Speerpunten 2018

Speerpunten 2018

wil je het hele verkiezingsprogramma teruglezen klik hier……

Speerpunten

Klik op de speerpunten voor de uitleg.
 • Deventer blijft financieel gezond

  Na 4 jaar hard werken zijn de gemeentefinanci├źn weer op orde. Dit willen we graag zo houden. Gemeentebelang staat voor verantwoord financieel beleid. Zodat er ruimte is om te kunnen doen waar de samenleving om vraagt en eventuele tegenvallers op te vangen.
 • De gemeente maken we samen; voor de inwoners en m├ęt de inwoners

  Gemeentebelang wil een samenleving waarin het goed leven en werken is. Daarbij is de betrokkenheid van mensen bij hun wijk of dorp heel belangrijk. De gemeente maken we samen. Initiatieven vanuit de samenleving zijn richtinggevend. Inwoners worden door de gemeente actief betrokken bij besluiten die hen direct raken.
 • Goede zorg

  Zorg raakt ons allemaal. Wie zorg nodig heeft, krijgt deze snel op maat en door professionals. Mantelzorgers verdienen onze aandacht; de last is vaak heel zwaar. Huishoudelijke hulp blijft zeker op het huidige niveau.
 • Voldoende en passende woonruimte

  Betaalbaar wonen voor iedereen. In de stad en in de dorpen. Voor starters, maar ook voor ouderen, zo mogelijk in de vertrouwde omgeving. Naar behoefte worden er woningen gebouwd. Het realiseren van woningen in leegstaande gebouwen wordt gestimuleerd.
 • Voorzieningen dicht bij de mensen

  Leefbare wijken en dorpen hebben bereikbare voorzieningen nodig. Gemeentebelang wil zich samen met de inwoners inspannen om voorzieningen die onder druk staan, te behouden.
 • Investeren in onkruidbestrijding en groenonderhoud

  Een groene leefomgeving is belangrijk voor het welzijn van mensen. Gemeentebelang wil meer investeren voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. Daar hoort goede onkruidbestrijding zeker bij.
 • Aantrekken nieuwe bedrijvigheid

  Zowel het aantal bedrijven als ook de werkgelegenheid in Deventer is in de afgelopen jaren gestegen. Dat kan nog beter. Gemeentebelang wil met veel energie inzetten op het werven van nieuwe bedrijven voor bedrijventerrein A1, het vergroten van de aantrekkelijkheid van de bestaande bedrijventerreinen en het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen zoals de Poort van Deventer. Dit is goed voor de economie, de werkgelegenheid en dus voor Deventer.
 • We gaan voor een treinstation in Bathmen

  Elk halfuur gaat er een sprinter van Almelo naar Apeldoorn. Deze sprinter rijdt door Bathmen, maar stopt er niet. Met een treinstation blijft Bathmen bereikbaar, ook als de busdienst wordt opgeheven. Het station is er nog niet en vraagt veel lobby. Gemeentebelang maakt zich sterk er sterk voor.
 • Betaalbare en bereikbare parkeerplaatsen

  De parkeertarieven op straat in de binnenstad zijn sinds 2014 niet verhoogd. En dat houden we zo. We willen gemeentegarages ook openstellen voor vergunninghouders. Dichtbij de binnenstad kun je straks gratis parkeren op de Worp. Een autovrij Grote Kerkhof is voor Gemeentebelang alleen bespreekbaar als er in de nabije omgeving voldoende parkeergelegenheid is.
 • De OZB wordt geen sluitpost van de begroting

  Inwoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op de gemeente. Gemeentebelang zet in op solide gemeentelijke financi├źn. Optredende tekorten leiden tot bezuinigingen, niet tot het verhogen van de gemeentelijke lasten, zoals de OZB, voor inwoners en bedrijven.
 • Budgetbewaking Viking

  Al in 2012 heeft de gemeenteraad de bouw van filmtheater de Viking besloten. Gemeentebelang was als enige tegen. De plannen zijn de afgelopen jaren verder uit gewerkt en er zijn afspraken met de bouwer gemaakt. Gemeentebelang is altijd kritisch gebleven, zeker als het om tegenvallers ging. Inmiddels zijn er veel verplichtingen aangegaan. Het stopzetten van de bouw kost nu heel veel geld. Daarom kiest Gemeentebelang er voor de Viking af te ronden. We blijven kritisch op budgetbewaking.