Beschouwingen begroting 2021

Beschouwingen begroting 2021

In deze bijzondere tijd ligt er een sluitende Meerjarenbegroting. Daarbij sluiten we onze ogen niet voor de stevige knelpunten die er vanwege de Corona Crisis nog op ons afkomen. Hierbij hopen we dat het Covid 19 virus snel onder controle komt en er zo weer naar de toekomst kan worden gekeken. Daarbij heeft herstel van de economie onze prioriteit.

Het afwegingskader coronasteun heeft onze instemming. Het is van eminent belang om maatschappelijke organisaties te helpen en te voorkomen dat ze kopje onder gaan in de huidige tijd. Er ligt nog een forse uitdaging. De schade zoals geïnventariseerd in september wordt mogelijk hoger. Ook is nog niet alle geld gevonden. Als dit leidt tot keuzes, kijk dan niet alleen naar het overeind houden van de grote organisaties. Juist kleine organisaties zoals buurthuizen, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties zijn van groot belang voor de samenleving. Van het college willen we de toezegging om het maximale te doen om juist deze organisaties, die vaak zelfredzaam zijn zonder subsidies, overeind te houden in deze tijd. Bij de grote organisaties vragen we het college om alvorens steun te verlenen, goed te kijken naar de vitaliteit van de organisatie en dit oordeel te betrekken bij de vraag al dan niet steun te verlenen.

Er staan van allerlei financiële wensen op de langere termijn op de diverse lijstjes. Het is ons van belang om te zorgen om de korte termijn allereerst belangrijke gemeentelijke taken goed te blijven uitvoeren. Het beschermen van o.a. de kwetsbare inwoners, continuïteit van organisatie ’s zijn daar enkele voorbeelden van. We moeten deze groepen niet ten onder laten gaan.

We willen ook verder bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Dit betekent onverkort verder bouwen in dorpen en wijken en gelukkig gebeurt dat ook. We kijken uit naar de discussie over woningbouw en voorzieningen en willen ook in de dorpen voldoende ruimte voor leefbaarheid. Met elkaar gaan we komend jaar ook een stevige discussie voeren over de verdere inzet bij (S)park.

In de uitvoeringsagenda Vitaal Platteland ligt de focus op de vitaliteit en leefbaarheid in de dorpen met een voldoende voorzieningenniveau. Samen met het gemeentelijke traject Wonen &Voorzieningen zijn er diverse gesprekken gevoerd om zo ook te kijken wat er nodig is aan groei van de woningvoorraad om de voorzieningen in de dorpen op peil te houden. Door de belemmeringen welke zijn ontstaan door het Coronavirus is er een vertraging opgetreden in de gesprekken met de diverse gemeenschappen. Deze gesprekken zullen zeker nog gaan plaatsvinden. Gemeentebelang vindt deze gesprekken zeer waardevol in de ontwikkelingen van het buitengebied van Deventer. Voorbeelden van enkele projecten welke in samenhang met de uitvoeringsagenda zijn, Nieuwbouw Noaberlokaal Loo, Plan Brink Bathmen, Dorpsagenda Diepenveen, ism sportverenigingen realisatie van collectieve voorzieningen in Schalkhaar, in Lettele uitbreiding woningaanbod, verbouw voorzieningen in Okkenbroek en nog vele andere projecten. Gesprekken met de agrarische ondernemers staat ook op de agenda alleen gooit daar ook de corona roet in het eten en zorgt voor vertraging. Uit voor genoemde blijkt het belang van samenwerking en coördinatie op de ontwikkeling van het buitengebied. Gemeentebelang zal zich mede blijven inzetten voor Deventer Buiten wijk 6 en vraagt aan het college om blijvende aandacht te behouden voor de ontwikkelingen in het buitengebied.

Het energielandschap is behoorlijk in ontwikkeling door bv de RES. Om deze ontwikkelingen ook met de inwoners te delen is de opdracht aan het college om een communicatie/participatieplan met als een van de onderwerpen de integrale benadering op te stellen. Graag horen we van de wethouder wat de stand van zaken is in deze.

In de afgelopen jaren en ook nu nog zien we dat Grondexploitaties in onze gemeente heel veel geld kosten. Voordat deze raad gaat spreken over nieuw grondbeleid, wensen we eerst een heldere analyse van het verleden. Ik vraag daarom de wethouder Vastgoed om voordat nieuw grondbeleid geagendeerd wordt in de raad, een analyse van de grondexploitaties van de afgelopen 10 jaar met ons te delen. Dit helpt ons als raad om te zien wat goed gaat en ook wat nog beter kan. Het helpt ons vooral ook om een goede keus te maken ten aanzien van ons grondbeleid.

