Cultuurvisie Gemeente Deventer

Cultuurvisie Gemeente Deventer

De discussie rondom de Cultuurvisie 2019-2024, Boeien en bloeien, heeft de gemoederen in Deventer de afgelopen maanden flink bezig gehouden. Tijdens de raadsvergadering afgelopen woensdagavond, 19 juni , laaiden de gemoederen nog verder op toen een groot gedeelte van de oppositie de vergadering verliet. In plaats van de discussie aan te gaan, je stem te laten horen, je taak als gekozen volksvertegenwoordiger te vervullen, het algemeen belang te dienen en de spelregels te respecteren, kozen zij ervoor het debat niet te willen voeren. Een klap in het gezicht voor de kiezer, de vele belangstellenden in de raadzaal en allen die de afgelopen maanden veel inspanningen hebben geleverd om de cultuurvisie een goede start te laten maken. 
De overgebleven raadsleden (24) besloten hun verantwoordelijkheid wel te nemen, hebben het debat gevoerd en uiteindelijk is de cultuurvisie, met enige amendementen en moties, unaniem aangenomen. Gemeentebelang is erg blij dat we nu stappen voorwaarts kunnen zetten binnen de Deventer cultuur, maar wel met gelijk blijvende kosten. Wat houdt het aannemen van deze visie nu eigenlijk in?

De raad heeft ingestemd met Scenario-0

Een heikel punt in de aanloop van de besluitvorming was vaak het thema financiën. Met het aannemen van scenario-0, spreekt de raad zich duidelijk uit dat er geen extra geld beschikbaar komt voor cultuur. Dat betekent niet dat alles hetzelfde blijft, sterker nog er komen veel veranderingen, maar dat alles moet gedaan worden bij een ongewijzigd budget. Dit is voor Gemeentebelang erg belangrijk. Diverse sociale voorzieningen staan onder druk en investeringen in economie, leefbaarheid, onderwijs en sport vinden wij belangrijk. Daarom willen we niet dat er extra geld vrijgemaakt wordt voor cultuur, ten koste van deze thema’s.

Wat gaat er ondermeer veranderen?

De manier van subsidiëren zal met ingang van 2021 veranderen. Waar nu nog jaarlijks subsidies verstrekt wordt aan cultuurmakers en instellingen, zal dat voor een aanzienlijk deel veranderen in meerjarige budgetsubsidies. Enerzijds geeft dat zekerheid aan degene die de subsidie ontvangt, anderzijds vraagt dit ook dat degene die de subsidie ontvangt moet zorgen voor een meerjarige sluitende begroting en met regelmaat moet rapporteren. Dit laatste moet ook voorkomen dat we onaangenaam verrast gaan worden met financiële tegenvallers.
Wat ook verandert is dat we niet alleen naar instellingen en losse initiatieven kijken, maar dat we de activiteiten gaan ordenen in 5 programmalijnen. Hiermee dagen we de cultuur partijen uit om meer samen te werken en elkaars kennis en kunde te bundelen. Hier kunnen we efficiency voordelen mee behalen en komt er ruimte voor vernieuwende activiteiten. 
Verder moeten de bestaande faciliteiten voor cultuur die we in onze gemeente hebben optimaler ingezet worden, waardoor bijvoorbeeld kleinere cultuurmakers ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten.

Wat zijn de specifieke uitdagingen die we nu hebben?

Het zal velen niet ontgaan zijn dat er de afgelopen veel discussie is geweest over het wel of niet voortzetten van het Speelgoedmuseum, de huisvesting van het Burgerweeshuis, de exploitatie van Mimik, de huisvestingskosten van het Kunstcircuit en tegenvallers bij de Deventer Schouwburg.
Met het aannemen van de Cultuurvisie heeft de raad ook de eerste stappen gezet om deze uitdagingen op te lossen. Zo worden er bijvoorbeeld op korte termijn 3 scenario’s voor het Speelgoedmuseum onderzocht en gepresenteerd en wordt er uitgezocht of we een goede andere locatie voor het Burgerweeshuis kunnen vinden.

Is cultuur belangrijk voor Deventenaren?

Nou, reken maar! Dit is maar al te goed gebleken in de afgelopen maanden. Vele insprekers bij de raadstafel, diverse petities en gesprekken met cultuur instellingen, cultuur makers en heel veel bewoners. Of je het nu eens of oneens bent wat zij allemaal vertellen of vragen één ding is heel duidelijk gebleken: Cultuur is belangrijk voor Deventenaren! Met de cultuurvisie hebben we nu de eerste bouwstenen gelegd om hierop verder te ontwikkelen. Er zullen in de komende tijd momenten komen waarin we keuzes moeten maken hoe we verder gaan met een aantal instellingen. Wij zullen daarbij goed blijven luisteren wat de Deventer samenleving wil.

Waar gaat Gemeentebelang extra op letten de komende periode?


Bij een aantal zaken die de komende periode veranderen gaan wij extra opletten. We vinden het heel belangrijk dat de samenwerking tussen de instellingen, met name bij de podiumkunsten, nu ook daadwerkelijk van de grond komt. Niet alleen bij programmering maar nog veel meer bij bedrijfsvoering. Wij zijn van mening dat daar synergie winsten te behalen zijn en stabielere bedrijfsvoering mogelijk wordt. Wat daar precies mogelijk is wordt in de komende maanden goed onder de loep genomen en moet uitmonden in concrete voorstellen voor de instellingen in Deventer met een vertaling naar de financiële consequenties; we zullen dit nauwgezet op de voet volgen. Ook zullen wij scherp opletten dat er niet financieel uit de pas gelopen gaat worden bij instellingen.
Met het unaniem aannemen van de cultuurvisie starten we met een omvangrijk project dat tot vele veranderingen zal leiden. Gemeentebelang zal zich blijvend inzetten dat dit resulteert in een structureel mooi cultuuraanbod over de gehele breedte.