Onze fractie

Harry

Onze fractie

Harry
Harry ten Have:
Ruimtelijke Ordening, Onderwijs


Erik
Erik Stegink:
Economie, Veiligheid, Duurzaamheid


Marco
Marco Schoemans:
Sociaal Domein


Jaap
Jaap van Duin:
Financiën


Wilma
Wilma Schreur:
Bestuurlijke Vernieuwing


Waar de fractie in de eerste zes maanden van 2016 zoal mee bezig was……

Gemeentebelang staat voor een gezond financieel beleid. De gemeente moet voldoende weerstandsvermogen hebben. In mei  heeft het college besloten om voor 1,3 miljoen euro structureel te bezuinigen. Dit is nodig om voor de toekomst voldoende ruimte te creëren voor nieuw beleid, of om zo nodig nieuwe tegenvallers te kunnen opvangen. De gemeente kan zo blijven inspelen op een veranderende samenleving en voldoende middelen houden voor haar kerntaken. 

De fractie maakt zich zorgen over de toename van het aantal bijstandsgerechtigden in Deventer en de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke begroting. Onze fractie vroeg het college om duidelijkheid en kreeg daarin steun van  de voltallige gemeenteraad. Het College moet in september met aanvullende informatie, maatregelen en toekomstverwachtingen  komen, waarbij ook de prestaties van Deventer Werktalent meegenomen dienen te worden.

Bouwmarkten en tuincentra in de gemeente Deventer worden niet langer benadeeld ten opzichte van concurrenten in omliggende plaatsen. Ook zij mogen voortaan op zondag hun deuren openen. Dat is het resultaat van een motie die door Gemeentebelang en D66 is ingediend en door de raad is aangenomen!

De plannen voor een natuurbegraafplaats bij ’t Hemeltje houden de gemoederen al lange tijd bezig.  Niet alleen in Bathmen, maar ook zeker in de politiek. In april gaf de raad –  mede op aandringen van Gemeentebelang –  aan, de begraafplaats vanwege het gebrek aan draagvlak niet (langer) te zien zitten.  Deze boodschap heeft het College doorgegeven aan de initiatiefnemer Stichting IJssellandschap.  Wat Gemeentebelang betreft is er weer rust in ’t Hemeltje!

Afgelopen jaren is fors bezuinigd op het onderhoud van het openbaar groen en de bestrating in de gemeente Deventer.  Het onderhoud wordt sindsdien uitgevoerd op het laagste niveau: sober.  Dit is in het straatbeeld te zien.  Verdere verlaging van het onderhoud door onder meer financiële tekorten is onwenselijk.  Mede op aandringen van  Gemeentebelang laat de gemeente  een onafhankelijk onderzoek doen naar het huidige  onderhoudsniveau. Ook wordt er gekeken  hoe het  minimale niveau gehandhaafd kan blijven zonder extra kosten

Zoveel mogelijk inwoners moeten betrokken worden bij de samenleving. Dat is één van de uitgangspunten van Gemeentebelang. De fractie maakt zich dan ook sterk voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de Motiemarkt. Betrokken burgers kunnen hier een idee presenteren. Gemeentebelang heeft twee voorstellen van de eerste Motiemarkt in juni overgenomen. Beide moties (onder andere een onderzoek naar de mogelijkheden van Tiny Houses) zijn vervolgens door de raad aangenomen.

De nieuwe coöperatie Co-stroom (ook een idee dat op de Motiemarkt is gepresenteerd) kan rekenen op ondersteuning van de gemeente Deventer. Gemeentebelang is zeer positief over het initiatief om “lokale stroom” op te wekken op daken van agrarische gebouwen en deze te leveren aan bedrijven en huishoudens in de omgeving. Mede door inzet van onze fractie heeft de raad besloten om Co-stroom te faciliteren, te promoten en te helpen bij het leggen van verbindingen.

Inwoners zijn mede verantwoordelijk voor de veiligheid in de eigen leefomgeving. Initiatieven waarbij bewoners betrokken worden om de veiligheid te verhogen, worden ondersteund. Deze belofte uit het verkiezingsprogramma 2014 is zeker van toepassing op de Whats-App-buurtpreventie-projecten. Daarin kunnen buurtbewoners elkaar waarschuwen bij verdachte situaties.  De gemeente treedt faciliterend op. Binnenkort worden in delen van de wijken Swormink en Essenerveld in Colmschate borden geplaatst, die aangeven dat bewoners meedoen aan dit project. Aanleiding is de recente inbraakgolf.