4. Aanpak leegstand

4. Aanpak leegstand

Aanpak leegstand

We zijn als Gemeentebelang zeer begaan met de leegstand van bedrijfspanden in Deventer. Het blijft zoeken naar de mogelijkheden om leegstand tegen te gaan. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers blijft uiteraard een van de voorwaarden. Maar een eerlijke verdeling van OZB (Onroerende Zaak Belasting) kan ook bijdragen aan minder leegstand. Mede hierom heeft Gemeentebelang een motie bij de voorjaarsnota ingediend die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. 

Het is wenselijk om de leegstand van bedrijfspanden tegen te gaan. Verhuur van bedrijfspanden kan aantrekkelijker worden gemaakt door het tarief voor het OZB- gebruikersdeel te verlagen. De totale OZB-opbrengst mag niet worden verlaagd. We willen graag onderzoeken wat de voor- en/of nadelen zijn om het tarief van het gebruikersdeel OZB vanaf 2016 in 5 jaar af te bouwen naar 0. In diezelfde termijn zou het eigenaarsdeel worden verhoogd met een tarief dat dezelfde opbrengst genereert waarbij de totale OZB-inkomsten geborgd blijven.

Wanneer blijkt dat het voor eigenaren rendement oplevert en dat leegstaande panden sneller verhuurd worden en daardoor dit te verrekenen is met huurders, zou dit een positieve stimulans geven om leegstand te voorkomen. Wel wil Gemeentebelang de bestaande ontheffingsregeling voor o.a. agrarische woningen in standhouden en daarom eerst onderzoeken wat de voor en of nadelen zijn van de verschuiving van OZB-tarieven. Wanneer dit gunstig uitpakt hopen we dat de tarieven voor 2016 aangepast kunnen worden waardoor gebruikte en verhuurde panden op termijn een relatief lager OZB-tarief mogen verwachten.