Uitslag enquĂȘte

Uitslag enquĂȘte

Afgelopen jaar heeft het bestuur u om uw mening gevraagd. Veel leden hebben gereageerd. Dank daarvoor! We zijn blij dat de speerpunten van ons beleid voor een groot deel overeenkomen met de onderwerpen die u belangrijk vindt. Onze wethouder Liesbeth Grijsen houdt zich met ruimtelijke ordening en sport bezig en zet zich in voor een solide financieel beleid. Dat wordt door de leden gewaardeerd. Financieel gezond, het terugdringen van geldverspilling en een goed functioneel ambtelijk apparaat zijn punten die onze leden erg belangrijk vinden.

Gemeentebelang maakt zich sterk voor een krachtige samenleving. De gemeente Deventer is een plek waar mensen graag willen leven, wonen en werken. We hopen dat mensen zich erg bij de samenleving betrokken voelen. Dat blijkt zeker het geval. Veel mensen die de enquĂȘte hebben ingevuld, gaven aan dat ze de zorg in de dorpen, wijken en het buitengebied erg belangrijk vinden. Ze willen een prettige leefomgeving met goede wegen en fietspaden en aandacht voor milieuvervuiling en asbest. Ook is er aandacht voor de scholen gevraagd.

De afgelopen drie jaar hebben onze fractieleden zich actief ingezet om te voorkomen dat mensen aan hun lot worden overgelaten of tussen wal en schip geraken. Dat houd ook onze leden bezig houdt, blijkt uit de enquĂȘte. Ook werden in de enquĂȘte musea en monumentenzorg als belangrijke thema’s genoemd.

Hoewel het grootste deel van de deelnemers de gemeentepolitiek volgt, zouden enkelen graag beter over actuele onderwerpen geïnformeerd willen worden. Ze missen het directe gesprek tussen de gemeentebestuurders/raadsleden en de inwoners en zouden graag vaker om hun mening gevraagd willen worden. Onze fractie neemt deel aan vergaderingen over bestuurlijke vernieuwing, waar ook het onderwerp “referendum” uitgebreid aan bod komt. Wij zijn erg blij met leden die willen meedenken! Gemeentebelang zoekt al jaren het directe contact met de kiezers, bijvoorbeeld door de maandelijkse inloopavonden die op verschillende plekken in de wijken, buurten en kernen in de gemeente worden gehouden. Dit is het moment om uw mening of probleem onder de aandacht te brengen en de discussie met de fractie en het bestuur aan te gaan. De data vindt u op onze site Gemeentebelang-deventer.nl. U kunt onze fractieleden natuurlijk ook altijd direct benaderen met vragen of opmerkingen. Hun contactgegevens staan op de site. Daar kunt u ook zien welke thema’s op de politieke agenda staan en hoe onze fractie over de onderwerpen denkt.

Onze wethouder Liesbeth Grijsen nodigt de leden van Gemeentebelang uit om op 29 maart een kijkje achter de schermen te komen nemen. Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over deze bijzondere rondleiding door het stadhuis.

Al met al concluderen we dat we al aardig op de goede weg zitten. Maar uit uw antwoorden blijkt dat het nĂłg beter kan. Daar gaan we hard mee aan de slag. Dank voor uw medewerking aan de enquĂȘte!