Nog 4 maanden

Nog 4 maanden

Nog vier maanden te gaan…..

Vanaf 1 januari wordt de gemeente Deventer verantwoordelijk voor een aantal belangrijke zaken, die nu nog centraal in Den Haag geregeld zijn. De veranderingen zijn groot, vooral voor veelal kwetsbare mensen in de samenleving. Gemeentebelang heeft zich altijd ingespannen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het nieuws afgelopen week van Carinova laat zien dat het een ingewikkeld proces is. Wij blijven er dicht bovenop zitten en zullen ons uiterste best doen om niemand buiten de boot te laten vallen. 

Dit najaar worden er in de raad belangrijke beslissingen genomen over de drie nieuwe taken van de gemeente. 

Participatiewet: De gemeente wordt verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking, die tot nu toe een WWB (Wet werk en bijstand), Wsw (Wet sociale werkvoorziening) of een Wajong-uitkering kregen. Met de invoering van de participatiewet gaat de gemeente niet langer kijken wat deze mensen niet of minder kunnen, maar wordt de aandacht verlegd naar hun mogelijkheden. Daarbij wordt een beroep gedaan op hun eigen kracht en hun sociaal netwerk.

De AWBZ-begeleiding (langdurige zorg voor ouderen, chronisch-zieken en gehandicapten, huishoudelijke hulp) en een aantal andere regelingen worden per 1 januari 2015 onderdeel van de nieuwe WMO en daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp (gesloten jeugdhulp, jeugd-ggz, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten, jeugdbescherming en reclassering).

Politiek Den Haag wil met het overhevelen van deze taken naar de gemeente de stap van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij maken. Dit vooral om ons systeem op genoemde gebieden ook in de toekomst betaalbaar te houden. Er wordt fors bezuinigd op de budgetten, waardoor de kosten moeten worden verlaagd. Volgens het Rijk is de gemeente de ideale uitvoerder van dit plan omdat zij dichter bij de burger staat en diens behoeften het beste kent.

Tot 1 januari is de begeleiding nog verspreid over verschillende instanties. Daarna worden waar mogelijk de verschillende hulpinstanties onder één hoed gebracht. Een belangrijk aspect van het plan is het principe van ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’. Het gezin wordt beter geholpen door minder hulpverleners wat de gemeente minder geld kost.

Gemeentebelang doet er alles aan om de overheveling van taken zo soepel mogelijk te laten voorlopen en vooral niemand buiten de boot te laten vallen. Mensen die het op eigen kracht niet redden, zullen ook in de toekomst op ons kunnen rekenen! Controle op en sturing geven aan dit proces staan de komende maanden centraal in de agenda van onze raadsleden. Afgelopen week maakte Carinova bekend dat ze per 1 januari helemaal stopt met het aanbieden van huishoudelijke hulp. Een keuze met een grote impact. Voor duizenden cliënten, maar ook voor 1000 medewerkers die als gevolg van dit besluit hun baan verliezen. Gemeentebelang blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Ook hebben we speciale aandacht voor de manier waarop de burgers door de gemeente worden geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen voor hun persoonlijk. Zij staan tenslotte centraal in al ons werk!

Marcel Elferink, Marco Schoemans, Wilma Schreur