Algemene beschouwingen begroting

Het is verstandig dat het college ervoor gekozen heeft om spek op de ribben te behouden door het maken van verschillende reserveringen in de begroting. Daarnaast zijn er forse ambities en gelijktijdig een gebrek aan capaciteit. Dit vraagt om slimme keuzes en prioritering. Onze oproep is om de raad hier actief bij te betrekken.

Het sociaal domein staat komende jaren onder grote druk. Dit vooral omdat vele taken en verantwoordelijkheden inmiddels door transitie voor de gemeente zijn. Het gaat de meeste inwoners goed af, maar te veel mensen kunnen niet of onvoldoende meedoen. Hier gaan en moeten we nog meer aan doen, want er is nog veel te bereiken. Zoals bijvoorbeeld verdergaande preventieve aanpak in de jeugdzorg, hulp om ouderen langer zelfstandig te laten zijn, een nog betere samenwerking met de professionele zorgorganisaties en wijkgerichte laagdrempelige aanpak.

De maatschappelijke discussie rondom de energietransitie blijft ons bezighouden. Om de samenleving te betrekken, komt er een voorstel voor het mogelijk opzetten van een burgerberaad. Dit is nieuw voor onze gemeente. Gemeentebelang zal bij het opzetten van dit burgerberaad haar input geven. Een goed opgestelde vraag is immers essentieel voor een goed verloop van het burgerberaad. We zijn benieuwd naar het plan van aanpak en het daarbij behorende raadsvoorstel begin komend jaar.

Algemene beschouwingen begroting | Door Erik Smeenk

Komend jaar zal er ook meer duidelijk gaan worden over de dossiers Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer. Kan het college na de toezegging tijdens de beeldvormende vergadering over de begroting ons nog verder een tip van de sluier oplichten over hoe het staat met deze dossiers en het komende traject? Wij blijven nieuwsgierig.

Bij de implementatie omgevingswet is op 6 juli een amendement omgevingsvisie is het kader aangenomen. Als fractie gaven wij toen het voordeel van onze twijfel. Gezien de uitwerking die nu met de begroting boven tafel is gekomen met € 209.000,- en extra druk op de organisatie lijkt het ons wijs dit te repareren en het amendement vooralsnog te parkeren. Wij komen dan ook samen met CDA en VVD met een amendement heroverweging omgevingsvisie is het kader.

Gemeentebelang houdt oog voor de dorpen en het platteland. De stapeling van opgaven vanuit het rijk heeft een forse impact op onze gemeente en inwoners. In Overijssel staat Deventer bekend om haar innovatieve plattelandsbeleid, waarbij op goede wijze aansluiting wordt gezocht bij de initiatieven vanuit de samenleving. De opgave in het buitengebied is enorm. Er wordt veel gevraagd van onze samenleving en het is een enorme opgave om ruimte te houden voor een toekomstbestendige landbouw en daarmee ook voor het onderhoud van ons prachtige landschap welke grotendeels door de boeren wordt verzorgd. Het bieden van perspectief voor de landbouw is echter niet alleen een gemeentelijke opgave. Ook de provincie staat hiervoor aan de lat.

Een ambitieuze gemeente heeft ook de daarbij behorende financiële positie nodig. Gemeentebelang doet net als voorgaand jaar een oproep aan de Rijksoverheid om bij overdracht van taken ook het bijbehorende geld te leveren. Nu Deventer er goed voorstaat, willen en hoeven we nog niet te bezuinigen. Gemeentebelang wil vooral de economie en de nieuwe open samenleving stimuleren. Gemeentebelang onderschrijft de forse ambities voor verregaande verstedelijking/ hoogbouw en ziet dat resultaten vooral worden bereikt door samen te werken met ontwikkelaars en ondernemers. Laten we de goede keuzes maken zodat Deventer zich verder kan door ontwikkelen.  

Erik Smeenk