3. Voorjaarsnota sociaal

3. Voorjaarsnota sociaal

Iedereen in beeld!

Afgelopen week heeft de raad zich in de laatste bijeenkomst voor het zomerreces bezig gehouden met de voorjaarsnota. De meeste aandacht ging uit naar de bezuinigingen die de gemeente Deventer moest doorvoeren. Ook het sociale domein kwam daarbij niet ongeschonden uit de strijd, maar de genomen maatregelen zijn in onze ogen in het algemeen passend en in verhouding. Natuurlijk zal Gemeentebelang de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en daar waar nodig zullen we onze stem laten horen.

Dat dit nodig is zagen we afgelopen week wel, toen bleek dat Carinova de afgesproken procedure voor de kortingen op de huishoudelijke hulp niet correct gevolgd heeft. In een behoorlijk aantal gevallen was  het noodzakelijk aantal uren hulp vastgesteld zonder dat er een voorgeschreven “keukentafelgesprek”  was gevoerd. Alleen degenen die bezwaar tegen de korting hebben gemaakt, zouden alsnog een gesprek krijgen. Op aandringen van Gemeentebelang ontvangen alle betrokken cliënten nu een brief, waarin de bezwaarmogelijkheden en het aanvragen van zo’n gesprek duidelijk worden uitgelegd.  Ook hebben we met de wethouder afgesproken dat we deze misser als een incident beschouwen. Bij een herhaling zullen alle afspraken tussen de gemeente en onder andere Carinova nog eens goed tegen het licht worden gehouden.

Afgelopen week hebben raadsleden en beleidsambtenaren van gedachten gewisseld over de taken en mogelijkheden van de gemeente om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Gemeentebelang staat voor een duidelijk, krachtig en efficiënt beleid dat recht doet aan het zeer grote maatschappelijk belang van deze groep. Na het reces zoekt de raad het gesprek met alle betrokkenen om verder te inventariseren waar behoefte aan is. Dat zou vervanging tijdens vakantie kunnen zijn of ondersteuning door professionals, maar ook het scheppen of verbeteren van juridische kaders. Zoals altijd zal onze insteek zijn: Niemand tussen wal en schip. En daar mag aan worden toegevoegd: Iedereen in beeld!