2. Woord van de fractievoorzitter

2. Woord van de fractievoorzitter

Beste leden van Gemeentebelang,

Afgelopen week heeft de raad zich over de Voorjaarsnota gebogen. Daarin staat hoe het gemeentelijk huishoudsboekje van de gemeente er volgend jaar uit zal zien. De vooruitzichten zijn zeer onzeker en dat is ook aan de Voorjaarsnota te zien. De gemeente Deventer is erg voorzichtig met het uitgeven van geld voor nieuwe investeringen. Maar ligt alles dan stil? Nee, verre van dat. Deventer blijft investeren in de leefbaarheid van stad en platteland. Zo is 300.000 euro vrijgemaakt voor de Kracht van Salland. In samenwerking met Olst/Wijhe en Raalte worden projecten gehonoreerd waardoor de economie en de leefbaarheid op het platteland worden verbeterd. Projecten worden ingediend door inwoners of belangengroepen uit het gebied. Het geld dat vanuit Deventer wordt ingezet, wordt eventueel aangevuld door Brussel. Indieners van het project moeten ook zelf een deel financieren. Hiermee is er de komende zeven jaar weer financiering beschikbaar om belangrijke ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk te maken.

Ook is in de Voorjaarsnota een bedrag van 200.000 euro beschikbaar gesteld voor een nieuw gemeenschapshuis in Lettele. Daarin ontstaat ruimte voor sport, verenigingen en ook voor dagbesteding voor ouderen. Het geld voor dit gebouw is grotendeels door het dorp bijeengebracht. Een mooi initiatief dat vanwege de betrokkenheid en inzet van de inwoners een financiële bijdrage vanuit de gemeente verdient. Met veel zelfwerkzaamheid zetten de  Lettelenaren zich in voor de leefbaarheid in hun dorp.

Maar de Voorjaarsnota bevat niet voor iedereen goed nieuws. Veel inwoners van Deventer zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van forse bezuinigingen. Deze maatregelen zijn deels door dit college ingezet, maar komen ook voort uit besluiten die al een aantal jaren geleden zijn genomen door het toenmalige college en de gemeenteraad van toen. Was het niet het vorige college dat de bezuinigingen op “meedoen” had ingeboekt om de begroting rond te krijgen? Is het dan niet vreemd dat partijen die destijds deel uitmaakten van het college deze bezuinigingen afkeuren zonder een alternatief aan te geven?

Gemeentebelang maakt als grootste partij deel uit van het college en zorgt met de coalitiepartners voor continuïteit van bestuur door eerder genomen beslissingen uit te voeren. Dit geldt voor bezuinigingen en ook voor grote projecten als het stadkantoor, theater de Viking en de bibliotheek. We kunnen ze in veel gevallen niet meer tegenhouden, maar er wel zorgen dat ze op een financieel verantwoorde manier worden uitgevoerd. In de debatten voor de Voorjaarsnota heeft Gemeentebelang laten zien dat we deze taak serieus nemen. Ik ben trots op de constructieve wijze waarop onze fractie haar verantwoordelijkheid heeft genomen!

Ik wens u een goede zomer!

Alie Zandstra,
Fractievoorzitter