Terugblik begroting

Terugblik begroting

Afgelopen woensdag heeft de raad de begroting voor 2018 vastgesteld. Het was verrassend om te zien hoe deze begroting werd omarmd door bijna alle fracties.
Het was goed dat tijdens het debat de inhoud centraal stond. Geen chagrein maar een constructieve houding vanuit de raad op de voorstellen van het college en omgekeerd.
Met recht kunnen we zeggen dat er een dijk van een begroting ligt voor het laatste jaar van deze raadsperiode.

We hebben een begroting die toekomst bestendig is, doordat er flinke investeringsruimte is gecreerd die nog niet “geclaimd” is. Een begroting waarin ook nog eens wensen zijn opgenomen die werden aangedragen door verschillende fracties en de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de huisvesting van het VMBO van het Etty Hillesum Lyceum, extra middelen voor onkruidbestrijding, extra middelen voor stimulering van de economie, investering in de duurzaamheidsagenda, extra middelen voor geluidsbescherming Bathmen en de verbouwing van het Burgerweeshuis.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Gemeentebelang aangegeven dat we ons zullen inzetten voor een solide financiële huishouding met een structureel sluitende begroting. Die belofte zijn we nagekomen. De financiële positie van de gemeente Deventer is de afgelopen 4 jaar flink verbeterd. Met dank aan onze onvermoeibare wethouder Liesbeth Grijsen die de afgelopen jaren flink de handen op de knip heeft gehouden. Het was zeker niet makkelijk. Zo hebben we besluiten gerespecteerd, die door de vorige gemeenteraad zijn genomen. We hebben de projecten afgemaakt, met alle consequenties vandien. We hebben er veel taken van de Rijksoverheid bij gekregen die veel risico’s met zich mee brachten. En dan was er ook eens de recessie. Ondanks alles is er ruimte geweest om te investeren in de samenleving. Zo zijn kunstgrasvelden aangelegd en heeft Lettele het prachtige culturhus De Spil gerealiseerd.

Is het dan allemaal Hosanna? Nee dat niet. Onder meer het bedrijventerrein A1 vraagt om aandacht. Ondanks de aantrekkende economie zien wij nog geen stormloop op de kavels. Het wordt tijd dat daar een extra impuls voor komt! Misschien zijn de kavelprijzen wat aan de hoge kant en zijn we daardoor niet concurerend genoeg.
Ook in het sociaal domein en op het gebied van bijstandsuitkeringen zijn er zorgen. Ook de kansen voor kinderen in armoede willen we optimaliseren. Op ons initatief is hiervoor een motie ingediend, die door de voltallige raad werd gesteund.
De leefbaarheid in kernen kan ook nog wel een extra stimulans gebruiken. Daarvoor hebben we de motie ‘Toekomstbestendige kern Loo” Ingediend. Hiermee willen we een interactief proces op gang brengen om de kern Loo leefbaar tehouden voor de toekomst. Ook deze motie werd raadsbreed aangenomen.
Al met al denk ik dat we terug kunnen kijken op een goede begrotingvergadering en een mooi resultaat.

“Verantwoord, daadkrachtig en lokaal” is de naam van het programma, waarmee we op 19 maart 2014 de grootste fractie van Deventer zijn geworden. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het vertrouwen dat heel inwoners van Deventer ons hebben geschonken, waar te maken. Ik zie uit naar het komend jaar, waarin zal blijken of de kiezer onze inzet waardeert en we verder kunnen werken aan het verwezenlijken van de idealen van Gemeentebelang.