstrijden op het hoogste nationale niveau heeft Erik deze procedure al honderden keren doorlopen. Daar sta je dan met je startpistool tegenover gelauwerde schaatshelden. Twee valse starts en ze liggen eruit. Dat vraagt om gezag, duidelijkheid, stressbestendigheid, het kunnen nemen van moeilijke beslissingen in korte tijd en het vermogen om die achteraf goed te kunnen uitleggen. Het zijn allemaal eigenschappen die Erik ook in zijn rol als fractievoorzitter goed van pas zullen komen. Daarnaast kan hij bouwen op ruim tien jaar ervaring in het bestuur van Waterschap Groot Salland, waar hij de fractie van Sallandse Gemeentebelangen leidde en deze na de oprichting van de Drents Overijsselse Delta liet opgaan in één gezamenlijke fractie van lokale partijen. 

Vanaf het allereerste begin is Erik betrokken geweest bij de oprichting van Gemeentebelang Deventer. Hij maakte de ontwikkeling van een kleine partij in de achterhoede tot grootste fractie in de Deventer gemeenteraad van dichtbij mee. Als kritische penningmeester die altijd streefde naar een gezond financieel beleid, als fractieopvolger en nu sinds twee jaar als raadslid. Erik wordt geprezen om zijn analytische kijk en zijn puntige manier van samenvatten. “De afgelopen jaren heb ik in de raad vooral veel geluisterd. Nu het er op aan komt zal ik ook zeker mijn stem laten horen.”

Wat wil Erik bereiken?

“Het gaat er niet om wat ik wil bereiken, maar hoe we met zijn allen op een zo goed mogelijke manier uit deze enorme crisis komen. We zitten in een heel moeilijke periode, de gevolgen ervan zullen over een zeer lange tijd zichtbaar en voelbaar zijn. Ik hoop samen met Gemeentebelang en de hele raad de gemeente Deventer er zo goed mogelijk doorheen te loodsen, de pijn te verdelen en oog te blijven hebben voor mensen die tussen wal en schip raken.”

Hoe gaat Erik dat doen?

“Met een luisterend oor, veel openheid, betrouwbaarheid en op een gezonde financiële basis. Het wordt een hele opgave. Ik hecht veel waarde aan een respectvolle omgang met elkaar waarbij er ook ruimte mag zijn voor een knipoog en een lach. De problemen waarmee ook onze gemeente nu wordt geconfronteerd, overstijgen partijbelangen. We zullen samen naar oplossingen moeten zoeken. Ik sta open voor overleg, korte lijntjes naar alle fracties en zeker naar de inwoners.”

4 mei

AlieDemocratie en vrijetijd

Het is zondag. Zoals vrijwel elke dag sinds de verkiezingen heb ik ook vanochtend nog wat leeswerk gedaan en tussendoor het huis opgeruimd. De dagelijkse beslommeringen gaan gewoon door, ook al lijkt het soms of dit moment alles in het teken staat van de formatie. De laatste loodjes.

Vandaag is het 4 mei, de dag dat de slachtoffers van de tweede wereldoorlog worden herdacht. Ik persoonlijk vind dat we stil moeten blijven staan bij de tweede wereldoorlog. Ook voor de huidige jongere generaties vallen hieruit genoeg lessen te trekken. Zelf ben ik een kind van na de oorlog. Ik weet echter nog goed uit mijn jeugd dat de angst voor een derde wereld oorlog er bij mijn ouders en grootouders goed in zat. Zeker in de Jaren vijftig en zestig. Door de koude oorlog en de moord op John F. Kennedy werd dat nog eens versterkt. Ook het feit dat mijn moeder er altijd een behoorlijke voorraad koffie en zeeppoeder op nahield, is mij altijd bijgebleven. Dan heb ik het nog niet eens over hetgeen mijn ouders als kind aan den lijve hebben ervaren. En waar ze mij - zij het in beperkte mate - deelgenoot van hebben gemaakt. De oorlogservaring van mijn grootouders en ouders zijn ook deel van mijn leven geworden. Altijd weer waren er de woorden “Wees blij dat er voldoende eten is, dat je alles kunt zeggen, dat je mag stemmen.” Mijn ouders koppelden er ook meteen de opdracht naar ons kinderen aan vast dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen want de democratie is een groot goed. Eerlijk gezegd denk ik niet altijd aan deze stichtelijke woorden, maar zeker vandaag schieten ze me weer te binnen. Ik ben blij dat ik in vrijheid leef en dat de democratie nog steeds hoogtij viert. Ook al kostte me dat de afgelopen tijd behoorlijk wat vrije tijd!

Terug en vooruitblik

Terugkijkend naar 2019 is er veel gebeurd en in 2020 zal het zeker niet rustiger zijn.
Wat vooral kenmerkend voor 2019 is geweest:
De Deventer Omgevingsvisie is in december unaniem door de raad vastgesteld. In 2018 hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties intensief meegedacht en gediscussieerd. In de Deventer Omgevingsvisie staan belangrijke opgaves en ambities voor Deventer en hoe we deze willen realiseren. Met veel ruimte voor initiatiefnemers waarbij we staan voor kwaliteit. Met deze Omgevingsvisie zet Deventer een belangrijke stap richting implementatie van de Omgevingswet.
Helaas kwam het Viking dossier weer ter tafel. Na een korte bouwpauze en nadat alle deelontwerpen nogmaals waren langs gelopen. De financiële impact van de vertraging en de benodigde aanpassingen bedroegen € 4 miljoen. Een pijnlijk besluit moest genomen worden. De Viking afbouwen met een extra investering van € 4 miljoen, of stoppen met de realisatie? Bij stoppen krijg je niet alle kosten terug en heb je ook geen theater. We hebben binnen de fractie daarin een eigen afweging gemaakt en verdeeld gestemd: 4 voor en 3 tegen.
Los van de bouwperikelen heeft Mimik, verantwoordelijk voor de exploitatie van het nieuwe theater, met het verzoek voor een lening van 6 ton om inrichting en opstart te kunnen bekostigen. Dit bedrag zou aanvankelijk via crowdfunding bijeengebracht worden, maar dit wordt belemmerd door negatief ontstaan sentiment rondom de Viking. Er is in de raad van 18 december besloten dit bedrag als lening te verstrekken aan Mimik.

Gemeentebelang heeft altijd gepleit voor meer samenwerking binnen Cultuur. Bij de behandeling van de Cultuurvisie was Gemeentebelang één van de initiatiefnemers met een motie om meer in te zetten op samenwerking binnen cultuur, met name op het gebied van de bedrijfsvoering zoals de systemen voor ticketverkoop, financiële administratie etc. Dit is opgenomen in de Cultuurvisie en daar wordt dan ook volop op ingezet.
Veel ophef heeft de behandeling van de Cultuurvisie gegeven. Gekozen is door de raad voor het scenario om 4 jaar lang het huidige subsidieniveau te handhaven, dat wil zeggen 4 jaar lang geen extra geld en/of bezuinigingen voor Cultuur. Dit om te waarborgen dat er in alle opzichten een verantwoord en toereikend cultureel aanbod is in onze stad.
Ook heeft de discussie rondom Speelgoedmuseum op de huidige locatie er mede door steun van Gemeentebelang ertoe geleid, dat deze op de huidige locatie in stand wordt gehouden. Als het Speelgoedmuseum in de huidige vorm verdwenen zou zijn, dan was dit een definitief einde voor het museum geweest. Dit was voor ons onwenselijk, omdat het Speelgoedmuseum iconisch is voor Deventer.
Waar veel gemeentes grote tekorten hebben op het jeugdwerk, valt de situatie in Deventer gelukkig mee. In 2019 is de notitie “van wieg naar werk”, een herijking van de oude aanpak die unaniem door de raad is aangenomen.
De motiemarkt in april 2019, waarin bewoners hun initiatieven kunnen inbrengen, was succesvol. Onze motie voor het verlenen van een startkrediet “inrichting de Brink Bathmen” is door de raad aangenomen.
Laten we vooral niet vergeten te vermelden dat Deventer in juni 2019 een nieuwe burgemeester gekregen heeft. Ron König was waarnemend en is nu onze vaste burgervader geworden.
Sinterklaas in 2019 stond helaas vooral in de media over de kleur van de zwarte pieten: zwart, bruin, wit of andere kleuren. Zoals eenieder via de media heeft meegekregen is alles tijdig goed gekomen en is het Sinterklaasfeest geworden wat het hoort te zijn een kinderfeest.
Het jaar 2020 zal vooral staan in het teken van de energietransformatie staan.
Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen.
Landelijk is het land opgedeeld in regio en elke regio moet midden 2020 met een plan komen hoe in 2030 de CO2 uitstoot met 49% verminderd zal zijn. Ook de regio waarin Deventer zit is hier volop mee bezig.
Daarnaast heeft Deventer als doelstelling geformuleerd om in 2030 Deventer energieneutraal te zijn. Dat betekent dat huishoudens en bedrijven in 2030 niet meer energie verbruiken dan binnen de gemeente met duurzame (niet fossiele) bronnen wordt opgewekt. De aanpak is door het college neergelegd in een Energieplan waar in 2020 volop over gepraat zal worden.
We staan aan het begin van deze immense transitie en zullen u in het komend jaar steeds op de hoogte houden van de voortgang d.m.v. onze website en facebookpagina.
Uiteraard kunt ons als fractie altijd benaderen per mail mobiel of app.

