Begrotingsdebat

Begrotingsdebat

Vandaag praat en stemt de gemeenteraad over de begroting voor het komende jaar. Als grootste fractie mocht Gemeentebelang de aftrap verzorgen. Lees hier de tekst waarmee Marcel Elferink de Algemene Beschouwingen opende….

 

Voorzitter,

Voor ons ligt ā€œ een dijk ā€œ van een begroting waar we het laatste jaar van deze raadsperiode met vol vertrouwen mee in gaan.
We zijn in 2014 gestart met de afspraak: ā€œgemeente voert een solide financiĆ«le huishouding met een structureel sluitende begrotingā€. Voorzitter dat is wat ons betreft gelukt.
Ik verwijs in dit kader dan ook naar de in de financiƫle paragraaf opgenomen kengetallen en de positieve ontwikkeling daarvan de afgelopen jaren. De financiƫle positie van de gemeente Deventer is flink verbeterd. Het gevoerde beleid werpt vruchten af, en gelukkig hebben we de economische wind in de rug. Waarbij aangetekend dat de genomen besluiten uit de vorige raadsperiode gerespecteerd zijn, ondanks het feit dat deze een forse claim hebben gelegd op de mogelijkheden voor nieuw beleid voor dit zittende college. Betrekken we hierbij dat het tij niet heeft meegezeten, dat er in de afgelopen jaren taakstellingen zijn geweest => desondanks altijd solide is begroot en er nog ruimte is gecreƫerd om, zij het beperkt, toch te investeren in de samenleving.
Dan de voorliggende begroting. Positief zijn wij over zaken die met deze begroting mogelijk worden gemaakt zoals:
verbetering huisvesting VMBO Etty Hillesum, verbetering kwaliteit groene ruimte, extra middelen voor onkruidbestrijding, => voor de monitoring dienen we een motie in: “Monitoring beeldkwaliteit openbare ruimte”.
extra middelen voor stimulering economie, investering in de duurzaamheidsagenda, extra middelen geluidsbescherming Bathmen, verbouwing Burger Weeshuis etc.
De begroting heeft voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen. Want risicoā€™s zien wij ook. Met name in het sociaal domein en op het gebied van bijstandsuitkeringen. En zeker ook onze grondpositie A1, ondanks de aantrekkende economie zien wij nog geen stormloop op onze kavels.
Leefbaarheid kleine kernen gaat ons aan het hart, hiertoe komen wij straks met motie: ‘Toekomstbestendige kern Loo”.
De kansen voor kinderen in armoede willen we optimaliseren, hiertoe dienen we ook een motie in.
Voorzitter, de toekomstige raad krijgt ruime mogelijkheden voor nieuwe investeringen. Deze zijn nu nog niet ingevuld om zo een nieuw college de mogelijkheid te geven met een schone lei te beginnen, de nieuwe raad wordt niet opgezadeld met de erfenis vanuit het verleden. In dit kader spreekt onze fractie de hoop uit dat er vandaag in deze Begrotingsraad geen grote claims voor de toekomst worden gelegd. Wij zullen de moties en amendementen ook tegen die achtergrond beoordelen.