Zorg & ondersteuning

Raadslid Ton Koot van Gemeentebelang is oud-directeur van Woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis in Bathmen en maakt zich grote zorgen om de ouderenzorg in Nederland. Dit was onlangs te lezen in De Stentor en Ton was vrijdag 12 januari jl. te horen en te...

Op woensdagmiddag 5 oktober, was de raad uitgenodigd om deel te nemen aan de onderwijsconferentie Deventer. Het thema ‘Gelijke Kansen’ stond deze middag centraal. Gemeentebelang was met de aanwezigheid van Bert Roetert, Louise Trompert, Eline te Boekhorst en Jolanda Hoornenborg goed vertegenwoordigd. Gastvrouw Lia Suurd (directeur...

Mensen willen graag zoveel mogelijk deelnemen aan het normale leven en de regie in eigen handen houden. Als daar professionele hulp bij nodig is, wil Gemeentebelang dat deze hulp, ongedacht de leeftijd en aard van de problemen, adequaat geboden wordt. ...

Als één van de eerste gemeenten in Nederland heeft Deventer in de zorg een knip gemaakt tussen toegang (WMO loket) en preventie. Er zijn in de gemeente nu negen ‘Voor Elkaar Teams’ actief. In alle wijken en dorpen worden inwoners begeleid bij nieuwe initiatieven. Het...

Verdergaande samenwerking met en tussen zorgorganisaties maakt het mogelijk om in alle wijken professionele zorg aan huis te bieden. Zo kan iedereen zoveel mogelijk de regie over eigen leven in handen houden. Ook mantelzorgers verdienen onze aandacht. Intensieve jeugdzorg willen we zoveel mogelijk voorkomen door...

De basis voor het opgroeien van onze jeugd ligt binnen het gezin en de directe omgeving. Waar nodig dient professionele ondersteuning op maat te worden geboden. Door problemen vroegtijdig te signaleren, kan intensieve jeugdzorg worden voorkomen. Daarvoor zijn hulpverleners op scholen en toegankelijke adviesloketten...

Zorg raakt ons allemaal. Wie zorg nodig heeft, krijgt deze snel op maat en door professionals. Mantelzorgers verdienen onze aandacht; de last is vaak heel zwaar. Huishoudelijke hulp blijft zeker op het huidige niveau....

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning.) De gemeente koopt de benodigde professionele zorg in bij zorgaanbieders. Afgelopen woensdag zijn de tarieven Inkoop WMO voor 2019 door...

Zorgbehoevenden moeten erop kunnen vertrouwen dat hun zorg ook in toekomst goed geregeld is. Dat geeft rust. Bij de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente mogen geen mensen tussen wal en schip geraken. De persoonlijke verzorging blijft een taak van professionals. Mantelzorgers...