Begrotingsdebat

Marcel

Begrotingsdebat

MArcelBegrotingsdebat

Vanmiddag en vanavond (woensdag 12 november) buigt de gemeenteraad zich over de begroting voor het jaar 2015. De eerste begroting in een nieuwe bestuursperiode, waarin Gemeentebelang de grootste fractie van Deventer is.

Marcel Elferink wees in zijn toespraak op het feit dat de nieuwe begroting met ca. 75 miljoen groeit naar 385 miljoen. Deze stijging komt vooral door de nieuwe taken die op de gemeente afkomen. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting was het bestuursakkoord “Voor elkaar.”

De verkiezingen winnen is één ding, bestuursverantwoordelijkheid nemen een andere. Zeker in de huidige dynamische tijd. Gemeentebelang constateert dat de samenwerking en sfeer in het college, in de coalitie en in de raad uitstekend is. Dit is ook noodzakelijk gezien de grote uitdagingen waar Deventer de komende jaren voor staat. De door het nieuwe college ingezette koers heeft de volle steun van de fractie Gemeentebelang. In de voorliggende begroting zijn de eerste resultaten van deze koers al zichtbaar.

In het bestuursakkoord zijn de volgende ambities afgesproken:

– een solide financiële huishouding
– een vernieuwde bestuursstijl
– een goede invulling van de grote decentralisaties
– economische versterking van Deventer

Ik zal ze met u aflopen.

Solide financiële huishouding
De fractie Gemeentebelang staat voor een solide financieel beleid. Een krachtige gemeente heeft haar eigen huishoudboekje op orde. Wij zijn blij om te constateren dat er nu een structureel sluitende meerjarenbegroting voor ligt. Verder zien wij in de meerjaren balans dat de financiële positie geleidelijk verbetert. Niet alle voordelen worden meteen weer uitgeven. De hand op de knip, gezien alle toekomstige onzekerheden, achten wij zeer verstandig. Aan de inkomsten kant zien we namelijk onzekerheden qua algemene uitkering, de drie decentralisaties (3 D’s), en het herverdeelmodel bijstandsuitkeringen. Maar ook de risico’s aan de uitgaven kant geven onzekerheid zeker gezien de “open eind” constructies bij de nieuwe taken vanuit het sociale domein.

Nieuwe bestuursstijl
We onderkennen dat het wennen is voor alle betrokken partijen in het nieuwe samenspel van de gemeente met de inwoners en met de organisaties in de gemeente. De huidige samenleving is zeer dynamisch en verandert snel en daarmee ook de positie van gemeentebestuur en organisatie. Het initiatief voor beleid en de uitvoering ervan ligt meer en meer bij inwoners en organisaties zelf. Vraag gestuurd in plaats van aanbod gericht. Initiatieven vanuit de samenleving worden gestimuleerd. Los laten in vertrouwen, is voor ons het credo. De eerste voorbeelden hebben zich al aangediend. Ik verwijs naar de motie “glasvezel buitengebied”.

Goede invulling van de nieuwe taken door de grote decentralisaties
De klassieke verzorgingsstaat verandert in een samenleving waarbij mensen steeds vaker de zorg voor elkaar regelen. Zonder hulp van de overheid. Het proces van verzorgingsstaat naar verzorginggemeente. De grote vraag is en blijft: Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat overbelaste mantelzorgers niet nog zwaarder belast worden? Of, beter nog: hoe gaan we voorkómen dat mantelzorgers overbelast raken?
En tegelijk: hoe gaan we voorkómen dat zorgbehoevende mensen thuis verpieteren?
Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen zich meer vanzelfsprekend betrokken voelen bij elkaar? Dat zijn complexe vragen en daar bestaat niet één magisch antwoord of één oplossing voor.
Het transitieproces is tot op heden prima verlopen. Goed om te constateren dat er raadsbrede steun is. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Economische versterking van Deventer

We zitten in zwaar weer. De detailhandel heeft het zwaar, de kantoren staan leeg. De bedrijven hebben het ook zwaar en staan nog niet in de rij om zich te vestigen op Epse Noord. Toch zien we ook lichtpunten er zijn gelukkig voorzichtige tekenen van economisch herstel. Een nieuw Deventer detailhandelsbeleid is in de maak. Er wordt stevig verder gewerkt aan de Economische visie 2020. Ruim baan voor ontwikkelingen.

