Groene & duurzame samenleving

Je kunt alle documenten inzien vanaf donderdag 30 juni tot en met woensdag 24 augustus 2022. Bij de stukken die ter inzage liggen, zit ook een overzicht van de beleidswijzigingen en verbeteringen waarop de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening in deze actualisatieronde worden aangepast....

Op woensdag 22 juni was de oordeelsvormende raadstafel over de implementatie Omgevingswet. Vooralsnog is nu voorzien dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden. Uitstel is bij deze implementatie echter geen uitzondering meer. Met de invoering van de Omgevingswet verandert een aantal regels...

We werken in samenspraak met onze inwoners aan een duurzame toekomst en investeren in klimaatadaptatie. Duurzame energie mag niet ten koste gaan van het landschap en woongenot. Bij de energietransitie gaan we voor betaalbare oplossingen en maken we gebruik van voortschrijdende technieken. In wijken en...

Ten behoeve van bewustwording omtrent klimaatadaptatie is er een aantal voorstellen onder de aandacht gebracht. De hittestress in de bebouwde omgeving is door de vergaande verstening een groot zorgenpunt. Het is van groot belang dat er in alle wijken en buurten voldoende beplanting, gras en...

Een groene omgeving is onmisbaar voor een plezierig leven. Door onder meer herstel en onderhoud van landschapselementen te stimuleren, worden de prachtige uiterwaarden en het unieke Sallandse landschap behouden. Gemeentebelang zet zich in voor zowel een letterlijk groene als figuurlijk groene en duurzame samenleving. Daarom...

Een groene leefomgeving is belangrijk voor het welzijn van mensen. Gemeentebelang wil meer investeren voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. Daar hoort goede onkruidbestrijding zeker bij....