Een avond met volop ‘energie’ voor het zomerreces………

Een avond met volop ‘energie’ voor het zomerreces………

Woensdag 1 juli was de laatste raadsvergadering voor de zomer. Tijd voor vakantie en zinnen verzetten, na een bewogen afgelopen half jaar. De Coronacrisis heeft en had veel impact op de samenleving, zo ook op het raadswerk en op onze fractie. Door digitale vergaderingen en webinars werden we als raadsleden zo goed als mogelijk in positie gebracht en werden er besluiten genomen. Deze wijze van overleg werd niet echt als ideaal ervaren. Voor woensdag 1 juli stonden o.a. de dossiers Bestemmingsplan Deventer, Stad en Dorpen, herinrichting Lebuïnuspleinen en het Deventer Energieplan ter vaststelling op de agenda.
Het schetsplan van het Grote Kerkhof (onderdeel van de Lebuïnuspleinen) is tot stand gekomen na een uitvoerig communicatie- en participatieproces. Omwonenden en belanghebbenden zijn in een vroegtijdig stadium al betrokken bij het ontwikkelen van dit plan. Het schetsplan kon op een meerderheid in de raad rekenen. Wij gaan er vanuit dat voor de overige pleinen (Stromarkt en Nieuwe Markt) hetzelfde proces zal worden gehanteerd. Gemeentebelang heeft echter nog wel een aandachtspunt richting de definitieve planvorming voor het Grote Kerkhof. We hebben zorgen over de hoeveelheid groen/ bomen in het schetsontwerp. Er is veel minder ingetekend dan dat er nu aan beplanting aanwezig is. Beplanting, en dan vooral de hoeveelheid aan blad, is uitermate belangrijk voor het verminderen van de hittestress en zorgt voor de nodige verkoeling op het plein. Ook richting klimaatadaptatie/wateropvang is meer groen op het plein een goed signaal en een must in onze beleving.

Het Deventer Energieplan is voor Gemeentebelang een belangrijk dossier geweest in de afgelopen tijd en zal dit zeker ook zijn in de komende periode. De energietransitie bepaalt mede de toekomst en het beeld van het landelijk gebied in en rondom de stad Deventer. Het voorgestelde energieplan vormde het kader voor de gemeentelijke inzet in de energietransitie, maar gaf geen invulling aan de afwegingen die integraal op ruimtelijk gebied ook vorm dienen te worden gegeven. Daarom is Gemeentebelang voor een korte termijn periode tot 2022, het opknippen van de periode tot 2030 en verder in “stepping stones”.
Door een ‘’expertisegroep’’ bijeen te laten komen met daarin betrokken inwoners uit de gemeente en het organiseren van een goed bezochte inloopavond ‘Deventer Energiek’ (eind februari) voor alle inwoners hebben wij noodzakelijke input opgehaald om zo tot standpunten te komen.
Ook hebben vele instellingen, bewoners en bedrijven aangegeven wat men van het huidige voorstel vindt. Insprekers tijdens de raadsavonden vonden het teleurstellend dat er weinig aansluiting gezocht wordt met de reeds lopende initiatieven in het buitengebied, initiatieven die uitermate belangrijk zijn in het snel realiseren van besparingen en daarnaast ook draagvlak hebben.
Mede om voorgenoemde redenen had gemeentebelang een amendement (tekstwijziging) voorbereid om o.a. de zgn. scenario’s als verkennend in de bijlages van het energieplan te plaatsen.

Het doel hiervan is te bewerkstelligen dat er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn om het communicatie- en participatieproces op een goede manier vorm te gaan geven. Ook voortschrijdende inzichten als gevolg van o.a. technologische ontwikkelingen zijn hierbij bepalend. Door de bovengenoemde voorgestelde aanpassingen blijft er ruimte om in dialoog te gaan met de omgeving om zo tot een breed gedragen proces m.b.t. oa energietransitie te komen. Uit de vele opmerkingen vanuit de samenleving blijkt dat zonneparken een grote impact gaan hebben op de omgeving. Door middel van het hanteren van de zo genoemde “zonneladder” (voorkeursvolgorde bepaling opties) dat zonnepanelen in het landelijk gebied en landbouwgronden als laatste mogelijkheid wordt gezien. Ook deze zonneladder is opgenomen in het ingediende amendement.
Het door Gemeentebelang en andere partijen ingediende amendement is aangenomen en zodoende zijn de scenario´s als verkenning opgenomen in de bijlage ´s van het energieplan. Het plan omvat nu acties (stepping stones) voor de komende 2 jaar. In 2022 en daarna 2 jaarlijks komt er een herijking van het energieplan zodat voortschrijdende inzichten er in kunnen worden opgenomen. We gaan er vanuit dat het aandeel zonnepanelen op land in de transitie drastisch minder gaat worden om zo ons mooie en unieke landschap te behouden.

Ook hebben we bij dit agendapunt een motie voor integrale benadering ingediend voor alle nog komende opgaven die de gemeente staat te wachten met daarin een goed communicatie- en participatieproces. We vragen hierin aandacht, naast de energietransitie, voor opgaven als woningbouw, waterberging en -afvoer, recreatie, voedselproductie/landbouw, biodiversiteit, natuurontwikkeling, gezondheid en milieu. De opdracht aan het college is om een plan van aanpak voor van de begrotingsbehandelingen voor 2021 aan de raad aan te bieden. De motie is met grote meerderheid aangenomen door de raad. Wij als fractie zullen er op toe zien dat er uitvoering wordt gegeven aan deze motie door het college.
Al met al een enerverende en lange avond. Dit mede ook door de Coronasetting. Eerst de discussie voeren in de raadstafels en daarna alle onderwerpen nogmaals behandelen in de digitale stemming/skypevergadering.
Na het zomerreces gaan we weer met frisse zin en nieuwe energie aan de slag. Wij wensen u allen een goede zomer toe.