Aanwijzen zoekgebieden windturbines Deventer

Het plaatsen van windturbines in Deventer is een onderwerp dat veel discussie en debat met zich meebrengt. Het is een complex dossier waarin verschillende belangen tegenover elkaar staan.

In dit artikel zullen we ingaan op de recente ontwikkelingen en de standpuntbepaling van Gemeentebelang met betrekking tot het aanwijzen van zoekgebieden voor windturbines in Deventer, evenals het amendement welke zijn voorgesteld om de gezondheidsnormen van het RIVM leidend te maken bij deze plaatsing.

Beleid windturbines Deventer

Amendementen raadsvoorstel gezondheidsnormen RIVM

Een van de belangrijke aspecten bij het plaatsen van windturbines is de mogelijke impact op de gezondheid van omwonenden. Het RIVM zal richtlijnen opstellen welke in de loop van 2024 zullen worden gepubliceerd, om deze impact te beoordelen en te reguleren. Gemeentebelang heeft in een amendement voorgesteld om deze gezondheidsnormen toe te voegen aan het raadsvoorstel, waardoor ze leidend worden bij de besluitvorming. De gezondheid van onze inwoners dient gewaarborgd te blijven.

Het amendement van D66 op het raadsvoorstel zorgt ervoor dat het provinciale zoekgebied voor windturbines overeenkomt met het voorgestelde Deventer zoekgebied. Het is voor Gemeentebelang belangrijk om heldere grenzen te hebben.

Daarnaast zijn we tevreden met de toezegging van de wethouder om het Pondera rapport te herijken. Dit rapport vormt een belangrijke basis voor de besluitvorming rondom windturbines in Deventer. Door het rapport te herzien en eventuele aanpassingen door te voeren, kunnen we ervoor zorgen dat alle relevante informatie up-to-date is en meegenomen wordt in het besluitvormingsproces.

Participatie en communicatie

Een ander cruciaal aspect bij dit dossier is participatie en communicatie met onze inwoners. Het betrekken van onze burgers bij de besluitvorming is essentieel om draagvlak te creëren en eventuele zorgen of bezwaren serieus te nemen.

Participatie betekent niet alleen informeren, maar ook daadwerkelijk luisteren naar onze inwoners en hun input meenemen in het proces. Communicatie moet transparant zijn, duidelijkheid bieden over de stand van zaken en ruimte geven voor vragen en discussie.

Als gemeente willen we aan het stuur blijven bij de energietransitie en willen we niet dat de provincie de regie overneemt. Het geamendeerde raadsvoorstel moet ervoor zorgen dat we als gemeente de controle houden over dit proces en dat de belangen van onze inwoners zorgvuldig worden afgewogen.

Conclusie

Het aanwijzen van zoekgebieden voor windturbines in Deventer is een complexe uitdaging. Het balanceren van verschillende belangen en het waarborgen van de gezondheid van onze inwoners vereist zorgvuldige besluitvorming.

De voorgestelde amendementen met betrekking tot de gezondheidsnormen van het RIVM en een duidelijkere begrenzing van het zoekgebied zijn belangrijke stappen in de goede richting. Tevens is het herijken van het Pondera rapport een stap om besluitvorming in de juiste context te plaatsen en te krijgen.  Daarnaast is participatie en communicatie met onze inwoners cruciaal om draagvlak te creëren en eventuele zorgen serieus te nemen.

Alhoewel dit een zeer ingewikkeld dossier is, streeft Gemeentebelang naar een succesvolle energietransitie waarbij we rekening houden met alle betrokken partijen. Met het geamendeerde raadsvoorstel kunnen we als gemeente aan het stuur blijven en ervoor zorgen dat de besluitvorming op een transparante en verantwoorde manier plaatsvindt.