Beschouwing door fractievoorzitter Erik Smeenk 25 juni 2020

Beschouwing door fractievoorzitter Erik Smeenk 25 juni 2020

Geachte voorzitter en collegaā€™s,

Om te beginnen willen we in deze bijzondere tijd kort stil staan bij alle mensen in onze gemeente die ziek zijn geweest, of die iemand in hun directe omgeving hebben verloren aan COVID-19. We wensen hen veel sterkte toe.

Het is een bijzondere periode. Maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen hebben veel effect op het dagelijkse leven van onze inwoners, onze bedrijven, onze verbonden partijen en het maatschappelijk middenveld. Voor velen is er onzekerheid over de financiĆ«le consequenties en zelfs over de continuĆÆteit van bedrijf of organisatie op de iets langere termijn. Ook voor de financiĆ«n van de gemeente hebben eerder genoemde maatregelen de nodige consequentie ā€™s. Het mede door consistent beleid behaalde voordeel in de jaarrekening 2019 van 1,5 miljoen is al weer verdampt in de uitkomsten van de 1e kwartaalrapportage 2020. Het is nu nog in een glazen bol kijken wat de verdere financiĆ«le uitwerkingen voor de komende tijd zullen zijn, onzekere tijden dus.

Gemeentebelang heeft waardering voor de wijze waarop de gemeentelijke organisatie in de afgelopen tijd heeft gefunctioneerd. We zijn als gemeenteraad regelmatig bijgepraat. Er is veel aandacht geweest voor continuĆÆteit van zorg, het verstrekken van de juiste informatie, het verstrekken van inkomen en voor het handhaven van alle benodigde maatregelen. Dit is ook precies wat we van de gemeente verwachten, dat ze er als meest nabije overheid staat voor haar inwoners wanneer het spannend wordt. Gelijktijdig realiseren we ons dat de drukke periode een enorme wissel heeft getrokken op de ambtelijke organisatie.

Het is fijn dat we als raad de draad weer hebben kunnen oppakken ook al is het soms nog een beetje behelpen en puzzelen hoe het een en ander vorm te geven om zo tot een situatie te komen waarin weloverwogen besluitvorming mogelijk is .

In de afgelopen jaren hebben we als raad en college beleid neergezet, wat we belangrijk vinden voor onze gemeente. Een crisis als de huidige, zou niet moeten leiden tot plotseling nieuwe inzichten. Als gemeente dienen we onverkort ons huidige investeringsprogramma uit te voeren.

Gemeentebelang vind het belangrijk dat er een goede nieuwe VMBO school komt in Deventer met daaraan gekoppeld de vervanging van de verouderde sporthal Keizerslanden, en vraagt aan de wethouder wanneer we als raad hiertoe een besluit kunnen nemen.
Verder vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk de lokale economie te steunen en deze door de moeilijke periode te helpen en dat doen we met dit huidige investeringsprogramma. Gemeentebelang wil ook meewerken aan het economisch herstelprogramma wat samen met de partners is opgesteld en vraagt het college te onderzoeken of er bij de diverse projecten gelden vrij gemaakt kunnen worden en deze nu in te zetten voor het economisch herstel. Aan de wethouder van Economie de vraag in hoeverre er al gezocht is naar cofinanciering, welke stappen hiervoor zijn ondernomen en welke rol de provincie Overijssel hierbij kan spelen.

 

Gemeentebelang maakt zich zorgen over de verwachte toename bijstand gezien de verwachte afname werkgelegenheid. Heeft het college hier voldoende inzicht in en zijn we hier op voorbereid. Is er al enig inzicht in de verwachtingen betreffende de rijksbijdragen? Gezien de grote onzekerheden, zowel in de gemeentebegroting als ook bij het maatschappelijk middenveld, vraagt Gemeentebelang het college om ons goed te blijven informeren. Gemeentebelang wil dat de raad in positie wordt gebracht om keuzes te kunnen maken. Betrek ons bij de ontwikkelingen die er de komende tijd op ons af komen, blijf ons tijdig informeren en zorg dat we heldere afwegingen kunnen maken die ook naar de samenleving uitlegbaar zijn. Daarbij willen we integraal kunnen afwegen of en zo ja op basis van welke prioriteiten we geld beschikbaar gaan stellen om de continuĆÆteit van organisaties te garanderen. Als zou blijken dat we niet alles overeind kunnen houden, breng de raad dan wel in positie om te kunnen prioriteren. Van het college horen we graag hoe dit gerealiseerd wordt.

Nog een laatste aandachtspunt vanuit Gemeentebelang is de hondenbelasting. Gezien de huidige Coronacrises lijkt het ons in aansluiting op voorgaande jaren dit jaar niet gepast om de motie afschaffing hondenbelasting in te brengen. Gezien de verwachte beperkte begrotingsruimte zal het moeilijk zijn om er een dekking voor te gaan vinden. Het lijkt ons dan ook nu niet gepast om deze onder de aandacht te brengen. Maar wat ons betreft nog niet van tafel en willen u gerust stellen en nemen deze motie volgend jaar vast en zeker weer in onze overwegingen mee.

In deze bijzondere tijd willen we en ik denk moeten we als gemeentebestuur gezamenlijk optrekken. Met begrip voor politieke profilering willen we er vooral staan voor de inwoners, bedrijven en organisaties in Deventer. Gemeentebelang zoekt hiervoor de samenwerking met alle fracties. Laten we samen de uitdaging oppakken om de goede keuzes te maken zodat onze gemeente goed de toekomst in kan na deze crisis.