Er valt wel degelijk wat te kiezen

Er valt wel degelijk wat te kiezen

Er valt wel degelijk wat te kiezen

Na de val van het kabinet lijkt het of alleen de landelijke issues een rol spelen bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Een slechte zaak. In Deventer is in de afgelopen 5 jaar veel gebeurd en is er ook veel commotie geweest rondom de lokale politiek.  Tijd om onze rol nog eens even op een rij te zetten.

Algemeen
plattelandsbelang is klaar om de stad te besturen
. 

We rekenen op uw
stem.

 1. Algemeen plattelandsbelang was tegen industrie op het Linderveld
  ten noorden van Schalkhaar.  Uit onderzoek wat we hebben laten uitvoeren
  bleek dat bedrijven geen behoefte hadden aan dit terrein en dat de
  bereidheid om zich hier te vestigen laag was. Na de uitspraak van de
  Raad van State heeft dit onderzoek mede geleid tot de keus om hier geen
  industrie te vestigen.
 2. Wij waren en blijven tegen nieuwbouw ten noorden van de
  Wechelerweg. Het mooie coulissen landschap blijft daar nu bewaard.
 3. Algemeen plattelandsbelang was voor herontwikkeling van het
  Havenkwartier maar tegen grootschalige woningbouw in dit gebied. Dit zou
  het bestaansrecht van grote werkgevers die er dichtbij gevestigd waren,
  teveel aantasten. Uiteindelijk is er voor gekozen om het Havenkwartier
  geleidelijk te herontwikkelen waardoor het weer een levendig en bruisend
  gebied wordt.
 4. We hebben ons sterk gemaakt om de stort van slib in de
  Linderveldplas tegen te gaan.
 5. We hebben ons sterk gemaakt voor beter toezicht en handhaving van
  regels om de overlast  die ontstond door een grote toename van het
  aantal huisjesmelkers tegen te gaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot
  de kamerverhuurnotitie, waarbij het aantal panden waar huisjesmelkers
  actief kunnen zijn sterk is ingeperkt.
 6. Algemeen plattelandsbelang heeft zich in de afgelopen jaren
  ingezet voor een economisch sterk runschoppingcentre. Gelukkig biedt de
  detailhandelsvisie nu mogelijkheden om het winkelaanbod hier en de
  levensvatbaarheid van de al gevestigde bedrijven te verbeteren.
 7. Middels een motie heeft algemeen plattelandsbelang brede steun
  gekregen om nu eindelijk maatregelen te nemen om de verkeersoverlast op
  de Oerdijk in Schalkhaar te verminderen.
 8. Wij hebben ons vanwege de grote kostenoverschrijdingen en ook
  vanwege de onbereikbare locatie met hand en tand verzet tegen de
  realisatie van het Stadskantoor aan het Grote Kerkhof. Algemeen
  plattelandsbelang  is voor een doelmatige en functionele huisvesting van
  de ambtenaren. De Leeuwenbrug is bereikbaar voor inwoners van Deventer,
  biedt de mogelijkheid om het grootste deel van het ambtelijk apparaat
  te huisvesten en biedt een goede, betaalbare en doelmatige oplossing.
 9. We hebben ons in de afgelopen sterk gemaakt voor lage lasten voor
  de burgers. Afgelopen jaar hebben we  tegen de begroting gestemd. De
  grote pot vrijkomende Essentgelden zijn verjubeld en deels in projecten
  gestopt die ook op lange termijn niet kostendekkend zijn.
 10. Afgelopen jaar is de OZB verhoogd, om geld vrij te maken voor
  subsidiemaatregelen om huizen energiezuiniger te maken. Huiseigenaren
  betalen hierbij de rekening. APB vind dit een oneigenlijk gebruik van de
  OZB en heeft hiertegen gestemd.
 11. We hebben ons sterk gemaakt voor meer inspraak voor de burger. Ook
  bij het stadskantoor had een volksraadpleging moeten plaatsvinden. Dan
  was het debacle veel minder groot geweest. Inmiddels is een motie
  aangenomen om onderzoek te doen naar een raadgevend referendum.
 12. Apb heeft onderzoek gedaan naar externe inhuur. Hieruit blijkt dat
  de kosten voor externe inhuur in Deventer met 30% veel hoger zijn dan
  wat landelijk gebruikelijk is. Externe inhuur kost niet alleen veel
  geld, maar zorgt er ook voor dat er geen gezamenlijk geheugen binnen de
  ambtelijke organisatie wordt opgebouwd. In de komende periode moet
  hierop worden bezuinigd.
 13. De procedure rondom vergunningverlening kan veel eenvoudiger en
  klantvriendelijker. We hebben hiervoor afgelopen jaren verschillende
  voorstellen gedaan en willen dit de komende periode onverkort uitvoeren.
 14. We hebben meermalen vragen gesteld over de uitgestelde woningbouw
  in Steenbrugge en vinden het onbegrijpelijk dat dit project door
  ambities van individuele bestuurders zoveel vertraging heeft opgelopen.
  Dit heeft geresulteerd in een onaanvaardbaar lange wachttijd voor
  woningzoekenden.
 15. We hebben meermalen aandacht gevraagd voor de leefbaarheid op het
  platteland. Voldoende woningbouw rond de dorpen, ruimte voor
  voorzieningen en ruimte voor bedrijvigheid op het platteland. Het nieuwe
  bestemmingsplan buitengebied kan wat ons betreft veel toekomstgerichter
  worden ingevuld.

Als oppositiepartij hebben we constructief samengewerkt met alle
partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Niet om politiek
te scoren. Wel om gericht ons doel te bereiken. 

Algemeen
plattelandsbelang is klaar om de stad te besturen
. 

We rekenen op uw
stem.