We zijn begonnen

Alie ZandstraWe zijn begonnen

Op vrijdag 21 maart is de nieuwe raad in een informele vergadering voor het eerst bij elkaar gekomen. Fractievoorzitter Alie Zandstra kondigde aan dat Gemeentebelang als verkiezingswinnaar het initiatief neemt om met de overige partijen te praten over de vorming van een nieuw college. 

Lees hier de toespraak van Alie Zandstra.....

Terugblik 2018 vooruitblik 2019 v 2.0

Hierbij een terugblik over de 2e helft van 2018 en wat er gaat spelen in 2019.

In november 2018 is unaniem door de raad aanvaard de meerjaren begroting 2019 – 2022, opgesteld onder de verantwoording van onze wethouder Liesbeth Grijsen. De provincie heeft ondertussen ook haar vertrouwen in de begroting uitgesproken.

Gemeentebelang heeft de volgende vragen/amendementen/moties in 2018 ingediend.

  • Vragen waarom verenigingen en evenementen hun plastic niet gescheiden kunnen aanbieden, waar dat voor particulieren wel mogelijk is. Een simpele vraag die echter tegen landelijke regelgeving aanloopt. We hebben nog steeds geen bevredigende oplossing gezien en blijven dus vragen stellen.
  • Vragen waarom de verkeerssituatie in Bathmen gewijzigd is en over de informatieverstrekking richting omwonenden. Door de wijziging wordt het inkomend verkeer Deventer door de kern van Bathmen geleid tegen het uitdrukkelijke verzoek van de omwonenden en de Belangen Vereniging Bathmen in. Het is ook de bedoeling om het verkeer vanuit Gorssel door de kern van Bathmen te leiden. Er zijn 157 bezwaarschriften ingediend die in januari 2019 door de bezwaarcommissie behandeld zijn. Wij wachten op de uitspraak van de commissie.
  • De plant de Japanse Duizendknoop veroorzaakt veel overlast doordat de wortels overal door heen groeien. Helaas is de plant al op tal van locaties aanwezig. Uitroeien zonder giftige middelen is lastig en zeer arbeidsintensief. Gespecialiseerde bedrijven hebben zich al op die markt geworpen tegen hoge transport- en verwerkingskosten. De raad heeft unaniem een motie van Gemeentebelang aanvaard om een pilot te starten voor het voeren van de wortels aan de varkens.
  • Unaniem is in de raad een motie van ons aangenomen om te onderzoeken hoe de leefbaarheid van Loo bevorderd kan worden. De gesprekken tussen inwoners van Loo en de gemeente zijn in volle gang, waarbij vooral gekeken wordt naar de toekomst van het NaoberLOOkaal.
  • Liesbeth heeft zich sterk gemaakt voor de vrijwillige kavelruil voor koeien het plan omvat de ruil van 200 hectare grond.

Lees verder

De kopstukken van de landelijke partijen trekken de regio in.

Alie ZandstraZe zijn er weer!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken kopstukken van de landelijke partijen de regio in. Ook Deventer heeft er de afgelopen maanden al enkele mogen aanschouwen. Zo opende Spekman een PvdA-informatiewinkel en klom Pechtold in hoogwerker om de situatie rond de geplande spoorboog van alle kanten grondig te bekijken. Op zich is dat goed. Het besluit over al dan geen spoorbrug wordt immers in Den Haag genomen en is ondertussen ook al weer uitgesteld. Iedereen uit de landelijke politiek is van harte welkom om zich goed voor te bereiden. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat landelijke kopstukken juist nu naar onze gemeente komen om hun plaatselijke afdeling extra gewicht te geven. De vraag is of de bobo’s hier hun lokale partijvrienden een plezier mee doen. 

Bij de verkiezingen over een week of zes gaat het om het kiezen van het bestuur van je eigen gemeente. Die heeft haar eigen sterktes en zwaktes. En daar moet beleid voor worden opgesteld. Lokaal beleid voor lokale problemen en vooral met een lokaal huishoudsboekje. Inwoners mogen aangeven welke partij dat het best kan doen. De verantwoordelijkheid naar de kiezer is bij een gemeenteraadsverkiezing groot. Het gaat om het wel en wee in de directe leefomgeving. Genomen besluiten raken de inwoners immers meteen. 

Het is dan ook niet verrassend dat lokale partijen het sinds jaren zo goed doen. Volgens deskundigen zullen zij de grote overwinnaars op 19 maart zijn. En dat is goed. Want de problemen waarmee ook Deventer de komende jaren door de landelijke politiek wordt opgezadeld, zijn groot. Het is zeker nu belangrijk om een krachtig lokaal tegengeluid te laten horen! Lokale partijen kijken naar de problemen, maar ook naar de oplossingen in hun gemeente. Niet gehinderd door aanwijzingen van of verplichtingen naar de top van een landelijke partij in het westen des lands. Die sturen nog wel wat kopstukken de regio in, maar de kiezers lijken daar wel klaar mee te zijn. Het gaat volgende maand niet over de knappe koppen van Spekman en Pechtold. Het gaat om de beslissingen die hun Deventer partijgenoten de afgelopen raadsperiode hebben genomen en om de aanpak voor de problemen die door hun beleid zijn veroorzaakt. 

Gemeentebelang doet de campagne op eigen kracht. En niet bepaald slecht. Ons lokaal geluid wordt gehoord en verstaan. De taal van Gemeentebelang is Verantwoord, daadkrachtig en lokaal!

