Antwoorden op vragen ex art 45 RvO

Antwoorden op vragen ex art 45 RvO

Aan de fractie Gemeentebelang
De heer M.W.H. Elferink

 

10 februari 2012

M.J.E. van der Meer

Schriftelijke vragen ex art 45 RvO over Huisvesting gemeentelijke organisatie/financieel kader

 

Geachte heer Elferink,

In uw brief van 20 januari 2012 heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 45 RvO gesteld over het financieel kader van de nieuwe huisvesting van de gemeentelijke organisatie.

Vraag 1
Is uw college het met ons eens dat op een overzicht van werkelijke huisvestingslasten geen reserveringen thuis horen? Graag uw toelichting.

Antwoord
Wij geven inderdaad op dit moment minder uit omdat wij in afwachting van het besluit over de nieuwbouw uitgaven aan bijvoorbeeld gebouwen en vervanging van inrichting uitstellen, terwijl die wel begroot zijn. Om verantwoord om te gaan met gemeenschapsgeld, hebben we deze bedragen als reservering opgenomen.

Vraag 2
In 2010 bedroegen de begrote huisvestingslasten € 7,7 miljoen, de werkelijke uitgaven in 2010 bedroegen € 6,7 miljoen maar komen door reserveringen uiteindelijk uit op € 8,0 miljoen.
Had hier geen raadsbesluit aan ten grondslag moeten liggen? Graag uw toelichting.

Antwoord
De gemeenteraad heeft de begroting 2010 en de jaarrekening 2010 vastgesteld waarin de huisvestingslasten zijn opgenomen. Hiermee ligt er een raadsbesluit.

Vraag 3
Graag ontvangen wij op korte termijn een gespecificeerd overzicht van de werkelijke huisvestingslasten over 2011, gespecificeerd conform de opgave van 11 oktober 2011.

Antwoord
Zodra de accountant de cijfers van het boekjaar 2011 heeft gecontroleerd en heeft goedgekeurd, is ons college bereid – vooruitlopend op en onder voorbehoud van die vaststelling – de cijfers te verstrekken.

Vraag 4
Indien er interne verrekeningen/reserveringen worden vermeld in het overzicht bij de vorige vraag ontvangen wij daar graag een toelichting op.

Antwoord

Die toelichting zullen wij u bij de verstrekking van de jaarcijfers 2011 geven.

Vraag 5
Uw college gaat bij de huisvestingsplannen niet uit van de “werkelijke “ maar van de “begrote” huisvestingslasten? Graag uw motivatie inzake deze gemaakte keuze.
Hoe kunt u deze keuze in de huidige tijd van bezuinigingen verantwoorden/uitleggen aan onze burgers? Graag uw reactie.

Antwoord
Zie antwoord bij vraag 1. De gemeenteraad heeft dit uitgangspunt vastgesteld bij de besluitvorming over de planvorming op 15 september 2010.

Vraag 6
Wij vinden de uitingen “dat bij nieuwbouw de huisvestingslasten dalen”, op zijn minst verwarrend en eigenlijk misleidend. De werkelijke huisvestingslasten (exclusief reserveringen) zullen bij de nieuwbouw gaan stijgen van € 6,7 naar € 8 miljoen per jaar.
Hoe ziet uw college dit? Graag uw toelichting.

Antwoord
Zie hiervoor onze beantwoording op vraag 1 waarin we hebben aangegeven in de periode tot de nieuwbouw zuinig om te willen gaan met gemeenschapsgeld en daarom tijdelijk lagere lasten hebben. Zouden we geen nieuwbouw plegen dan moeten er veel investeringen worden gedaan bijvoorbeeld vervangingen, onderhoud gebouwen en ARBO-aanpassingen. Waardoor de kosten op termijn veel hoger zullen zijn dan nu begroot, zeker ook gezien de stijgende energiekosten.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,
drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema