College maakt rekenfout

Marcel

College maakt rekenfout

artikel in De Stentor van woensdag 12 juni 2013
pag B01pag B02

MarcelCollege maakt rekenfout in voorjaarsnota:

Gemeente Deventer heeft onvoldoende geld om financiële tegenvallers op te vangen!

In de voorjaarsnota van de Gemeente Deventer zit een rekenfout van EUR 6,5 miljoen! Het betreft het benodigde weerstandsvermogen. De foute berekening is aan het licht gekomen na consequent doorvragen van de fractie Gemeentebelang.

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente Deventer om financiële tegenvallers te kunnen opvangen zonder dat de normale bedrijfsvoering daardoor wordt aangetast. De gemeentelijke beleidsnota “weerstandsvermogen en risicomanagement” schrijft voor hoe het weerstandsvermogen moet worden berekend. Het benodigde weerstandsvermogen (alle financiële risico’s) wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserves etc.) Eventuele meevallers mogen niet worden meegenomen in de berekening. Uit onderzoek van de fractie Gemeentebelang blijkt dat dit in de voorliggende voorjaarsnota wel is gebeurd. Gemeentebelang kan niet uitsluiten dat deze foutieve systematiek ook in eerdere stukken, waaronder de recent vastgestelde jaarrekening, is gehanteerd.

In de voorjaarnota zijn – in strijd met de door de raad vastgestelde procedure – potentiele meevallers ter hoogte van 6,5 miljoen euro meegenomen, wat een verkeerd beeld schept van de daadwerkelijke financiële situatie. De trieste realiteit is dat de gemeente Deventer op dit moment onvoldoende weerstandscapaciteit om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Er moet onmiddellijk worden ingegrepen. Gemeentebelang eist daarom een herberekening van het benodigde weerstandsvermogen en de weerstandsratio. Ook moeten er maatregelen worden genomen om het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. De fractie Gemeentebelang zal het college daar woensdag 12 juni tijdens de behandeling van de voorjaarsnota middels een motie toe oproepen!