Het zomerreces is voorbij,

Het zomerreces is voorbij, de herfst nog niet in aantocht. De hoge temperaturen en de droogte houden ook de komende dagen aan, met alle gevolgen van dien. Zo zijn in de krant, maar ook daarbuiten, klachten geuit over de staat van de voetbalvelden in onze gemeente. Voetbalverenigingen stellen dat de velden die door het Groenbedrijf onderhouden worden er slechter bij liggen dan de velden die in eigen beheer onderhouden worden. Gemeentebelang heeft bemiddeld om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen (voetbal verenigingen en het Deventer Groenbedrijf) om de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen en vooral om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
Het zomerse weer was mooi voor de organisatoren van evenementen die de afgelopen maanden werden gehouden. Samen met tal van vrijwilligers werd er op verschillende plekken een feest van gemaakt. De afval die achter blijft, zorgt dan wel vaak voor een kater. Vooral omdat dit niet gescheiden opgehaald wordt. Dat gebeurt alleen met huishoudelijk afval. Voor basisscholen is een constructie bedacht om afvalscheiding wel mogelijk te maken, maar onder meer scholen in het voortgezet onderwijs, (sport)verenigingen en organisaties vallen buiten de boot. Slecht voor het milieu en slecht voor de financiën. Gemeentebelang wil graag dat het College samen met Circulus Berkel de mogelijkheden gaat onderzoeken om deel te nemen aan een landelijk pilot om afvalscheiding ook voor deze groep mogelijk te maken. Omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor subsidie beschikbaar stelt, zou deelname de gemeente geen geld kosten. De raad praat over twee weken over de motie, die door Erik Stegink namens Gemeentebelang wordt ingediend.
Onze fractie is ook bezig met de plannen die de gemeente heeft ten aanzien van de huidige route Gorsselseweg <-> Woertmansweg <-> Enklaan <-> Deventerweg in Bathmen. Om de fietsroute te verbeteren wil de gemeente het doorgaand verkeer door het centrum laten lopen, waar dat nu niet mogelijk is. We zijn met de verantwoordelijk wethouder en belanghebbenden in Bathmen in gesprek over de wenselijkheid van de voorgestelde verandering.
De komende weken wordt duidelijk wat de financiële plannen voor het komende jaar zijn. Aanstaande dinsdag presenteert het kabinet de begroting aan de Tweede Kamer, over twee weken zal het college de gemeentelijke begroting 2019 bekend maken. Het wordt de eerste begroting van dit nieuwe college. Ook voor ons spannende dagen, die onze volste aandacht vragen en zullen krijgen.

Kerstgedachte

Alie Zandstra Kerstgedachte van de fractievoorzitter

Zo op het eind van het jaar word ik altijd een beetje melancholisch. Misschien ligt dat aan het donkere droefgeestige weer, aan het aantal “spoedjes” dat voor het eind van het jaar nog af moet of aan de drukte in de winkels en het gedrag dat iedereen vertoont.

Alles moet gezellig zijn met aandacht voor elkaar. Begrippen als liefde en vrede doen weer opgeld. En het moet vooral véél zijn! Veel eten, veel drinken veel…….. Dat alles in de laatste maand van het jaar gepropt, net of daarvoor de rest van het jaar de tijd ontbreekt.

Kerst waar ging dat ook al weer over? De geboorte van Jezus voor ons allemaal. Ook al ben je dankbaar voor de komst van de verlosser van de wereld, het gewone leven neemt je snel weer in beslag. Hoe mooi de kaarten, de versieringen en de kerstkransen ook zijn, er is meer nodig!

Verdieping verinnerlijking, anders hou je er niets aan over. Natuurlijk zal kerst voor een ieder verschillend van inhoud zijn. Voor iemand die net een dierbare is verloren, zal dit anders zijn dan voor mijn moeder die meer en meer de regie over haar leven kwijt raakt en steeds minder besef heeft van tijd en uur.

Maar hoe gaan we na kerst verder?

Verandert er iets of is het daarna weer business as usual, oftewel het oude liedje.

We zingen vrede op aarde, in de mensen welbehagen. In een wereld waar nog steeds nood, ellende en onrecht is. Waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Voetbaltrainers ontslag nemen omdat ze hun leven niet meer veilig zijn door supportershaat en geflipte figuren mensen neerschieten.

Het mooiste wat we elkaar kunnen toewensen is misschien wel dat we na kerst - ánders - verder gaan. Ik hoop het.

Ik wens iedereen een goede kerst en een gezond en gelukkig 2014!

Alie Zandstra

Terugblik van de fractievoorzitter

De verkiezingen zijn ruim drie maanden geleden geweest. Drie maanden nog maar, het lijkt wel een jaar. In die tijd is er één mislukte formatie poging gedaan, een nieuwe informatie ronde gehouden en daarna een tweede formatie ronde, die geleid heeft tot een college waar Liesbeth Grijsen deel van uitmaakt. Twee lastige dossiers zijn in de raad behandeld. Het Viking-onderzoek is goed afgewikkeld. De blik is nu op het afmaken van de bouw gericht. Daarnaast is er volop aandacht geweest voor het dossier Werkmakelaar-Oost waarover de krant veel heeft bericht. De raad heeft besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen, dat uiterlijk 1 november afgerond moet zijn.
De afgelopen tijd was hectisch met vrijwel elke avond een vergadering op het stadhuis. Ik kan de weg nu blindelings vinden. Maar je leert ook veel, inhoudelijk wat er allemaal speelt in en rondom Deventer, maar ook hoe dynamisch en politiek gedreven de mensen zijn. Het is altijd zaak een meerderheid te vinden voor je voorstellen maar wie deel uit maken van die meerderheid kan per onderwerp verschillen. Gemeentebelang heeft de grootste fractie met 7 leden, dat betekent dat mensen zich goed kunnen verdiepen in de onderwerpen.
Begin juni zijn we met de fractie een dag bij elkaar geweest om vast te stellen hoe we samen zullen gaan werken. Immers 4 leden zaten al in de vorige fractie en 3 leden zijn nieuw. Erik Stegink is door de raad gekozen als vice voorzitter. Erik zit de raad voor als burgemeester Heidema afwezig is of het woord voert over onderwerpen die tot zijn portefeuille behoren of vervangt de burgemeester bij een aantal representatieve gelegenheden zoals de intocht van de avondvierdaagse. Marco Schoemans heeft recent een motie ingediend die unaniem door de raad gesteund is om mislukkingen zoals Werkmakelaar-Oost te voorkomen. Harry ten Have heeft bemiddeld tussen de Lindeboom en Schalkhaar Live om het jaarlijkse evenement dit jaar weer mogelijk te maken. Hennie Eltink, Erik Smeenk en Bert Roetert en Gerben
Beunk als raadsopvolgers hebben al verschillende keren het woord gevoerd in de raadsvergaderingen of de raadstafels.

Kortom de eerste die maanden zijn druk geweest, hopelijk wordt het nu de formatie achter de rug is wat rustiger. Hoewel er voor de komende maanden met het selectietraject voor een nieuwe burgemeester en een nieuwe griffier al genoeg nieuwe uitdagingen liggen.

Waar is het daadkrachtige stadsbestuur

AlieOver verbijstering en afschuw

In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor persoonlijke verzorging die nu nog uit de AWBZ worden betaald. Het Rijk stoot die taak over anderhalf jaar af en kort tegelijk de budgetten met vijftien procent. Vakmensen roepen steeds vaker dat de overgang niet zonder problemen zal verlopen en eisen dat de patiënten hier niet de dupe van worden. De gemeenten bereiden zich op de toekomst voor. In hun eigen tempo, op hun eigen manier, achter hun eigen gesloten deuren. En bezorgde raadsleden….

Lees verder

Terugblik begroting

Afgelopen woensdag heeft de raad de begroting voor 2018 vastgesteld. Het was verrassend om te zien hoe deze begroting werd omarmd door bijna alle fracties.
Het was goed dat tijdens het debat de inhoud centraal stond. Geen chagrein maar een constructieve houding vanuit de raad op de voorstellen van het college en omgekeerd.
Met recht kunnen we zeggen dat er een dijk van een begroting ligt voor het laatste jaar van deze raadsperiode.

