Creatief boekhouden Margriet de Jager > Vragen ex artikel 45 RvO

Marcel

Creatief boekhouden Margriet de Jager > Vragen ex artikel 45 RvO

{plusone}

MarcelVragen ex artikel 45 RvO.

20 januari 2012

Onderwerp: Huisvesting gemeentelijke organisatie / financieel kader

Geacht College,

Onder verwijzing naar de beantwoording van onze vragen die wij op 11 oktober 2011, één dag voor de behandeling van het voorontwerp, mochten ontvangen en vooruitlopend op de behandeling van het definitieve ontwerp van het nieuwe stadskantoor hebben wij de volgende vragen.

Op basis van de beantwoording hebben wij onderstaand overzicht van de werkelijke huisvestingslasten samengesteld. In de toelichting bij de beantwoording wordt aangegeven dat weergegeven “interne verrekeningen” reserveringen betreffen.

Jaar (alle bedragen in euro’s) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Werkelijke huisvestingslasten 6.288.289 7.412.352 6.995.597 7.845.973 8.018.804 ?
Reserveringen 90.000 (negatief) 495.986 336.272 753.209 1.252.143 ?
Werkelijke huisvestingslasten, exclusief reserveringen ! 6.378.289 6.916.366 6.659.325 7.092.764 6.766.661 ?

Uw college neemt bij de planvorming de begrote huisvestingslasten (ad 8,2 miljoen) als uitgangspunt. Uit bovenstaande overzicht blijkt dat we al een aantal jaren behoorlijke begrotingsoverschotten hebben qua huisvestingslasten van de gemeentelijke organisatie.
Rondom de behandeling van het voorontwerp werd herhaaldelijk door wethouder mevrouw de Jager benadrukt dat de huisvestingslasten dankzij de nieuwbouw gaan dalen. Onze fractie stelt daar de nodige vraagtekens bij.

Citaat wethouder mevrouw de Jager uit artikel in De Stentor, zaterdag 8 oktober 2011
”Een nieuw stadskantoor kost miljoenen, maar uiteindelijk gaat het erom dat de huisvestingskosten van de gemeente dankzij de nieuwbouw dalen”.

De fractie Gemeentebelang heeft de volgende vragen.

  1. Is uw college het met ons eens dat op een overzicht van werkelijke huisvestingslasten geen reserveringen thuis horen ? Graag uw toelichting.
  2. In 2010 bedroegen de begrote huisvestingslasten € 7,7 miljoen, de werkelijke uitgaven in 2010 bedroegen 6,7 miljoen maar komen door reserveringen uiteindelijk uit op 8,0 miljoen.
   Had hier geen raadsbesluit aan ten grondslag moeten liggen? Graag uw toelichting.
  3. Graag ontvangen wij op korte termijn een gespecificeerd overzicht van de werkelijke huisvestingslasten over 2011, gespecificeerd conform de opgave van 11 oktober 2011.
  4. Indien er interne verrekeningen/reserveringen worden vermeld in het overzicht bij de vorige vraag ontvangen wij daar graag een toelichting op.
  5. Uw college gaat bij de huisvestingsplannen niet uit van de “werkelijke “ maar van de “begrote” huisvestingslasten ? Graag uw motivatie inzake deze gemaakte keuze.
   Hoe kunt u deze keuze in de huidige tijd van bezuinigingen verantwoorden/uitleggen aan onze burgers? Graag uw reactie.
  6. Wij vinden de uitingen “ dat bij nieuwbouw de huisvestingslasten dalen”, op zijn minst verwarrend en eigenlijk misleidend. De werkelijke huisvestingslasten (exclusief reserveringen) zullen bij de nieuwbouw gaan stijgen van € 6,7 naar € 8 miljoen per jaar.
   Hoe ziet uw college dit ? Graag uw toelichting.

 

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

 

Marcel Elferink
Fractie Gemeentebelang