Blij met aangenomen begroting!

Marcel

Blij met aangenomen begroting!

MarcelGemeentebelang blij met aangenomen begroting!

De begroting 2016 is op woensdag 11 november met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. Het college bestaande uit D66, PvdA, CDA en Gemeentebelang heeft wederom een structureel sluitende begroting gepresenteerd, ondanks de onzekere tijden waarin we leven. Marcel Elferink sprak hier tijdens het begrotingsdebat zijn waardering voor uit.

Lees hier de bijdrage van Marcel Elferink tijdens het begrotingsdebat.

De ontwikkeling kengetallen stemt ons positief. De solvabiliteit neemt de komende jaren toe, de debt-ratio neemt af. Er zijn reserves om de tegenvallers op te vangen. Het is echter een wankel evenwicht, we moeten derhalve geen gekke dingen gaan doen. De voorgestelde pas op de plaats (geen nieuw beleid en meevallers niet direct weer uitgeven) is ook onze keuze en kan rekenen op onze instemming. Tijd nemen om te bezien wat er op ons af komt, en dan zo mogelijk bij de voorjaarsnota 2016 knopen doorhakken. Al dan niet met nieuwe bezuinigingen.

Onzekerheden die ons zorgen baren, ik noem ze u ….

Sociaal domein

De decentralisaties in het sociale domein zijn in Deventer over het algemeen goed verlopen. We zijn tevreden, maar moeten niet achterover leunen. Bij transities en transformaties van deze omvang zijn er altijd onvolkomenheden en financiële risico’s. Het is onze taak om deze op verantwoorde wijze glad te strijken. Uitgangspunt zoals altijd: Niemand tussen wal en schip! Financieel gezien staat al vast dat we dit en volgend jaar moeten putten uit de daarvoor beschikbare reserve, en dat flink aantal beheersmaatregelen nodig is om de begroting op dit domein sluitend te houden (open eind constructies)

Wet BUIG

De wet bundeling uitkering inkomensvoorzieningen aan gemeenten (BUIG) gaat ook bijna zeker financieel negatief uitpakken.

Herverdeeleffecten gemeentefonds

Hier wordt nog aan gewerkt. Mogelijk forse nadelige effecten.

Taakstellingen

Er zitten een aantal taakstellingen in de begroting waarvan definitieve invulling nog moet worden gerealiseerd;

Grondexploitatie

Voormalige “cash cow”. Opbrengsten onder druk. Verdere verliezen zijn niet ondenkbaar.  => Vandaar onze motie Bedrijvenpark A1.

2 vliegen in 1 klap: opbrengsten en aanzet tot stimulering economie (werkgelegenheid).

Ambities beleidsagenda’s
De weergegeven ambities spreken ons aan. Zonder ambitie geen vooruitgang in Deventer.

We willen er middels een motie nog iets aan toevoegen: extra gratis parkeergelegenheid op de worp voor de bezoekers van de binnenstad !

Om nieuw beleid (wensen) te kunnen invoeren, zullen we als gemeente, College en Gemeenteraad, meer dan in het verleden keuzes moeten maken. Wat gaan we niet meer doen, waar stoppen we mee? Einde kaasschaaf. We zullen nieuwe prioriteiten moeten stellen, en wat ons betreft moet de burger daarbij betrokken worden => verwachtingenmanagement => wat kan de burger van de gemeente verwachten, maar ook wat we niet meer (of minder) gaan doen, en wat verwachten wij dat burger zelf gaat doen!

 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Vooruitlopend op de definitieve wijziging BBV wordt een aantal voorstellen al in deze begroting opgenomen (o.a. verlaging renteomslag %), wij zijn er content mee. Wij pleiten er al jaren voor om de “lucht” uit de begroting te halen, en hierdoor de financiële soliditeit te vergroten.

Wij zouden graag expliciete bevestiging van het college krijgen van het feit dat de projectrente Stadhuiskwartier met vaststelling van de begroting ook wordt verlaagd van 4,5 naar 4%. Hierdoor daalt n.l. het huisvestingsbudget in de begroting!

 

Toekomstbestendige en transparante overheid
De samenleving verandert in een razend tempo. De gemeente zal daar haar dienstverlening en organisatie daarop aan moeten passen. We constateren dat we daarin nog flinke stappen te zetten hebben. Om alle ontwikkelingen bij te houden zullen we vaart moeten maken met de implementatie organisatie van de toekomst.

Een voorwaarde voor ons is, dat dit zorgvuldig en transparant gebeurt.

 

Hondenbelasting

Tot slot. U kent ons standpunt. Wij zijn voor afschaffing hondenbelasting, echter politiek realisme weerhoudt ons van het indienen van een motie. Maar ooit gaat het lukken!