We hebben een begroting die toekomst bestendig is, doordat er flinke investeringsruimte is gecreerd die nog niet “geclaimd” is. Een begroting waarin ook nog eens wensen zijn opgenomen die werden aangedragen door verschillende fracties en de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de huisvesting van het VMBO van het Etty Hillesum Lyceum, extra middelen voor onkruidbestrijding, extra middelen voor stimulering van de economie, investering in de duurzaamheidsagenda, extra middelen voor geluidsbescherming Bathmen en de verbouwing van het Burgerweeshuis.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Gemeentebelang aangegeven dat we ons zullen inzetten voor een solide financiële huishouding met een structureel sluitende begroting. Die belofte zijn we nagekomen. De financiële positie van de gemeente Deventer is de afgelopen 4 jaar flink verbeterd. Met dank aan onze onvermoeibare wethouder Liesbeth Grijsen die de afgelopen jaren flink de handen op de knip heeft gehouden. Het was zeker niet makkelijk. Zo hebben we besluiten gerespecteerd, die door de vorige gemeenteraad zijn genomen. We hebben de projecten afgemaakt, met alle consequenties vandien. We hebben er veel taken van de Rijksoverheid bij gekregen die veel risico’s met zich mee brachten. En dan was er ook eens de recessie. Ondanks alles is er ruimte geweest om te investeren in de samenleving. Zo zijn kunstgrasvelden aangelegd en heeft Lettele het prachtige culturhus De Spil gerealiseerd.

Is het dan allemaal Hosanna? Nee dat niet. Onder meer het bedrijventerrein A1 vraagt om aandacht. Ondanks de aantrekkende economie zien wij nog geen stormloop op de kavels. Het wordt tijd dat daar een extra impuls voor komt! Misschien zijn de kavelprijzen wat aan de hoge kant en zijn we daardoor niet concurerend genoeg.
Ook in het sociaal domein en op het gebied van bijstandsuitkeringen zijn er zorgen. Ook de kansen voor kinderen in armoede willen we optimaliseren. Op ons initatief is hiervoor een motie ingediend, die door de voltallige raad werd gesteund.
De leefbaarheid in kernen kan ook nog wel een extra stimulans gebruiken. Daarvoor hebben we de motie 'Toekomstbestendige kern Loo" Ingediend. Hiermee willen we een interactief proces op gang brengen om de kern Loo leefbaar tehouden voor de toekomst. Ook deze motie werd raadsbreed aangenomen.
Al met al denk ik dat we terug kunnen kijken op een goede begrotingvergadering en een mooi resultaat.

“Verantwoord, daadkrachtig en lokaal” is de naam van het programma, waarmee we op 19 maart 2014 de grootste fractie van Deventer zijn geworden. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het vertrouwen dat heel inwoners van Deventer ons hebben geschonken, waar te maken. Ik zie uit naar het komend jaar, waarin zal blijken of de kiezer onze inzet waardeert en we verder kunnen werken aan het verwezenlijken van de idealen van Gemeentebelang.

Als oppositie hoor je de luis in de pels te zijn.

Alie(H)eerlijk!

Eindelijk eens een weekend dat uitnodigde om in de tuin aan de slag te gaan. Door de lange winter is veel te veel blijven liggen. Het geeft een goed gevoel om eindelijk de terrasracer uit de schuur te kunnen halen en ook de borders weer te kunnen fatsoeneren. Met recht heb je dan eer van je werk. De resultaten zijn immers direct zichtbaar en dat geeft voldoening.

In de gemeentepolitiek ligt dat wel even anders. Daar hebben we veel meer te maken met de lange termijn. Ons uithoudingsvermogen wordt soms danig op de proef gesteld. Vragen aan het college worden steeds vaker laat of helemaal niet beantwoord of er komen vage non-antwoorden. Soms verdenk ik het gemeentebestuur er wel eens van dat dit bewust gebeurt, in de hoop dat de vragenstellers het zo zat zijn dat ze opgeven en misstanden zo snel worden vergeten. Niet dus. De aanhouder wint en Gemeentebelang wil deze rol best op zich nemen! Ook al worden we als lastig beschouwd. Zelfs de naam “Rupsje Nooitgenoeg” is ons al min of meer schetsend toebedeeld. Ik zie het maar als compliment want Gemeentebelang houdt wel vol waar anderen de strijd om duidelijkheid gefrustreerd hebben gestaakt. Het is heel simpel: Als je als college niets te verbergen hebt, kun je eerlijke, transparante en afdoende antwoorden geven, die niet meteen weer nieuwe vragen oproepen.

Raadsleden moeten controleren of het college zijn taken goed uitvoert. Zo staat het omschreven in de gemeentewet. Het college dient de raad te faciliteren. Dat is een vanzelfsprekendheid, geen gunst! Steeds vaker komt het voor dat het college belangrijke informatie niet binnen de afgesproken termijn aan de raad toe laat komen. Keer op keer moeten de raadsleden er weer zelf achteraan. Het schrijnend dieptepunt van afgelopen maand waren de resultaten van de derde audit over het project “nieuwbouw Stadhuiskwartier”. Terwijl het rapport al twee maanden geleden was verschenen, kregen de raadsleden het pas twee uur voor een raadsdebat onder ogen. Waarom? Los van het feit dat dit niet bepaald “netjes” is, wekt het ook nog eens wantrouwen in de hand. En waarom is er deze week wéér een rapportage verschenen, die voorzien is van het stempel “geheim”, terwijl de noodzaak daarvan zeker betwist kan worden.

Als oppositie hoor je de luis in de pels te zijn. Daar maak je vaak geen vrienden mee, maar het houdt ons als raad wel scherp. Doorvragen hoort daar wat ons betreft gewoon bij. En het roepen om meer transparantie ook!

Minderheidscollege

Alie

Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA) en Frits Rorink (CDA) blijven aan als wethouder. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdag 12 juli besloten dat het College door mag gaan. Wel zijn er duidelijke kaders vastgelegd en werkafspraken gemaakt.

De bestuurscrisis ontstond afgelopen week nadat D66 uit het College stapte en wethouder Hartogh Heys zijn functie als wethouder neerlegde. Dit gebeurde na een lange raadsvergadering over de nieuwe tekorten bij het filmtheater De Viking. Vorig jaar moest de gemeenteraad al 1,4 miljoen euro bijpassen, vorige week bleek dat er opnieuw een tekort was van acht ton. Ook was de gemeenteraad niet dan wel onvoldoende geïnformeerd over een aantal zaken en waren enkele forse risico’s (onder meer de akoestiek) niet in beeld gebracht.

Na het opstappen van wethouder Hartogh Heys diende de voltallige oppositie met succes een motie van wantrouwen in tegen het resterende College. De drie wethouders stapten echter niet direct op omdat ze Deventer bestuurbaar wilden houden. Ook wilden ze verantwoording afleggen aan de raad, wat bij een onmiddellijk ontslag niet mogelijk was geweest.

Die verantwoording heeft woensdagavond plaatsgevonden. Terwijl enkele oppositiepartijen het onmiddellijke vertrek van het College eisten, gaf een meerderheid in de raad het drietal het voordeel van de twijfel. Wel zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Omdat er sprake is van een minderheidscoalitie zullen politiek gevoelige onderwerpen neutraal aan de raad worden voorgelegd. Controversiële onderwerpen waarover partijen onderling te veel verschillen, worden niet meer in deze raadsperiode behandeld. Ook moet het College van Burgemeester en Wethouders de raad periodiek meer op de hoogte houden van de stand van zaken bij lopende projecten.

De taken van de afgetreden wethouder Hartog Heys zullen door de andere wethouders worden overgenomen. Voor onze wethouder Liesbeth Grijsen betekent dit een aanzienlijke uitbreiding van haar portefeuille. Ze was al verantwoordelijk voor Financiën, Sport en Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid. Daar komen nu Kunst en Cultuur (waaronder de cultuurvisie), Het Deventer Verhaal (inclusief speelgoedmuseum), bibliotheekaangelegenheden, HCO en het Cultuur Overleg/convent Oost bij. Daarnaast gaat ze zich bezighouden met een aantal projecten waaronder het DOIC, de Poort van Deventer, de Binnenstad en de nieuwbouw van de bibliotheek. Een volle portefeuille dus waarbij we haar heel veel succes wensen!

Wat een week

AlieWat een week!

