Verkiezingscampagne 2014 gestart!

Verkiezingscampagne 2014 gestart!

Verkiezingscampagne 2014 gestart!

Op maandag 11 maart is de eerste stap gezet voor de verkiezingscampagne voor de raadsverkiezingen over precies één jaar. De kiescommissie bestaande uit Alie Zandstra en Marcel Elferink ( fractie), Marco Schoemans en Bas van Swigchem (bestuur) heeft het werk opgenomen en vastgelegd hoe de procedure verder verloopt. Dit alles om de leden van Gemeentebelang een aantal goede kandidaten te presenteren voor de kieslijst. Ook is besloten om een redactiecommissie in te stellen, die zich over (mogelijke) verkiezingsthema’s gaat buigen.

De procedure:

De fractie overlegt intern welke fractieleden zich herkiesbaar willen stellen. Vanuit het bestuur bestaat er interesse voor een plek op de kieslijst. Er hebben zich ook al enkele leden gemeld die willen kandideren. Iedereen die op de kieslijst wil komen, kan dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur. Degenen die zich al mondeling hebben gemeld, dienen dit nog schriftelijk te bevestigen. Naast een goede motivering en een uitbreide C.V. moet hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd. Aanmeldingen kunnen worden gericht aan de voorzitter van Gemeentebelang, Bas van Swigchem, mailadres: basvs@planet.nl.

Op de algemene ledenvergadering van 15 april zal het verzoek tot het verkiesbaar stellen nogmaals aan de orde komen. Alle kandidaten die zich voor 1 mei bij het bestuur hebben gemeld, worden in de loop van de maand mei uitgenodigd voor een intake gesprek. Daarna stelt de kiescommissie een lijst op met de namen van alle kandidaten in een willekeurige volgorde. In het najaar zal er een bijeenkomst worden gehouden waarbij alle kandidaten geacht worden aanwezig te zijn. Tijdens deze brainstormsessie wordt onder meer gesproken over het gemeentelijk beleid, het functioneren in en van de raad en onderwerpen die in de gemeente spelen. Op basis van de kwaliteit van de inbreng en presentatie wordt een concept- kieslijst opgesteld. Hierin staan niet alleen de namen van de kandidaten maar ook de plek die zij volgens de kiescommissie op de kieslijst zouden moeten innemen. In de algemene ledenvergadering najaar 2013 wordt deze conceptlijst aan de leden voorgelegd en zal aldaar de definitieve kieslijst worden vastgesteld. Daarna zal de kiescommissie met de kandidaat-raadsleden de verkiezingscampagne verder vormgeven.

Er is er nog veel werk te verzetten maar we hebben er zin in. Het is tijd voor nieuw beleid in Deventer.

Ons gezamenlijke belang in de gemeente Deventer is Gemeentebelang.

Namens de kiescommissie,

Bas van Swigchem