Herbezinning?

Alie

Herbezinning?

AlieHerbezinning?

De voorjaarsnota is weer vastgesteld! Ik constateer dat die van 2015 beleidsarm is en er slechts een handjevol nieuwe investeringen zijn opgenomen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de financiële ruimte voor de komende jaren zeer beperkt is. Dat wordt mede veroorzaakt door de genomen besluiten van college en raad in het verleden. Deze leggen een groot beslag op de toekomst. Als ik het stadkantoor, de Viking en de bibliotheek noem, dan weet u wel hoe laat het is.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het gemeentebestuur beslissingen respecteert, die de in het verleden zijn genomen. Een kwestie van fatsoen, maar ook heel belangrijk voor een goed bestuur en goede continuïteit. Dat geldt ook voor de bezuinigingen. Was het niet het vorige college dat de bezuinigingen op “meedoen” had ingeboekt om de begroting rond te krijgen? Dat deze op een bepaald moment geëffectueerd moet worden staat buiten kijf. Is het dan niet vreemd dat partijen die destijds deel uitmaakten van het college deze bezuinigingen nu afkeuren zonder een alternatief aan te geven? Dat noem ik nog eens lef hebben.

Misschien moeten we de afspraak in het coalitieakkoord dat we “oude” besluiten gewoon uitvoeren, toch eens onder de loep gaan nemen.  Dat zou een beslissing van de hele raad moeten zijn. Als we tenminste nieuw beleid willen ontwikkelen en Deventer vooruit willen helpen.  Zijn de besluiten uit het verleden nog wel actueel, of zijn er inmiddels andere denkbeelden of aandachtsvelden ontstaan? Ik zou zo’n heroverweging niet verkeerd vinden. De samenleving is dynamisch en verandert van jaar tot jaar, zo niet bij de dag. Mede tegen het licht van de kantelende maatschappij, dat inwoners meer te vertellen willen hebben over hun eigen leefomgeving, dat initiatieven van onderop de voorkeur verdienen, denk ik dat we ook de moed moeten hebben om onze eigen besluitvorming ter discussie te stellen. Ik realiseer me dat dat niet eenvoudig is. Dat vraagt om samen op trekken en niet tegenover elkaar staan. Dat vraagt om begrip voor elkaars standpunten. Begrip, maar ook om over je schaduw heen kunnen kijken, in het belang van onze gemeente.

 Maar nu eerst vakantie! Ik wens iedereen een mooie zomer toe.