Dagenlang snowboots aan en een extra deken op bed. Dromen van een Elfstedentocht die dan toch weer zo ver weg was dat de rayonhoofden hun meetlat niet eens uit de kast hoefden te halen. De kou ging uit de luchten dan plots die ene toespraak van de Koningin, waardoor de gevoelstemperatuur binnen een paar minuten naar een ongekende hoogte steeg. Wat een ontroerende woorden van haar en wat voor lovende reacties uit het hele land!

“Toegewijd, professioneel, inspirerend, veel feitenkennis”, de complimenten logen er niet om. De komende jaren zal blijken hoe onze nieuwe Koning invulling geeft aan zijn leiderschap en hoe de burgers betrokken blijven bij het Koningshuis, maar ook actief in de maatschappij.

Tot mijn grote vreugde zag ik de afgelopen weken dat de lokale politiek toch wel leeft in Deventer. Veel raadsleden misten in het verleden deze betrokkenheid. Maar als er een direct belang is, blijken de inwoners van Deventer wel degelijk zelf in actie te willen komen. Soms omdat ze de gevolgen van een politieke beslissing in hun portemonnee vrezen te voelen, soms omdat de kwaliteit van hun eigen leefomgeving aangetast dreigt te worden. Dan vinden gelijkgezinden of lotgenoten elkaar en samen de weg naar de volksvertegenwoordigers. We zagen het bij het geplande fietsbruggetje over het Overijssels Kanaal en zien het bij de ophef over Diftar en de windmolens.

Opmerkelijk genoeg heeft het gemeentebestuur van Deventer enige moeite om met deze plotselinge betrokkenheid om te gaan. Onder het motto “Dat doen ze anders nooit!” mist het college elke vorm van flexibiliteit om in te spelen op gewijzigde omstandigheden. Besluiten zouden ook teruggedraaid moeten kunnen worden. Waarom niet een keer je eigen ongelijk toegeven of erkennen dat dat burgers soms een beter inzicht hebben? Jammer!

Ook de gemeenteraad valt het een en ander te verwijten. Raadsleden kunnen wel blijven klagen over de vele lege plekken op de publieke tribune, maar misschien is het tijd voor bezinning. Als de inwoners van Deventer bij het debat moeten worden betrokken, zal er gezocht moeten worden naar helderheid. Voer de politieke discussies op het stadhuis! Niet via de krant of de sociale media! En doe het vooral in openheid. Vooraf gemaakte interne afspraken die een debat in de kiem doen smoren, zijn dodend voor het vertrouwen en de betrokkenheid van potentieel geïnteresseerde burgers!

Hoe verder?

AlieHoe verder?

Gisteravond, 5 juli j.l., heeft een meerderheid van de gemeenteraad het vertrouwen in ons College opgezegd. Dit gebeurde nadat D66 uit de coalitie was gestapt. Gemeentebelang gaat samen met de overbleven Coalitiepartners CDA en PvdA in overleg over de ontstane situatie. Voor ons staat de bestuurbaarheid van de gemeente Deventer voorop.

Struikelblok was het nieuwe Stadstheater De Viking, waarvoor de bouwkosten wederom zijn opgelopen. Tegenvallers kunnen niet meer uit de eigen begroting worden opgevangen. Er moet geld bij, niet voor het eerst. Het was de vraag of de verantwoordelijke wethouder Hartogh Heys het project onder controle had. De overige wethouders Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA) en Frits Rorink (CDA) legden uit waarom zij er geen vertrouwen meer in hadden dat Hartogh Heys dit dossier tot een goede afloop zou kunnen brengen. Ze spraken zich niet uit over de rol van D66 binnen het College. Dat D66 besloot om niet alleen de wethouder terug te trekken, maar ook een punt te zetten achter de samenwerking binnen de coalitie, was onverwacht. Nog onverwachter was de motie, die even later door de voltallige oppositie werd ingediend en ook door D66 werd ondertekend: Er is geen vertrouwen meer in het College. 

Gemeentebelang betreurt de ontwikkelingen zeer. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een goede toekomst voor Deventer. De financiële vooruitzichten zijn een heel stuk beter dan toen onze wethouder Liesbeth Grijsen de portefeuille Financiën op zich nam. Deventer is een gemeente waarin het goed wonen, leven en werken is en dat moet ook in de toekomst zo blijven. 

Samen met de Coalitiepartners zal Gemeentebelang zich beraden op de toekomst.

Vooruit kijken!

AlieNiet terugblikken, maar vooruit kijken!

De sportman van het jaar, de politicus van 2012, “project X-feest” als woord van het jaar en wat te denken van de Gouden Loekie? Ik heb ze de afgelopen weken allemaal langs zien komen. Blijkbaar willen mensen graag aan het eind van het jaar de balans op maken van hetgeen hen het afgelopen jaar heeft gebracht. Wellicht voelt u diezelfde drang, maar ik sla even over. Ik heb helemaal niets met al die terugblikken. Omdat de leukste dingen voor mij altijd nog moeten komen, kijk ik liever naar de toekomst. Soms droom ik daarvan….

Stel je eens voor: Deventer 2030. De stad kent geen financiële problemen, de mensen geen werkeloosheid. De huisvesting is voor jong en oud prima geregeld en ook over het voorzieningenniveau in de kernen valt niet te klagen. De stad ontwikkelt zich naar wens, er is geen winkelleegstand en er zijn genoeg uitbreidingsmogelijkheden. Van krimp is in Deventer geen sprake meer; lastenverhogingen en bezuinigingen behoren van de inwoners van Deventer tot de verleden tijd.

Wat zou dat mooi zijn…

Helaas is de kans dat dit droombeeld uitkomt, vrijwel nihil. Maar we kunnen in 2013 wel een positieve bijdrage leveren om er zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Daarvoor zullen we een aantal stappen moeten zetten en een aantal dingen achterwege moeten laten, ook al zijn er al wat ontwikkelingen in een bepaalde richting in gang gezet. Als gemeentebestuur moeten we ons constant één ding voor ogen houden: Het belang van de inwoners van Deventer dient altijd voorop te staan en daar zullen we ons ook naar moeten gedragen!

Ik wens u allen goede dagen toe en een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

Proficiat Looschool!

AlieProficiat Looschool!

In de strijd om de school in Loo te redden ,lijken de ouders een beslissende slag te hebben geslagen. De Stentor kopt vanmorgen: “De geschillencommissie laat niets heel van het fusie besluit.” Daarmee lijkt de sluiting van de Looschool voorlopig van de baan.

Ik kan me voorstellen dat dat een enorme opluchting is voor iedereen in Loo, ook voor mij. Het centrale middelpunt van de Loose gemeenschap dreigde te verdwijnen. Een sterke gemeenschap die niet snel opgeeft. Niet voor niets luidt het gezegde “Wat Loo wil, dat doet het toch”. Samen de schouders er onder, dat is het motto. De resultaten hiervan kennen we: Een zelf aangelegd fietspad in Loo, een verbouwing van de accommodatie van de schietvereniging, het gebouw de Baarhorst, het Noaberhuus etc. Ik denk dat elke inwoner van Loo wel ergens een steentje aan heeft bijgedragen. Jawin Klein Hegeman laat weten dat de ouders en gemeenschap blij zijn. De blik kan vooruit. Maar er is nog een lange weg te gaan. De Looschool is een krimpschool en om het tij te keren, zullen er veel nieuwe leerlingen moeten worden getrokken. Maar Loo zou Loo niet zijn, als ook deze uitdaging gezamenlijk wordt aangegaan.

Mijn zorg voor de gemeenschap Loo is met de uitspraak van de geschillencommissie nog niet weggenomen. Ik hoop dat de MR, de OPOD en de andere betrokkenen constructief, in een open houding naar elkaar, aan de slag gaan. Als Gemeentebelang willen we graag ons steentje hieraan bijdragen.

