Eén jaar college – een terugblik

Alie

Eén jaar college – een terugblik

AlieEén jaar college – een terugblik

De verkiezingen van 2014 waren voor Gemeentebelang een groot succes. Onze fractie groeide is van 4 naar 7 zeven zetels. Nieuwe gezichten met nieuw elan deden hun intrede als aanvulling op de “oude rotten” met tientallen jaren ervaring. Samen maakten we de sprong van oppositie naar coalitie. 

Het is de eerste keer dat Gemeentebelang deel uit maakt van het Deventer college. Samen met  CDA, D66, en PvdA tekenden we voor het bestuursakkoord, waarin is afgesproken waar we ons de komende jaren voor gaan inzetten. Een akkoord op hoofdlijnen, dat veel vrijheden biedt om in te spelen op actuele zaken en recht doet aan de onderlinge verschillen tussen de deelnemende partijen.

De grote opgaven en uitdagingen op het financiële, economische en sociale terrein zijn door het nieuwe college daadkrachtig opgepakt. Onze wethouder Liesbeth Grijsen zet zich met hart en ziel in voor een financieel gezonde stad Deventer. Binnen de financieel beperkte mogelijkheden zoekt ze naar ruimte voor nieuw beleid. Uitgangspunt blijft het op orde houden van het huishoudsboekje. Onderdeel daarvan is het binnen budget blijven van de bouw van het nieuwe stadskantoor. De gemeente Deventer gaat geen onverantwoorde financiële risico’s aan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de lening van zes miljoen aan Go Ahead Eagles, die vooral door de inzet van onze wethouder goed is afgedekt. Een subsidie van 135.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek voor het dierenpark Arusha Wildlife was voor onze fractie een brug te ver. De kosten voor zo’n onderzoek zouden bij de particuliere initiatiefnemer moeten liggen. De raad kan alleen een objectief besluit nemen over de komst van het park als de gemeente er niet al in het voortraject financieel bij betrokken is.

Met tevredenheid kijkt Gemeentebelang terug op het proces rond de drie decentralisaties, dat uiteindelijk heeft geleid tot een unanieme besluitvoering in de raad. Wat ons betreft valt er niemand tussen wal en schip. En daarin staan we niet alleen. Onze motie voor ondersteuning aan een groep werklozen die tot nu toe nergens voor hulp konden aankloppen, werd door alle raadsfracties gesteund. Ook zijn we blij met het gegeven dat er van 21 dossiers het stempel geheimhouding is afgehaald. Wij zijn van mening dat het openbaar bestuur past om terughoudend met geheimhouding om te gaan. Gemeentebelang blijft zich inzetten om de controlerende positie van raadsleden te verbeteren.  Ook blijven we ons samen met de overige coalitiepartijen sterk maken voor nieuwe verhoudingen binnen de raad en een frisse wind binnen het college, waarbij de continuïteit van het bestuur niet uit het oog zal worden verloren. Het ingezette proces zal de komende jaren steeds meer vorm krijgen.

De komende tijd staat in het teken van de Voorjaarsnota. De gemeenteraad neemt hier in juni een besluit over. Een moeilijke taak, want een verantwoord financieel beleid vraagt soms om impopulaire maatregen.

 

Alie Zandstra