kamsalamanderbrug

Liesbeth

kamsalamanderbrug

LiesbethKosten kamsalamanderbrug

De afgelopen dagen is er veel over de Salamanderbrug over het  Overijssels Kanaal gesproken. Gemeentebelang heeft tot drie keer toe vragen aan het College moeten stellen om de ware kosten van het omstreden bouwsel te achterhalen. Na weken wachten, kregen we onlangs duidelijkheid.    Vorm zelf uw mening.

 Lees hier de antwoorden!

 

Vraag 1: wat zijn de totale kosten voor realisatie van de Salamanderbrug inclusief aanpassingen infrastructuur.

De totale kosten voor het project ‘Baarlerhoek’, waaronder de realisatie van recreatieve fietspaden, de faunapassage en aanpassing overige infrastructuur, zullen naar verwachting* als volgt luiden.

Realisatie Fietspaden: 

€418.091,00   

Realisatie Faunabrug: 

€322.420,00

Externe advieskosten: 

€117.690,00

Interne apparaatlasten: 

€141.971,00

Totaal

€1.000.172,00

* De uitvoering vindt voor een beperkt deel in 2014 plaats, waardoor nu nog geen definitief overzicht kan worden gegeven.

Vraag 2: Wat zijn de kosten voor de gemeente Deventer (projectleiding, aanpassing weg langs Overijssels kanaal, overige kosten)

Van de totale kosten wordt alleen het niet-subsidiabele deel van de overheadkosten, op de interne apparaatlasten, gedekt door de gemeente Deventer. De interne apparaatlasten bedragen naar verwachting, zoals hiervoor geduid, €141.971,00. Hiervan wordt €23.000,- gedekt vanuit de exploitatie van het programma Leefomgeving.  

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in het project Baarlerhoek eveneens recreatieve fietspaden zijn gerealiseerd. Uw raad heeft ten aanzien van recreatieve fietspaden in een eerder stadium inhoudelijke en financiële kaders vastgesteld. In dit specifieke project is het ‘gemeentelijke deel’ terug te herleiden tot een bedrag van €44.100,-. Strikt genomen betreffen dit kosten voor de gemeente Deventer, die eveneens dienen als dekking voor het totale project ‘Baarlerhoek’.