Leefbaarheid

Alie

Leefbaarheid

AlieLeefbaarheid

Een leefbare stad en een leefbaar platteland! Daar zet Gemeentebelang zich al jaren voor in en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Deventer moet aantrekkelijk zijn om te wonen, te leven en te werken.
Voor de fractie Gemeentebelang wordt leefbaarheid bepaald door:

De aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer.

Aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeer.

Zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

De kwaliteit van de openbare ruimte: Verpaupering, leegstand, autowrakken of zeer langparkeerders, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken en straten.

De aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp.

Een prettig leefklimaat maak je met elkaar. De gemeente Deventer benadrukt dit nog eens in de nieuwe wijkaanpak, die voortaan WijDeventer heet. Bewoners worden opgeroepen om met elkaar én met andere partijen samen te werken aan een buurt waar het fijn wonen is voor iedereen. Met die gedachte is helemaal niets mis. Maar is hij niet vooral ingegeven door de bezuinigingen die Deventer te wachten staan?

Het is nu al te merken dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op de inwoners om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. Zo werd er bij de voorjaarsnota al vanuit gegaan dat het beheer van sporthallen wel door vrijwilligers zou kunnen worden opgepakt.Onze fractie is van mening is dat “eigen kracht” van de samenleving een groot goed is, dat we moeten koesteren en mogen gebruiken. Door deze eigenkracht te faciliteren kan de leefbaarheid in de stad en de dorpen en kernen behouden blijven. We mogen dit middel alleen nooit inzetten om gaten in de gemeentelijke begroting te stoppen. Professionals wegbezuinigen en een beroep doen op buurtgenoten in het kader van “eigen kracht” is wat Gemeentebelang betreft geen optie. Het kan simpelweg niet zo zijn dat de gemeente het investeren in stenen belangrijker vindt dan het investeren in mensen ……..