Onvrede van een oude man

AlieGemene slechtigheid

“Meissie, houd altijd in gedachten: politiek is gemene slechtigheid”. Ik was jong en nog maar net begonnen als ambtenaar toen een wethouder deze woorden tegen me sprak. Ze zijn me altijd bijgebleven, al heb ik er de eerste jaren alleen maar hartelijk om moeten lachen.

Lees verder

Verkiezingsgekte

AlieVerkiezingsgekte

Je kunt geen krant opslaan of de voorpagina wordt gesierd door de Tweede Kamerverkiezingen die aanstaande woensdag plaatsvinden. Op tv gaat het al niet veel beter. Ik begrijp de mens die dit too much vindt. We ontbijten met een lijsttrekker en ook het avond programma is gevuld met een debat of een gesprek met een politicus. Maar worden we er veel wijzer van? Gaat het nog wel over de inhoud, grondbeginselen of principes? Zo langzamerhand krijg ik de indruk dat men er op uit is om elkaar te vuur en te zwaard te bestrijden. Ik heb problemen met de rol en de invloed van de pers en programmamakers, die zich vaak niet meer houden aan het aloude principe van hoor en wederhoor.

En wie denkt, misschien wel hoopt, dat het op 15 maart is afgelopen, wordt snel teleurgesteld. De formatieonderhandelingen zullen naar verwachting tot in de zomer gaan duren en dus zal de poltiek ook de komende maanden de radio- en tv-programma ’s blijven vullen.

Lees verder

Druk, druk, altijd druk.

AlieZomerse komkommers of stekelige kruisbessen?

 

Een zomerse wandeling in de buurt van Markelo. Zeker geen straf of te mogen vertoeven tussen de verschillende druivenranken. O zo mooi en eigenlijk te belachelijk dichtbij om de rust hier niet wat vaker op te zoeken. Op een bankje zittend ga ik op zoek naar excuses. Druk, druk, altijd druk. Maar wat is er de afgelopen tijd dan veranderd waardoor ik de mooie plekjes rondom Deventer nog maar zo zelden aandoe?

Lees verder

Een dilemma

AlieEen dilemma

Afgesloten woensdag heeft de gemeenteraad besloten “in te stemmen met de vaststelling dat er op 1 augustus 2017 voldoende openbaar onderwijs binnen 10 kilometer van de Looschool aanwezig is, zodat de instandhouding van de Looschool niet behoeft te worden overgedragen aan de gemeente.” Dat is eigenlijk het vaststellen van een feitelijkheid. De raad beslist dus niet over het al dan niet openhouden van de Looschool.

Maar waar hebben we ons de afgelopen tijd dan zo druk over gemaakt …. 

Lees verder

Kippenvel en zweetdruppels

AlieKippenvel en zweetdruppels

Het voelt fris aan. Niet alleen wat de lagere temperatuur van vandaag betreft, maar zeker ook als we het over het politieke klimaat in onze gemeente hebben. De koude rillingen die ons onlangs hebben bekropen bij het bestuderen van de jaarrekening zijn nog maar net een beetje weggetrokken, of we worden geraakt door een nog veel grotere koudegolf. Want met de dag groeit het vermoeden en de angst dat we met zijn allen door het college bewust onwetend zijn gehouden.

Lees verder

Ontwikkeling Speelgoedmuseum kan door!

MarcelBehoud van een goede leefomgeving

Gemeentebelang feliciteert het college met een degelijke en sluitende begroting, die door een overgrote meerderheid van de raad is aangenomen. Er blijven wel zorgpunten zoals de grondexploitatie (achterblijven grondverkopen) en het sociale domein (onzekere tijden). We zijn blij te constateren dat binnen de beperkte financiële ruimte toch mogelijkheden zijn om- aan de slag te gaan om meer mensen aan het werk te krijgen en te investeren in onkruidbestrijding en aanpak zwerfafval. We lopen als gemeente voorop met de implementatie van de omgevingswet en leveren een goede innovatieve bijdrage met de ontwikkeling van de Poort van Deventer. Het Speelgoedmuseum krijgt de kans om verder te gaan met het ontwikkelen van toekomstplannen. Als Gemeentebelang hebben we het tijdens de begrotingsbehandeling voor elkaar gekregen dat het burgerloket in Schalkhaar geopend blijft. Ook kregen we steun voor onze voorstellen, wensen en bedenkingen over onder meer de schuldhulpverlening en het uitwerken van mogelijkheden om de afvalstoffenkosten te verlagen.

Gemeentebelang is blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het creëren en behouden van een goede leefomgeving.

Veel tijd om uit te rusten is er niet.

AlieOver drukte en bezinning

Na de hectiek rond het stadskantoor snakt de gemeenteraad naar adem. Maar veel tijd om uit te rusten is er niet. De agenda tot aan de zomer staat vol, overvol. Dat dit ten koste van onze energie en privétijd gaat, dáár hoort u mij niet over. Maar ik maak me ernstige zorgen over de zorg die door de raad aan de verschillende onderwerpen kan worden besteed.

Als ik een collega-raadslid tegen het lijf loop en vraag hoe het met hem of haar gaat, krijg ik steeds hetzelfde antwoord: Druk! We worden gedwongen van onderwerp naar onderwerp te springen dat we allemaal zo goed mogelijk willen voorbereiden. Er is geen tijd om proactief te zijn, laat staan voor ”nazorg”, voor diepgaande contacten met de samenleving en overleg met andere fracties? En als dan ook nog eens blijkt dat de onderwerpen die aan de raad worden voorgelegd onvoldoende voorbereid of herhalingen van zetten zijn, wordt het tijd om een statement te maken.

Lees verder

Terugblik voorjaarsnota 2016

AlieBehandeling voorjaarsnota 2016 – een terugblik van de fractievoorzitter

Het is vandaag de day after…. Na uren van debatteren en stemmen heeft de raad gisteravond de voorjaarsnota vastgesteld. Helaas zijn  alle besluiten over bezuinigingen in 2017 op initiatief van de oppositie uitgesteld tot het najaar.  Een vreemde constructie, die ik in 25 jaar nog niet heb meegemaakt. Wat is er nu logischer dan bij de voorjaarsnota het college van Ben W de richting mee te geven waar de raad voor het komende jaar op wil koersen en waar prioriteiten moeten worden gelegd? Voor Gemeentebelang was het een succesvolle middag en avond.

Lees verder

De dag nadat

AlieDe dag nadat….

… de gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van het stadskantoor en daarmee heeft aangegeven dat de wens van de bevolking weliswaar is gehoord, maar dat er absoluut niet naar is geluisterd.

… de gemeenteraad meteen ook maar eventjes overhaast en ondoorzichtig heeft geregeld dat het Grote Kerkhof autovrij wordt gemaakt.

…ons vertrouwen in een helder, transparant en daarmee democratisch Deventer een behoorlijke deuk heeft opgelopen.

Op de dag na dit alles zit onze fractie met een behoorlijke kater. We moeten nog maar eens zien dat alle beloftes worden nagekomen. Dat er straks binnen de afgesproken tijd een fantastisch stadskantoor staat en dat ook nog eens binnen de afgesproken financiële kaders. We zullen het volgen en samen met iedereen hopen op een goede afloop. Maar bovenal blijven we trots op alles wat wij hebben gedaan om eventuele fiasco’s te voorkomen.

Lees verder

  • Aangemaakt op .

Herbezinning?

AlieHerbezinning?

De voorjaarsnota is weer vastgesteld! Ik constateer dat die van 2015 beleidsarm is en er slechts een handjevol nieuwe investeringen zijn opgenomen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de financiële ruimte voor de komende jaren zeer beperkt is. Dat wordt mede veroorzaakt door de genomen besluiten van college en raad in het verleden. Deze leggen een groot beslag op de toekomst. Als ik het stadkantoor, de Viking en de bibliotheek noem, dan weet u wel hoe laat het is.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het gemeentebestuur beslissingen respecteert, die de in het verleden zijn genomen. Een kwestie van fatsoen, maar ook heel belangrijk voor een goed bestuur en goede continuïteit. Dat geldt ook voor de bezuinigingen. Was het niet het vorige college dat de bezuinigingen op “meedoen” had ingeboekt om de begroting rond te krijgen? Dat deze op een bepaald moment geëffectueerd moet worden staat buiten kijf. Is het dan niet vreemd dat partijen die destijds deel uitmaakten van het college deze bezuinigingen nu afkeuren zonder een alternatief aan te geven? Dat noem ik nog eens lef hebben.

