Ambtelijke klokkenluider

Marcel

Ambtelijke klokkenluider

MarcelAmbtelijke klokkenluider trekt aan de bel!

De fractie Gemeentebelang is in het bezit van een deel van een ambtelijke mail, waaruit blijkt dat de gemeenteraad in aanloop naar het definitieve besluit over het Stadhuiskwartier brief-klokkenluider(inclusief het nieuwe stadskantoor een investering van zoā€™n 75 miljoen euro) bewust onwetend is gehouden over de zorgelijke financiĆ«le situatie van de gemeente Deventer.

De informatie heeft ons een zeer goed ingelichte ambtenaar anoniem laten toekomen. De ā€œbezorgde ambtenaarā€ kon of wilde het niet langer voor zich houden dat aan de raadsleden een foutief beeld is geschetst van de financiĆ«n van de gemeente en essentiĆ«le informatie is achtergehouden. Dat het hier geen fake-mail betreft is ons door burgemeester Heidema bevestigd.

In aanloop naar het definitieve besluit op 21 maart over de bouw van het stadskantoor en de realisatie van het Stadshuiskwartier zijn de raadsleden in een vertrouwelijke sessie bijgepraat over de financiƫle positie van Deventer. Door wethouder Ahne is op deze veertiende maart een zeer rooskleuring beeld geschetst: Het jaar 2011 zou worden afgesloten met een klein overschot, bij ongewijzigde reserveposities. Een jubelverhaal, zonder mitsen en maren. Kort na het definitieve bouwbesluit bereikten ons echter zeer zorgelijke berichten. In plaats van een klein overschot in de jaarrekening, moest er opeens een fors verlies worden ingeboekt en wordt er een forse aanslag gepleegd op de gemeentelijke reserves. Gemeentebelang heeft het college meteen om opheldering gevraagd. Waarom heeft wethouder Ahne tijdens de vertrouwelijke bijpraatsessie van 14 maart niets over deze zorgelijke toestand verteld? Uit de mail die ons door de ambtelijke klokkenluider is toegespeeld, blijkt dat hij al op 9 maart van de werkelijke situatie op de hoogte is gebracht! Gemeentebelang concludeert dat haar in aanloop naar het besluit over het Stadskwartier informatie van wezenlijk belang is onthouden, dan wel onvolledig is weergegeven en ook nu nog de onwaarheid wordt gesproken.

Tijdens de gemeenteraad van 23 mei zei wethouder Huizingh dat de keuze om de raad voorafgaande aan het finale bouwbesluit niet in te lichten over de nieuwe financiĆ«le ontwikkelingen, enkel en alleen door wethouder Ahne is gemaakt. Onze fractie heeft expliciet gevraagd of de informatie van de accountant op dag van de vertrouwelijke bijpraatsessie behalve bij wethouder Ahne ook bij andere bestuurders bekend is geweest. Wethouder Huizingh ontkende dit. Nu blijkt uit de gelekte ambtelijke mail echter dat ook wethouder Pierey op 9 maart al van de zorgelijke situatie op de hoogte is geweest en dat ook hij het schokkende nieuws niet met de raad heeft gedeeld. Als wethouder van grondexploitatie had hij de informatie op waarde kunnen en moeten schatten en de nodige stappen moeten nemen. Wethouder Pierey was ook bij de raadsvergadering van 23 mei aanwezig en had zijn collega Huizingh op dat moment moeten corrigeren of aanvullen. Gemeentebelang concludeert dat het college de raad tijdens de raadsvergadering van 23 mei (en in de voorafgaande relevante correspondentie in de aanloop naar die vergadering) onjuist heeft geĆÆnformeerd.

Raadsleden moeten er op kunnen vertrouwen dat ze altijd in het bezit zijn van alle beschikbare en juiste informatie en dat gestelde vragen naar waarheid worden beantwoord. Kan de raad zijn werk nog wel doen als er vraagtekens moeten worden gezet bij een vereiste juiste en volledige informatievoorziening die aan elk te nemen besluit ten grondslag moet liggen?

Gemeentebelang eist dan ook dat deze kwestie tot op de bodem wordt uitgezocht!

Brief bezorgde ambtenaar

Schriftelijke vragen aan het College