Gemeentebelang in 2015!

Gemeentebelang in 2015!

Gemeentebelang in 2015!

Sociaal Domein
Niemand tussen wal en schip is het uitgangspunt van Gemeentebelang. Dit betekent voor ons een kritische blik naar de transities in het sociaal domein.  Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg aan langdurig zieke en ouderen, de hulp bij het vinden van werk/uitkeringverstrekken en de jeugdzorg. We proberen deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als onze doelstelling in gevaar komt, sturen we bij. Door een motie van Gemeentebelang kan Deventer Werktalent ook mensen ondersteunen die die (nog) niet in de bijstand zitten.

Reclamebeleid
Kent u ze nog: De koppen in de krant over de Reclamepolitie? De nieuwe coalitie heeft direct aangegeven dat hier verandering in moest komen. Ondernemers moeten kenbaar kunnen maken waar ze zitten en wat ze doen. Om de onvrede bij ondernemers weg te nemen zijn nieuwe regels opgesteld,  die aangeven wat wél en wat niet mag in de binnenstad, op bedrijventerreinen, in de dorpen en het buitengebied. De ondernemers zijn tevreden omdat er nu duidelijkheid en ruimte is en gelijktijdig wildgroei wordt voorkomen.  Eind november is dit reclamebeleid unaniem door de raad vastgesteld.

Nieuwe werkwijze rondom vergunningen
Mensen die een (ingewikkelde) vergunning aanvragen voor een nieuw initiatief, krijgen nu sneller duidelijkheid van de gemeente. Deventer is gestart met de carrousel, een wekelijkse bespreking van nieuwe initiatieven met alle betrokken deskundigen. Samen bespreken zij de voors en tegens. Ook wordt tijdens deze bijeenkomsten meteen duidelijk of er punten nader moeten worden toegelicht.  Door de nieuwe werkwijze kunnen initiatieven sneller worden voorzien van advies. Ontwikkelingen worden bespoedigd en dat is natuurlijk goed voor de economie.

Beloningstransparantie
Er bestaat veel maatschappelijke onrust over ‘veelverdieners’ in de (semi-)publieke sector. Gemeentebelang streeft naar maximale transparantie als het gaat om de besteding van gemeenschapsgelden. Niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen. Onze motie “Beloningstransparantie” werd tijdens in juni door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen en ligt nu in uitvoering bij het college van B&W.

Ontwikkelingen Linderveld
Een bijdrage van € 135.000,– van de gemeente voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een commercieel dierenpark ging Gemeentebelang een forse stap te ver. De toezegging van het college ging van tafel, waarna de ontwikkelaar het initiatief beëindigde.  De grond op het Linderveld wordt nu verkocht. Door inzet van Gemeentebelang kan de scoutingclub zijn plek op het Linderveld behouden.

Sportbeleid
Verenigingen zijn heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen in onze gemeente aan het sporten te krijgen en te houden. We hebben een nieuw sportbeleid vastgesteld waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de sportverenigingen. Samen met hen is gekeken naar de wijze waarop ze ondersteund kunnen worden en hoe ze krachten kunnen bundelen. Het sportbeleid is in december vastgesteld door de raad.

Afvalstoffenbeleid
De kosten voor het ophalen en verwerken van afval worden – mede door inzet van Gemeentebelang – inzichtelijk gemaakt. Zo wordt duidelijk waarom de inzet van de inwoners op het gebied van afval scheiden niet resulteert in lagere kosten. De vaste lasten van de afvalverwerking stijgen en het aantal kwijtscheldingen op de afvalstoffenheffing neemt toe. Het goed scheiden van afval heeft tot nu toe alleen geleid tot minder stijging van de kosten voor de burger. Gemeentebelang zet in op duidelijke afspraken waardoor de inwoners van onze gemeente uiteindelijk ook financieel worden beloond voor het scheiden van hun afval.

Parkeren worp
Voor iedereen die parkeren in de binnenstad te duur vindt, zou er een gratis alternatief dichtbij beschikbaar moeten zijn. Onze fractie heeft daarom een motie ingediend met het verzoek om te bekijken of er extra gratis parkeerplaatsen op de Worp kunnen worden gerealiseerd. De motie is aangenomen en we verwachten dit voorjaar meer duidelijkheid.

Bedrijventerrein A1
De ontwikkeling van onze economie is gebaat bij meer nieuwe bedrijvigheid. Nu de economie in het westen weer aantrekt, is het goed om kritisch naar de situatie in de gemeente Deventer te kijken.  Is het bedrijventerrein aan de A1 concurrerend genoeg om nieuwe bedrijven naar onze gemeente te trekken? Onze fractie heeft hierover vragen gesteld en de wethouder heeft toegezegd dit te onderzoeken en de raad te informeren. 

Ontwikkeling van de nieuwe haven
Meer ruimte voor de nieuwe haven!  Mede op aandringen van Gemeentebelang zocht en vond Afvalverwerker Circulus een andere plek om door te groeien.  Daardoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de nieuwe haven niet langer geremd. Bestaande bedrijven kunnen zich verder ontwikkelen en de scheepvaart kan in de nieuwe haven beter functioneren.

OZB als instrument tegen leegstand?
Bedrijven betalen als eigenaar belasting over de waarde van het pand en ook als gebruiker. Staat het pand leeg, dan halveert de te betalen belasting. Onze fractie wil leegstand niet op deze manier belonen en heeft voorgesteld om de gebruikersbelasting voortaan te heffen bij eigenaren. Het college heeft de mogelijkheden onderzocht, waarbij een groot nadeel bekend werd. Zodra alleen de eigenaar nog belasting betaalt, moeten ook de bewoners van een bedrijfswoning dubbel belasting betalen. Onze fractie vindt dit niet terecht. Daarom kiezen we er niet voor om alleen nog belasting te heffen bij eigenaren. We blijven wel  zoeken naar mogelijkheden om leegstand tegen te gaan.

Veiligheid
Deventer is mede door de inzet van Gemeentebelang een stukje veiliger geworden. We maken ons al jaren sterk voor de aanpak van huiselijk geweld. Dit jaar is een nieuw meldpunt geopend, waar mensen die betrokken zijn geraakt bij huiselijk geweld op zeer korte termijn hulp kunnen krijgen. In het buitengebied heeft de politie versterkt ingezet op het bestrijden van inbraken. Het leidde tot een daling van de meldingen met dertig procent. 

Verantwoord
En natuurlijk letten we op de financiën. Want geld dat er niet is, kunnen we ook niet uitgeven! Met de middelen die er zijn, zorgen we voor een zo goed mogelijke dienstverlening voor alle inwoners van onze gemeente!