Wijk onder de loep Loo/Bathmen

loep

Wijk onder de loep Loo/Bathmen

loep

Op maandag 8 december houdt Gemeentebelang weer haar maandelijkse inloopavond. Deze keer in het Naoberlookaal naast de Looschool aan de Scheperboersweg, in Loo-Bathmen. Van half acht tot acht uur staat de deur open voor iedereen die een vraag heeft of een kwestie onder de aandacht wil brengen van fractie en bestuur. Robbert Jan Wolzak ging alvast op bezoek om te ontdekken wat de mensen in Loo bezighoudt.

Wijk onder de loep

Loo/Bathmen

Sinds 1 januari 2005 is Loo een deel van de gemeente Deventer. Daarvoor behoorde de 1204 ha grote kern toe aan de gemeente Bathmen. Loo is een buurtschap waar eigenlijk iedereen iedereen kent. De betrokkenheid van de 730 bewoners met de toekomst van hun buurtschap en de directe omgeving is groot. Geert Scholthof en Jeroen van Heuven zijn twee van die betrokken bewoners. Beiden zijn lid van initiatiefgroepen, die ernaar streven om Loo in de toekomst vitaal te houden.

“Van elkaar, voor elkaar en samen met elkaar. Dat is hoe het bij ons in Loo gaat”. In de huiselijke sfeer van zijn dichtbij de A1 gelegen boerderij, laat Geert Scholthof direct bij het begin van ons gesprek zijn bevlogenheid met Loo al merken. “Wij willen met elkaar proberen te regelen dat Loo Loo blijft”, gaat de in het dagelijks leven als rij-examinator werkzame Jeroen van Heuven verder, “… en dat er geen leegloop gaat plaatsvinden, waardoor je de kans loopt dat de Looschool dicht moet”. Scholthof: “In 2010 is er in museumboerderij Pothaar een wijkaanpakavond geweest. Die avond werd heel goed bezocht, waardoor je meteen kon zien dat de betrokkenheid van de bewoners groot is. Er zijn toen vier initiatiefgroepen opgericht, één voor starterswoningen, één voor fietspaden, één voor het verkeer en één voor het Noaberlokaal.” Van Heuven: “De leefbaarheid willen we hierdoor hoog houden, anders verdwijnt het dorpscentrum. Wij willen met z’n allen de neerwaartse spiraal omkeren”.

Een van de belangrijkste wensen van de meeste Loöers is de bouw van 4 tot 6 starterswoningen. Jeroen van Heuven is lid van de initiatiefgroep die de realisatie van deze woningen als doel heeft gesteld. “Die woningen zijn nodig omdat we graag jonge mensen in Loo willen hebben”, aldus Van Heuven. “Door jonge mensen kunnen we ook de school in stand houden en dat is voor de toekomst en leefbaarheid van Loo van groot belang. Wij hebben een locatie voor de woningen op het oog en de plannen liggen op tafel. Nu is het alleen nog wachten op toestemming van de gemeente en de provincie”.

Omdat Loo geen kerk heeft en dus officieel geen dorp is, is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig om de woningen te kunnen bouwen. Veel tijd gaat hiermee verloren.

“In Okkenbroek hoeft dat niet”, zegt Geert Scholthof. “Dat dorp heeft een kerkje, dus is het allemaal zo geregeld”. Beide heren schieten in de lach als ze deze ietwat komisch aandoende regelgeving onder ogen zien. Scholthof: “We hopen echt dat die woningen nu snel gebouwd mogen worden. We merken wel dat Liesbeth (wethouder Grijsen red.) er goed mee bezig is.”

Een ander item wat men voor de vitaliteit van Loo belangrijk vindt, is een goed open glasvezelnetwerk voor internet. “Heel belangrijk”, aldus Jeroen van Heuven. “Op dit moment is het internet in Loo beperkt. Het is van groot belang dat dat snel verandert. Kijk maar hoe belangrijk internet is voor de schooljeugd. Tegenwoordig werkt ieder kind met internet”. Sallandglas, een niet commercieel bedrijf, gaat het netwerk aanleggen. “Dat is kostbaar”, gaat Scholthof verder… “en daarom willen we graag dat 60% van de huishoudens meedoet. Op dit moment is dat nog niet zo. De 60% moet gehaald worden, anders gaat het hele feest niet door.” Jeroen van Heuven haakt hierop in. “We willen iedereen die nog niet aangesloten is mobiliseren. Tot nu toe heeft de gemeente de boel nog niet echt vlot getrokken, dus daarom zou het mooi zijn als bijvoorbeeld Gemeentebelang extra informatieavonden voor snel internet zou willen organiseren. Hierdoor kan men goed laten zien dat men de leefbaarheid in Loo belangrijk vindt”, aldus Van Heuven. “Die infoavonden zijn belangrijk”, vult Geert Scholthof aan ”omdat we hard op zoek zijn naar extra vrijwilligers om huizenbezitters over de streep te trekken met ons mee te doen. We willen namelijk graag al in januari starten met de aanbesteding van het glasnetwerk. In de zomer zou het dan klaar moeten zijn.” Van Heuven: “Dankzij burgerparticipatie snel internet. Dat zou mooi zijn.”

Een duidelijke vraag voor Gemeentebelang: Wil de partij informatieavonden organiseren? Het woord is aan Alie Zandstra, fractievoorzitter en aanspreekpunt voor alle zorgen, vragen en opmerkingen uit het buitengebied:

Ik begrijp de vraag van deze enthousiaste mensen heel goed. Gemeentebelang heeft zich altijd sterk gemaakt voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. We volgen dit initiatief en dragen het een warm hart toe. Voor het ontvangen van provinciale subsidie voor breedband is het een voorwaarde dat het project door particulieren is opgezet en wordt gedragen. Dat wil niet zeggen dat Gemeentebelang de afgelopen tijd helemaal stil heeft gezeten. Dankzij onze inzet in de raad kunnen de initiatiefnemers in de toekomst terugvallen op hulp van de gemeente. Burgemeester en wethouders zullen Sallandglas in advies en coördinatie ondersteunen bij haar initiatieven om draagvlak te vormen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Heeft ook U een vraag voor Gemeentebelang? Kom langs op de inloopavond op 8 december in Loo/Bathmen.