Misschien moeten we de afspraak in het coalitieakkoord dat we “oude” besluiten gewoon uitvoeren, toch eens onder de loep gaan nemen.  Dat zou een beslissing van de hele raad moeten zijn. Als we tenminste nieuw beleid willen ontwikkelen en Deventer vooruit willen helpen.  Zijn de besluiten uit het verleden nog wel actueel, of zijn er inmiddels andere denkbeelden of aandachtsvelden ontstaan? Ik zou zo’n heroverweging niet verkeerd vinden. De samenleving is dynamisch en verandert van jaar tot jaar, zo niet bij de dag. Mede tegen het licht van de kantelende maatschappij, dat inwoners meer te vertellen willen hebben over hun eigen leefomgeving, dat initiatieven van onderop de voorkeur verdienen, denk ik dat we ook de moed moeten hebben om onze eigen besluitvorming ter discussie te stellen. Ik realiseer me dat dat niet eenvoudig is. Dat vraagt om samen op trekken en niet tegenover elkaar staan. Dat vraagt om begrip voor elkaars standpunten. Begrip, maar ook om over je schaduw heen kunnen kijken, in het belang van onze gemeente.

 Maar nu eerst vakantie! Ik wens iedereen een mooie zomer toe. 

Het einde van de tunnelvisie?

AlieHet einde van de tunnelvisie?

Slechts dertien procent van de inwoners van Deventer wil een nieuw stadskantoor op het Grote Kerkhof. Meer dan driekwart van de inwoners staat er niet achter! Dat is het duidelijke resultaat van de volkspeiling die afgelopen week telefonisch is doorgevoerd. Overigens is deze uitkomst geen grote verrasing. De inwoners van Deventer stonden in 2009 ook niet positief tegenover het toenmalige plan. Ik herinner nog maar eens aan de enquête die destijds door de Stentor is gehouden. Ook toen vond eenzelfde meerderheid van de Deventernaren dat het stadskantoor er niet moest komen. Gemeentebelang en vooral Marcel Elferink proberen al jaren onze collega-fracties van de onzin en het gevaar van het megabouwproject te overtuigen De politiek kan er nu simpelweg niet meer omheen. Immers een goed verstaander…. Alleen Margriet de Jager wil maar niet ontwaken uit haar mooie droom over het fantastisch cadeau dat zij als wethouder aan het nageslacht wil achterlaten.

Lees verder

Eén jaar college – een terugblik

AlieEén jaar college – een terugblik

De verkiezingen van 2014 waren voor Gemeentebelang een groot succes. Onze fractie groeide is van 4 naar 7 zeven zetels. Nieuwe gezichten met nieuw elan deden hun intrede als aanvulling op de “oude rotten” met tientallen jaren ervaring. Samen maakten we de sprong van oppositie naar coalitie. 

Het is de eerste keer dat Gemeentebelang deel uit maakt van het Deventer college. Samen met  CDA, D66, en PvdA tekenden we voor het bestuursakkoord, waarin is afgesproken waar we ons de komende jaren voor gaan inzetten. Een akkoord op hoofdlijnen, dat veel vrijheden biedt om in te spelen op actuele zaken en recht doet aan de onderlinge verschillen tussen de deelnemende partijen.

De grote opgaven en uitdagingen op het financiële, economische en sociale terrein zijn door het nieuwe college daadkrachtig opgepakt. Onze wethouder Liesbeth Grijsen zet zich met hart en ziel in voor een financieel gezonde stad Deventer. Binnen de financieel beperkte mogelijkheden zoekt ze naar ruimte voor nieuw beleid. Uitgangspunt blijft het op orde houden van het huishoudsboekje. Onderdeel daarvan is het binnen budget blijven van de bouw van het nieuwe stadskantoor. De gemeente Deventer gaat geen onverantwoorde financiële risico’s aan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de lening van zes miljoen aan Go Ahead Eagles, die vooral door de inzet van onze wethouder goed is afgedekt. Een subsidie van 135.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek voor het dierenpark Arusha Wildlife was voor onze fractie een brug te ver. De kosten voor zo’n onderzoek zouden bij de particuliere initiatiefnemer moeten liggen. De raad kan alleen een objectief besluit nemen over de komst van het park als de gemeente er niet al in het voortraject financieel bij betrokken is.

Met tevredenheid kijkt Gemeentebelang terug op het proces rond de drie decentralisaties, dat uiteindelijk heeft geleid tot een unanieme besluitvoering in de raad. Wat ons betreft valt er niemand tussen wal en schip. En daarin staan we niet alleen. Onze motie voor ondersteuning aan een groep werklozen die tot nu toe nergens voor hulp konden aankloppen, werd door alle raadsfracties gesteund. Ook zijn we blij met het gegeven dat er van 21 dossiers het stempel geheimhouding is afgehaald. Wij zijn van mening dat het openbaar bestuur past om terughoudend met geheimhouding om te gaan. Gemeentebelang blijft zich inzetten om de controlerende positie van raadsleden te verbeteren.  Ook blijven we ons samen met de overige coalitiepartijen sterk maken voor nieuwe verhoudingen binnen de raad en een frisse wind binnen het college, waarbij de continuïteit van het bestuur niet uit het oog zal worden verloren. Het ingezette proces zal de komende jaren steeds meer vorm krijgen.

De komende tijd staat in het teken van de Voorjaarsnota. De gemeenteraad neemt hier in juni een besluit over. Een moeilijke taak, want een verantwoord financieel beleid vraagt soms om impopulaire maatregen.

 

Alie Zandstra

De Slag om Nederland

AlieWe staan dus niet alleen!

Deventer is niet de enige gemeente die met een nieuw, onbetaalbaar, stadskantoor in zijn maag zit. Althans….dat is mijn conclusie na het zien van het programma De Slag om Nederland. Op meerdere plaatsen laat de drift van gemeentebesturen om voor het nageslacht iets onvergetelijks achter te laten, een spoor van ellende achter. Terwijl er heel veel leed had kunnen worden voorkomen als er maar vooraf goed naar de cijfers zou zijn gekeken. En dit is precies dat waar onze fractie en vooral Marcel Elferink de afgelopen jaren zo nadrukkelijk op heeft gehamerd….

Lees verder

Steeds transparanter!

Alie Steeds transparanter!

Het Deventer college wil de geheimhouding op deelbudgetten voor de laatste fase van de nieuwbouw van het Stadhuiskwartier opheffen. Daarmee wordt opnieuw belangrijke informatie over de over de bouw van het nieuwe stadskantoor openbaar gemaakt. Gemeentebelang en in het bijzonder Marcel Elferink zet zich al jaren in voor meer transparantie.

Lees verder

Vuurwerk in de Deventer politiek!

AlieBeste mensen,

Ik had u in mijn vorige bijdrage meer nieuws over het stadskantoor beloofd. Deze week wordt het vuurwerk in de Deventer politiek!

Lees verder

Terugblik

AlieTerugblik op een gedenkwaardig jaar

We kunnen terugkijken op een memorabel  jaar. Een intensieve en opzienbarende verkiezingscampagne werd op 19 maart beloond met een verpletterend resultaat: Gemeentebelang ging van vier naar zeven zetels . We werden de grootste fractie binnen de Deventer gemeenteraad! Dus mochten we het voortouw nemen bij de vorming van het nieuw college. In PvdA, D66 en CDA vonden we partners, die samen met ons de uitdagingen van de komende jaren willen aangaan. Met onder meer “financiën”  hebben we een zware, verantwoordelijke post op ons genomen die door Liesbeth Grijsen meer dan goed wordt ingevuld. 

