Bijdrage tijdens de Politieke Markt 11-12-13

Liesbeth

Bijdrage tijdens de Politieke Markt 11-12-13

LiesbethBijdrage van Liesbeth Grijsen tijdens de Politieke Markt van 11 december

Deze structuurvisie Zonnestroom heeft m.n. tot doel de ruimtelijk-planologische condities te creëren voor m.n. zonneparken en innovatieve zonnestroomoplossingen.

In 2012 is het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt van dit bestemmingsplan is het behoud en een verdere versterking van het waardevolle landschap van Salland.

Omschakeling naar, of nieuwvestiging van glastuinbouw is niet toegestaan. Door de oppervlakte, nodig voor glastuinbouw en de verschijningsvorm hebben dergelijke bedrijven een zeer grote impact op het landschap.

Daar waar het college tijdens de politieke markt van 8 februari 2012 aangaf een structuurvisie zonnestroom te willen om verrommeling van het landschap tegen te gaan, blijkt dit niet uit de nu voorliggende visie. Uit de plaatjes op pag. 52 zijn op diverse plekken zonneparken ingetekend. In een klein gebied totaal 108 ha panelen, zonder dat duidelijk wordt hoe dit zich verhoudt met het landschap. Uit het plaatje ernaast op de zelfde pagina blijkt het belang van het bovenaanzicht van zonneparken. Een zandweg van bovenaf gezien of een beukenhaagje, alsof we ons straks vliegend door het landschap begeven. Nergens in de visie valt te zien hoe de gigantische impact van een zonnepark op ooghoogte wordt gecompenseerd.

Circa 180 van de 183 ingebrachte zienswijzen gaat over het gebrek aan of zelfs de onmogelijkheid van landschappelijke inpassing van zonneparken. En zeker niet alleen voor de eigen achtertuin, zoals wel in het raadsvoorstel wordt gesuggereerd. Het grote aantal zienswijzen over dit onderwerp en het feit dat vrijwel alle belangenorganisaties in het buitengebied een dergelijke zienswijze hebben ingediend, geeft aan dat er geen draagvlak is voor zonneparken in het buitengebied. Geen wonder ook, want de indieners zijn terecht trots op het prachtige kleinschalige Sallandse Landschap en hierin passen geen zonneparken.

Uit de visie blijkt niet hoe een zonnepark kan worden tegengegaan ook blijkt niet hoe omwonenden kunnen bijdragen aan landschappelijke inpassing. De visie helpt initiatiefnemers bij het realiseren van een zonnepark. De vraag is hoe en of we dat wel moeten willen.

Goed aan de visie is de optie om gevels te bekleden met zonnepanelen en de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op monumenten of infrastructuur. Hiervoor is echter geen visie nodig, maar volstaat soms het verlenen van een omgevingsvergunning en soms het aanpassen van een bestemmingsplan. Jammer dat in de visie geen gebruik is gemaakt van de ladder van zon.

Wij zijn tegen de realisatie van zonneparken in het buitengebied vanwege het totale gebrek aan draagvlak en vanwege de grote waarde die wij hechten aan het waardevolle Sallandse Landschap. De voorliggende visie is zo gericht op de realisatie van zonneparken in het buitengebied, dat het amenderen van de visie onmogelijk is. Wat ons betreft is deze visie niet besluitrijp. We kunnen ons voorstellen dat de visie terug wordt genomen door het college en dat het college nagaat of het voor het resterende deel van de visie wel nodig is om een herziene visie te maken, of dat het verlenen van een omgevingsvergunning waar nodig en het rekening houden met mogelijkheden voor realisatie van zonnestroom in herziene bestemmingsplannen, volstaat.