De Coronacrisis heeft een enorme impact op de cultuursector in Deventer en aandacht hiervoor is belangrijk. Maar er ligt desondanks een uitvoeringsprogramma voor, waar we in Deventer voor het eerst een meerjarige subsidiebeschikking zullen geven. We zien veel ambities bij de culturele instellingen die groter zijn dan de beschikbare budgetten. Van ons college verwachten wij een strakke sturing op sluitende meerjarenbegrotingen alvorens subsidie wordt verstrekt. Ambities zullen in lijn gebracht moeten worden met de beschikbare budgetten waar goed en frequent taakstellend op gestuurd dient te worden
We zien in het uitvoeringsprogramma veel samenwerkingsverbanden vermeld staan; het is goed om te constateren dat er veel samenwerking is bij de uitvoering binnen en tussen programma’s. Samenwerking op bedrijfsvoering is in de meeste gevallen niet aanwezig. In juni 2019 is de motie “Samenwerking Culturele Instellingen” met algemene stemmen aangenomen. Bij deze motie lag de nadruk op het feit dat door verdergaande samenwerking in de bedrijfsvoering de winsten aangewend kunnen worden voor de culturele programmering. Hiervan vinden wij helaas bar weinig terug in het uitvoeringsprogramma. Juist door grenzeloos samen te werken ontstaan krachtige instellingen, die meer ruimte krijgen voor programmering. De verkenning naar de toekomst van de Deventer Schouwburg is hierop een positieve uitzondering. Deze verkenning, die nu getoetst wordt, laat een samenwerkingswinst zien van 230 K vanaf 2022 en hiermee zullen de financiële knelpunten van zowel de Schouwburg als Mimik vanaf dat moment al voor een fors deel tot het verleden behoren. College, ruim een jaar na de motie doen we opnieuw een beroep op u om partijen te bewegen tot intensieve samenwerking in bedrijfsvoering, zowel binnen als buiten programmalijnen. Graag horen wij hierop de reactie van het college.

Bij programma Werk en inkomen streven we ernaar dat mensen werken, en daarmee zelfstandig hun inkomen verdienen. Mensen die werken zijn gemiddeld gezonder, maatschappelijk actiever en gelukkiger. Wanneer dat niet lukt, verzorgen wij een (tijdelijk) inkomen en ondersteuning bij arbeidsparticipatie.”

Deze zinnen komen direct uit de meerjarenbegroting die we hier bespreken. Niets nieuws zo lijkt het, maar de manier van benaderen is wel nieuw. Onder de kop Inzet op Maat wordt gekozen voor een hele nieuwe benadering die meer uitgaat van het individu en zijn of haar mogelijkheden. Het gaat om aandacht, rust, inkomenszekerheid, participeren naar vermogen, intensievere begeleiding en ook handhaving waar nodig. De ambities van het programma Werk en Inkomen zullen door de Coronacrisis onder druk komen te staan. Nu al neemt het aantal mensen dat terugvalt op een bijstandsuitkering toe, waar die groei zal eindigen laat zich (nog) niet voorspellen. En de terechte aandacht voor Zzp-ers en ondernemers zal die druk verder verhogen. Toch gelooft Gemeentebelang in de gekozen weg. Na jaren van hetzelfde is het, ondanks Corona, tijd voor een nieuwe aanpak die recht doet aan alle inwoners van de gemeente Deventer die op enig moment kort of langer moment van ondersteuning nodig hebben.

De voorliggende begroting geeft aan, dat Deventer ook binnen het Sociaal Domein Jeugd in de afgelopen periode verantwoord heeft gewerkt, echter gezien de impact van het COVID-19 virus gedurende het jaar 2020, kan dit nog wel onvoorziene gevolgen hebben op de begroting 2021-2024
 In de komende tijd moeten we alert blijven en de actuele ontwikkelingen v.w.b. de pandemie nauwlettend blijven volgen, om onze taken m.b.t. de Jeugd optimaal te kunnen uitvoeren, waarbij ook de afspraken uit het bestuursakkoord en het programma van Gemeentebelang 2018-2022 kunnen worden gevolgd. Met deze uitgangspunten kunnen we samen met alle partijen blijven streven naar een inclusief Deventer.

Preventie blijft daarbij één van de belangrijkste ambities om de toegang (zorg, jeugd en werk) goed te blijven inrichten. Een belangrijk extra punt van aandacht zijn de problemen, die ook jongeren ondervinden als gevolg van de maatregelen m.b.t. de verspreiding van het COVID-19 virus. Eenzaamheid, achterstand in studie en ontwikkeling en burn-out zijn daarbij inmiddels aan de orde. Door intensieve samenwerking met onderwijs, sport en gezondheidszorg, waarbij voeding een belangrijke rol blijft spelen in de komende jaren kan veel “winst” worden geboekt.
Ook artsen, huis- en kinderartsen dienen zich bij deze samenwerking aan te sluiten.
Vanaf 2020 zijn gedurende 3 jaar extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de jeugd. Deze middelen worden “geïnvesteerd” in preventie- en maatwerkprojecten en projecten gericht op de samenwerking met onderwijs en jeugdbeleid.

Richting heroverweging voorjaar 2021 zijn het onzekere tijden. Daarom is het goed dat we als raad met de programmabegroting aan de slag gaan en zien waar budgetten beïnvloedbaar zijn. Dit helpt ons als raad om indien nodig, ingrijpende keuzes te kunnen maken.

Dank aan een ieder die zich heeft ingezet voor de Deventer gemeenschap het afgelopen jaar en hopen dat we weer op uw inzet kunnen rekenen het komende jaar.