Lees verder

Zonnepanelen en Actieplan Platteland

{plusone}

Alie Zandstra

Zonnepanelen en Actieplan Platteland

Beste mensen,

Aan de muur hangt een nieuwe kalender, 2012 is begonnen! Met frisse moed gaan we er tegen aan. Vol goede voornemens, grote uitdagingen en ook nog eens met een nieuwe naam. Voor het eerst zullen wij ons woensdag als Gemeentebelang Deventer in de raad presenteren.

Lees verder

Woord van de fractievoorzitter

AlieBeste mensen.

Het zomerreces zit er weer op. De eerste raadsbijeenkomsten zijn weer een feit.  Onze raadsfractie  staat een druk jaar te wachten.  Er moeten en zijn  belangrijke beslissingen genomen  in het sociale domein.  Zo wordt  de gemeente per  1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg  en zijn er de nodige veranderingen op het terrein  van de thuiszorg  en de uitvoering van de  AWBZ.  Veel consequenties van dit alles zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Lees verder

Een voorspoedig 2012

{plusone}

Alie Zandstra

Gemeentebelang wenst u
een voorspoedig 2012!

Het jaar 2011 loopt ten einde. Het is een politiek jaar geweest met veel uitdagingen, waarin we nadrukkelijk onze stem hebben laten horen.

Als Algemeen Plattelands Belang hebben we ons in de gemeenteraad altijd enorm ingezet voor een leefbare gemeente. Een schone en veilige leefomgeving voor iedere inwoner van de gemeente gaat ons boven alles. In de stad Deventer, maar zeker ook in de dorpen en kernen er omheen.

Helaas hebben we het afgelopen jaar moeten vaststellen dat de aandacht van het gemeentebestuur voor het buitengebied steeds minder wordt en het voorzieningenniveau in de dorpen steeds verder afkalft. En dat terwijl datzelfde buitengebied sinds de gemeentelijke herindeling van zes jaar geleden ruim driekwart van het Deventer grondgebied beslaat! We zullen ons dan ook in het nieuwe jaar blijven inzetten voor het behoud van de voorzieningen en de leefbaarheid in de kleine kernen.

Lees verder

reces 2014

AlieHet is weer reces.

Jarenlang werd de tijd waarin het politieke werk op alle niveau’s bijna stil lag “komkommertijd” genoemd. Raar woord eigenlijk. Volgens van Dale is het een aanduiding voor een rustige zomerperiode waarin weinig nieuws en weinig handel is. Het woord wordt tegenwoordig vooral gebezigd in de media, die er bovendien inhoud aan geven door berichten te brengen die buiten de komkommertijd geen nieuwswaarde zouden hebben. Het komkommerseizoen was voorheen altijd in de zomer, voor de kwekers een drukke tijd, maar in veel andere vakgebieden was er dan juist niets te doen. Waar het woord precies vandaan komt, is niet helemaal zeker. Sommigen zeggen dat het een leenvertaling is van het Engelse cucumber time, dat vroeger in de zomermaanden door kleermakers werd gebruikt. Nadat deze periode tussentijds “taylor’s holiday” werd genoemd, kent tegenwoordig vrijwel niemand dit begrip nog. Bij ons dook het woord al in de negentiende eeuw op. Multatuli het al over "in het hartje van den komkommertyd”.

Gezien het wereldnieuws denk ik dat we de afgelopen weken niet van komkommertijd kunnen spreken. De niet aflatende strijd tussen Israel en de Palestijnen en de ramp met de HM 17 houdt onze gemoederen aardig bezig. Ik vind het tragisch te noemen dat op de rampplek het bergen van de slachtoffers niet onbelemmerd door kan gaan als gevolg van een strijd tussen Oekraïne en de seperatisten dus indirect Rusland. 

Zeker geen komkommernieuws, zeker geen komkommertijd. Alles is anders dit jaar......

En alles was al zo anders. De grote verkiezingsoverwinning van 19 maart heeft grote gevolgen gehad voor mij en onze fractie. De afgelopen maanden waren inspirerend, hoopgevend maar zeker ook bijzonder inspannend. 

Maar hoe dan ook het zomereces van de raad is begonnen. Voor ons raadsleden zijn juli en augustus een paar rustige maanden. Tijd om ons te bezinnen over de invulling van ons raadswerk voor de komende periode. Een kwestie van terug blikken en vooruitkijken.

Het begin van deze nieuwe raadsperiode stond in het teken van informeren, formeren en onderhandelen over een hooflijnenakkoord en een nieuw college. Een niet geringe klus omdat de dagelijkse beslommeringen ook gewoon doorgingen. Begin mei kon het nieuwe college bestaande uit Gemeentebelang, CDA, D66 en PvdA eindelijk aan de slag. Inmiddels zijn de eerste hobbels genomen. Eindelijk is er een besluit genomen over de ondertunneling van de Oostriklaan. Go Ahead Eagles kan met de toegezegde lening van 6 miljoen euro een belangrijke stap richting toekomst maken. Vooral door de inzet van onze fractie en onze wethouder zijn de risico’s voor deze lening geminimaliseerd. Ook de eerste tegenslagen zijn al een feit. Zo is de nieuwbouw van het stadhuis wederom vertraagd en vraagt de problematiek van de huisvesting van scholen, onder meer het kindcentrum Borgele, om snelle oplossingen. 

Gemeentebelang heeft de afgelopen maanden de sprong van oppositie- naar collegepartij gemaakt. Onze standpunten zijn niet veranderd, maar wel vaker onderdeel van een compromis. Als oppositie kun je honderden vragen bedenken, meningen hebben en stellingen verkondigen. Als collegepartij spreek je met alle betrokken partijen en streef je naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is en zo dicht mogelijk bij je oorspronkelijke standpunten staat. Dat betekent overigens niet dat we niet kritisch moeten zijn, integendeel.

We zitten nu midden in het reces, maar al gauw moeten belangrijke beslissingen worden genomen en zullen de gevolgen van de overheveling van rijkstaken naar de gemeente voor iedereen zichtbaar worden. Ik sluit niet uit dat dit pijnlijke gevolgen zal hebben voor het huishoudboekje van de gemeente. Het kan niet anders dan dat ook de inwoners van onze gemeente dit zullen merken. 

Toch zal Gemeentebelang er alles aan doen om niemand buiten de boot te laten vallen. 

Maar eerst nog genieten van een paar weken reces en hopelijk komen de komkommers volgend jaar vanzelf weer bovendrijven. 

Referendum

Alie Zandstra

APB wil een referendum voor de burgers

Algemeen Plattelands belang vind het belangrijk dat de burger kan mee beslissen in de gemeenteraad van Deventer. Betrokkenheid van burgers en bedrijven geeft een betere democratie. Om deze reden is een raadgevend referendum een beter instrument dan een raadplegend referendum. De burgers in Deventer moeten volgens APB de mogelijkheid hebben zelf een referendum te organiseren. Niet op voorhand geregeld door de politiek zelf. Een raadgevend referendum geeft meer betrokkenheid en mogelijkheden voor burgers. Algemeen Plattelands Belang heeft in het verleden aangegeven zich ook te willen conformeren aan een referendumuitslag en zal dit ook vooraf aangeven te doen. Naast een raadgevend referendum zou APB ook graag een digitaal raadspanel instellen. Hierin kunnen burgers ook hun mening geven over kleinere agendapunten. Het blijkt in de gemeenteraad van Deventer nog niet mogelijk te zijn om meer burgers te betrekken bij de besluitvorming. APB blijft hier voor gaan en zal bij gelegenheid opnieuw proberen dit vorm te geven.

{plusone}

Gemeentebelang Deventer