2018

Gemeentebelang wil aansluiten bij goede initiatieven van onze inwoners. Door naast inwoners te staan en waar mogelijk te helpen, worden geweldige initiatieven gerealiseerd. Zo is mede door de inzet van inwoners van Bathmen de geluidswal langs de A1 opgeleverd. In Diepenveen is het Hof van...

Inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op de gemeente. Gemeentebelang zet in op solide gemeentelijke financi├źn. Optredende tekorten leiden tot bezuinigingen, niet tot het verhogen van de gemeentelijke lasten, zoals de OZB, voor inwoners en bedrijven....

De parkeertarieven op straat in de binnenstad zijn sinds 2014 niet verhoogd. En dat houden we zo. We willen gemeentegarages ook openstellen voor vergunninghouders. Dichtbij de binnenstad kun je straks gratis parkeren op de Worp. Een autovrij Grote Kerkhof is voor Gemeentebelang alleen bespreekbaar als...

Een groene leefomgeving is belangrijk voor het welzijn van mensen. Gemeentebelang wil meer investeren voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. Daar hoort goede onkruidbestrijding zeker bij....

Leefbare wijken en dorpen hebben bereikbare voorzieningen nodig. Gemeentebelang wil zich samen met de inwoners inspannen om voorzieningen die onder druk staan, te behouden....

Betaalbaar wonen voor iedereen. In de stad en in de dorpen. Voor starters, maar ook voor ouderen, zo mogelijk in de vertrouwde omgeving. Naar behoefte worden er woningen gebouwd. Het realiseren van woningen in leegstaande gebouwen wordt gestimuleerd....

Zorg raakt ons allemaal. Wie zorg nodig heeft, krijgt deze snel op maat en door professionals. Mantelzorgers verdienen onze aandacht; de last is vaak heel zwaar. Huishoudelijke hulp blijft zeker op het huidige niveau....

Gemeentebelang wil een samenleving waarin het goed leven en werken is. Daarbij is de betrokkenheid van mensen bij hun wijk of dorp heel belangrijk. De gemeente maken we samen. Initiatieven vanuit de samenleving zijn richtinggevend. Inwoners worden door de gemeente actief betrokken bij besluiten die...

Na 4 jaar hard werken zijn de gemeentefinanci├źn weer op orde. Dit willen we graag zo houden. Gemeentebelang staat voor verantwoord financieel beleid. Zodat er ruimte is om te kunnen doen waar de samenleving om vraagt en eventuele tegenvallers op te vangen....