Energie(k) Deventer

Energie(k) Deventer

Energie(k) Deventer, experts en burgers samen in gesprek………

Met een geweldige opkomst van 200 personen had Gemeentebelang op 24 februari jl. in de Koerkamp Lettele een info-, forum- en thema-avond georganiseerd rondom het energieplan van Deventer. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de inwoners geïnformeerd worden over het concept energieplan waarover binnenkort een besluit genomen moet worden. Door de enorme belangstelling blijkt dat het onderwerp behoorlijk leeft bij de burger.

Onder leiding van Chantal Everaardt, presentatrice van RTV-Oost, kon het publiek vragen stellen aan een forum van 8 specialisten. Aan het einde van de avond werden ook nog een paar prikkelende stellingen gepresenteerd.

De belangrijkste conclusies van de avond waren dat er in het energieplan ook doelstellingen moeten worden opgenomen het effect van isolatie en energiebesparingen. Het overschakelen op duurzame energie vraagt een gedragsverandering van de mensen, iedereen moet daarin zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. De gemeente moet daarin stimuleren en faciliteren, maar niet de financiering op zich te nemen.

Kleinschalige initiatieven, zoals biocentrales/mestvergisters moeten niet worden uitgesloten. Innovaties blijven volgen en geen korte termijn beslissingen nemen, die op langere termijn desinvesteringen blijken te zijn. In zo’n geval moet de datum 2030 energieneutraal losgelaten kunnen worden.
Van groot belang hierbij is, dat de voortgang van technologische ontwikkelingen op de voet worden gevolgd en er dientengevolge tussentijds op het energieplan aanpassing/ bijsturing wordt gedaan.

 

Zowel voor wind als zon geldt dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk momenteel onvoldoende is. De netwerkbeheerders hebben hier nog een grote en complexe opgave. De mogelijkheden om energie te kunnen opslaan zijn ook nog niet van dien aard om op dit moment grootschalig inzet van zon en wind gebruik te gaan maken. Dit zal het tempo opwek wind en zon energie vertragen. Om energieneutraal te worden zijn de komende jaren wind én zon beiden nodig.
Zonneparken op landbouwgrond moet volgens de deelnemers van de avond tot een minimum beperkt worden. De landbouwgrond is hard nodig voor voedselproductie en landschap(beheer). Er moet ook meer aandacht zijn voor het duurzaam recyclen/opruimen van zonnepanelen na 20-25 jaar

Voor nieuwe wijken die gasloos gebouwd worden moet wel de infrastructuur voor gastransport aangelegd worden en in bestaande wijken deze gasleidingen behouden blijven, indien in de toekomst waterstof via de huidige gasinfrastructuur een reële optie is.

Ook het bedrijfsleven moet geprikkeld worden om over te gaan op duurzame energie, 75% van de energie wordt verbruikt door de industrie. Zij moeten zelf ook bijdragen om ruimte (daken en vrij liggende gronden op industrieterreinen ) geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen. Vanuit de overheid moet een overeenkomst afgesloten worden met de verzekeringsmaatschappijen dat er geen extra premie wordt geheven indien de plaatsing van de zonnepanelen gedaan is door een gecertificeerd installatiebureau.

Uit de stellingen kwam duidelijk naar voren dat een grote meerderheid voor windmolens is in plaats van zonneparken. Dit omdat zonneparken het landschap te veel aantasten en kostbare landbouwgrond verloren gaat. Energieneutraal worden is niet alleen de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar, maar een gedeelde verantwoordelijkheid overheid <-> burgers en niet te vergeten het bedrijfsleven.
Een groot deel van het publiek is voorstander van kernenergie. Kernenergie is in het gebruik een schone energiebron en kan daarmee een bijdrage leven aan duurzame energie, mits de huidige nadelen (winnen van uranium/thorium en straling) opgelost zijn en de aanschaf en exploitatie financieel haalbaar is.

Tot slot werd ook geconcludeerd, dat in de komende decennia de voortschrijdende technologie zal bijdragen tot nieuwe inzichten en oplossingen en op basis daarvan het energieplan steeds dient te worden bijgestuurd.
Dit kan bijdragen en een positieve wending geven aan het ruimtelijk beeld en het voorkomen van horizonvervuiling van ons buitengebied en platteland.

De inbreng van het publiek zal Gemeentebelang meenemen in de komende behandeling van het energieplan.