Dan nog de volgende aandachtspunten inzake de voorliggende begroting:

Lastenverlaging
De rioolheffing daalt komend jaar en de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Het liefst hadden wij de onroerende zaakbelasting (OZB) ook niet trendmatig verhoogd, maar bij voorkeur verlaagd. Echter gezien de rijdende trein waarop wij zitten, is bijsturen daarvan een kwestie van lange adem.
Waar we op korte termijn wel zouden willen onderzoeken, zijn de leges tarieven. Ik verwijs hierbij naar de motie “Leges herziening partiële bestemmingsplannen”.

Transparantie
Transparantie en openheid is belangrijk voor een goed functionerend democratisch proces. We moeten nastreven om dit zoveel mogelijk te betrachten. De motie “Transparantie tarieven afvalstoffen en riool heffing” doet recht aan dit streven.

Bezuinigingen
Bij de presentatie van het bestuursakkoord is aan gegeven dat de raad dit najaar voorstellen voor aanvullende en mogelijk vervangende bezuinigingen vanaf 2016 zouden worden gepresenteerd, zodat er voldoende tijd zou zijn voor betrokken organisaties om daarop in te spelen. Gezien de net geschetste onzekerheden en de op dit moment structureel sluitende meerjaren begroting (dus geen acute noodzaak tot bezuinigen), vinden wij het verstandig en steunen wij het voornemen in deze begroting, om nu even een pas op de plaats te maken. Dus nu geen nieuwe bezuiniging ronde (kwestie van kiezen 2015) op starten.

Subsidie beleid

Het niet opstarten van het Kwestie van Kiezen 2015 betekent wat onze fractie betreft niet dat we achterover kunnen gaan leunen en afwachten van wat er op ons afkomt. We subsidiëren wat ons betreft initiatieven om een leefbare samenleving te stimuleren, voor zover en zo lang als dat nodig is. Het in stand houden van een organisatie is nooit het doel. Daar waar het nodig is, gaan we door en maken we meetbare prestatieafspraken en afspraken over hoe we bestuurlijk en ambtelijk aansturen en op welke afstand. Wat ons betreft komen er mogelijkheden voor het verstrekken van een aanjaagsubsidie voor nieuwe innovatieve projecten (nieuw voor oud).
We zien uit naar het resultaat van de oriëntatie op de verdiencapaciteit/toegevoegde waarde van gesubsidieerde instellingen.

Monitoring projecten
Ondanks de verbeterende financiële positie blijft het zaak om de vinger aan de pols te houden bij de investeringsprojecten. We zullen er alles aan moeten doen om budget overschrijdingen te voorkomen. In het bijzonder ten aanzien van het nieuwbouwplan bibliotheek (ontwerpfase) verzoeken wij het college om voordat de volgende fase (aanbesteding) in gaat, de raad te informeren over de financiële risico’s.

Interactieve APP
De fractie Gemeentebelang juicht de ontwikkeling van de Interactieve APP toe. Het ontsluiten van de grote hoeveelheid informatie wordt daarmee enorm verbeterd.
Voor het toegankelijk maken voor een breed publiek stellen wij wel voor om in de toekomst de P & C documenten ook als PDF beschikbaar te blijven stellen.

Veiligheid / leefbaarheid

We hebben zorgen over de toename van het goederenvervoer (gevaarlijke stoffen) per trein door gemeente Deventer. We roepen het college op om krachtig op te blijven komen voor de veiligheid/leefbaarheid van de inwoners van Deventer.

Hondenbelasting

Voorzitter, last but not least. Zoals van ons gewend: de hondenbelasting. Dit keer geen motie tot afschaffing. Al hoewel wij daar wel voor zijn, maar dit jaar iets anders in dit kader. Graag uw aandacht voor de motie “Communicatie vrijlopende honden bij verzending hondenbelasting”.