“Gemeente bouwt bieb zelf”

Marcel

“Gemeente bouwt bieb zelf”

MarcelVerbijstering en ongeloof!

De fractie Gemeentebelang is zeer verontwaardigd over het nieuws waarmee Deventer op vrijdag 1 maart ontwaakte: “Gemeente bouwt bieb zelf” luidde de kop in De Stentor. Het bericht komt twee dagen nadat de raad uitgebreid over de nieuwbouw heeft gesproken en op verzoek van de wethouder had afgezien van het uitspreken van dringende verzoeken. Dit om niet vooruit te lopen op een later te voeren discussie.

Dat er acute problemen zijn bij de bibliotheek, is voor de gemeenteraad géén nieuws. In januari 2013 zijn de raadsleden hier in een besloten (informele) sessie over geïnformeerd. Daarbij werd uitgebreid stil gestaan bij de thema’s “ bezuinigingen” en “toekomst scenario’s”. Na afloop van deze bijeenkomst is “en passant” meegedeeld dat de NV Bergkwartier zich gaat terugtrekken als trekker/ investeerder/ risicodrager t.a.v. de nieuwbouwplan aan de Stromarkt.

Op 27 februari 2013 ging de gemeenteraad akkoord met een garantie / overbruggingskrediet om de begroting 2013 van de bibliotheek sluitend te krijgen en daarmee financiële ruimte te geven aan de bibliotheek in afwachting van het besluit over de toekomst. Diezelfde avond is er door de CDA fractie een, door Gemeentebelang gesteunde, motie ingediend waarin werd opgeroepen om de biebfilialen in de wijken en dorpen veilig te stellen. Deze motie werd door het gemeentebestuur ontraden omdat de discussie over de toekomst van de bieb dit voorjaar in de raad zou worden gevoerd en er niet op de feiten vooruit gelopen diende te worden.
Tot grote verbazing lazen we twee dagen later op de voorpagina van de Stentor: “ Gemeente bouwt bieb zelf “

Gemeentebelang is zeer ontstemd over de recente ontwikkelingen en heeft het college dan ook om opheldering gevraagd.


Vragen ex artikel 45 RvO. 5 maart 2013

Fractie Gemeentebelang
Onderwerp: scenariokeuze bibliotheek.

Geacht College,
In januari 2013 is de gemeenteraad in een besloten (informele) sessie bijgepraat over de acute problematiek van de Bibliotheek Deventer. Er is een presentatie gegeven door de bibliotheek waarin de onderwerpen: bezuinigingen en toekomst scenario’s van de bibliotheek. De gemeenteraad wordt gevraagd om haar keuze te maken. Na afloop van deze sessie is “en passant” meegedeeld dat de NV Bergkwartier zich gaat terugtrekken als trekker/ investeerder/ risicodrager t.a.v. de nieuwbouwplan aan de Stromarkt.
Op 27 februari 2013 heeft de gemeentraad van Deventer middels een raadsbesluit een garantie / overbruggingskrediet verstrekt om de begroting 2013 van de bibliotheek sluitend te krijgen, en daarmee financiële ruimte te geven aan de bibliotheek in afwachting van de definitieve scenario keuze voor de toekomst. Diezelfde avond is er door de CDA fractie een, door ons gesteunde motie ingediend, inzake het handhaven van de filialen in wijken/dorpen. Deze motie is door uw college ontraden, omdat dit al meteen een scenario keuze zou inhouden (geen nieuwbouw). Uw college gaf aan dat er dit voorjaar eerst een brede scenario afweging in de gemeenteraad zou moeten plaatsvinden.
Tot onder verbazing lezen we op vrijdag 1 maart 2013 op de voorpagina van de Stentor:
“ Gemeente bouwt bieb zelf “

We hebben hierbij de volgende vragen.

  1. Hoe is het mogelijk dat er een uitgebreid artikel in De Stentor staat met betrekking tot 1 scenario, het nieuwbouwscenario voor de bibliotheek ?
  2. In het artikel stelt de wethouder dat de gemeente de investering van NV Bergkwartier gewoon kan overnemen. Citaat: Voor de schuldenlast van de gemeente is het ook allemaal geen enkel probleem,stelt Hartogh / Einde citaat.
  3. Hoe is dit te rijmen met de uitspraken van onze accountant die bij de jaarrekeningen van de afgelopen 2 jaren waarbij wordt gewezen op de (toenemende) zorgelijke financiële positie van de gemeente.
  4. Waarom ontraadde de wethouder de motie (van 27 februari 2013), om  in alle vrijheid een keuze te kunnen maken m.b.t. de 4 varianten ?
  5. Waarom wordt de pers eerder geïnformeerd dan de gemeenteraad over de scenariokeuze die uw college blijkbaar al heeft gemaakt?
  6. Hoe ziet u college de rol van de gemeenteraad in dit dossier?
  7. Waarom maakt wethouder Hartogh Heys op woensdag 27 februari 2013 bij de bespreking van de motie over de bibliotheek geen melding van de keuze van het college ?
  8. Dan de volgorde der dingen. Bent u het met ons eens dat uw college “ver voor de muziek uitloopt“ (Eerst maakt de gemeenteraad een scenario keuze voor de bibliotheek, daarna kan het college aan de slag met de uitwerking van dat scenario) ??
  9. Wij gaan ervan uit dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen (overname/aankoop voormalige SNS pand bijvoorbeeld) die vooruitlopen op de scenariokeuze. Kunt u dit bevestigingen ?
  10. Wanneer kunnen we de door uw college voorbereide scenario bespreking (inclusief financiële paragraaf) in de gemeenteraad verwachten?

Graag uw uitbreide toelichting bij alle vragen.

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,
Marcel Elferink
Fractie Gemeentebelang