Koud weekend warme opmerkingen

Marcel

Koud weekend warme opmerkingen

{plusone}

MarcelEen koud weekend met veel warme opmerkingen!

 

Een graad of tien onder nul, een prachtig begin van een mooie winterse zaterdag, met een vol programma. Dat begint met het lezen van De Stentor, waarin een groot artikel over onze problemen met het nieuwe stadkantoor staat. Al snel wordt duidelijk dat meer mensen aan de ontbijttafel de krant zitten te lezen. De telefoon rinkelt onophoudelijk….

Ik lees harde opmerkingen die ik over wethouder de Jager heb gemaakt. Creatief boekhouden, gegoochel met cijfers en misleiding. En ik lees ook de zin dat ik niet in de raad zit om vrienden te maken. Misschien niet in de raad, denk ik, maar blijkbaar wel in de rest van de gemeente…. Want de steunbetuigingen stromen binnen. Via mail, telefoon en per sms. En ook bij de kapper, de bakker en later in de kroeg wordt ik op het artikel aangesproken. Onze vasthoudende, kritische en strijdlustige houding wordt duidelijk gewaardeerd. De gemene deler van alle reacties: stoppen met dat onzinnige plan. Het sterkt me in mijn mening dat er geen draagvlak is voor deze mega -investering in een ambtenarenpaleis !

Deze week gaat het spel op de wagen. Woensdag wordt de raad formeel ge√Įnformeerd over het definitieve ontwerp voor het nieuwe stadskantoor van architect Michiel Riedijk. De raad krijgt vervolgens slechts enkele dagen de tijd om vragen te stellen over dit nogal ambitieuze en in mijn ogen ook uiterst risicovolle plan. Het College heeft een paar dagen uitgetrokken om alle vragen te beantwoorden. Een zeer strakke planning om het onderwerp op de politieke markt van 22 februari te kunnen behandelen. Weer twee weken later moet de raad zich dan definitief over het ontwerp uitspreken. Wat mij betreft gaat het allemaal veel te snel en moeten we duidelijk meer tijd nemen om het besluit zorgvuldig te kunnen voorbereiden. Maar ja, de meerderheid beslist, de collegepartijen hebben haast.

Alles opgeteld gaat het om een investeringsbeslissing van zo’n 74 miljoen euro en daar moet je goed naar kijken. Zeker in deze tijd en zeker gezien de ervaring met eerdere overheidsprojecten, waar budgets vaak ruim zijn overschreden, veelal door te rooskleurige planvorming!

Ik ben zeer benieuwd naar de VPRO uitzendging van De slag om Nederland, vanavond om 20.20 uur, die over de bouw van het stadkantoor gaat. Waarschijnlijk ben ik niet de enige inwoner van Deventer die gespannen voor de buis zit.

 

Voor wie het artikel van afgelopen zaterdag in De Stentor nog niet heeft gelezen:

 

Marcel Image 8GEGOOCHEL Raadslid namens Gemeentebelang blijft zitten met vele vragen over nieuw stadskantoor

Elferink wil over iedere cent duidelijkheid

De gemeenteraad ontving al­le documenten over het nieuwe stadskantoor. Raads­lid Marcel Elferink heeft ech­ter niet de illusie dat nu ein­delijk al zijn vragen beant­woord worden.

 

door Nicolai Lensen
H
ij spreekt over creatief boekhouden, gegoochel met cijfers, misleiding zelfs. Raadslid Marcel Elferink (Gemeentebelang) is rond­uit tegen het nieuwe stadskantoor en bezigt harde woorden wanneer hij over de plannen praat. ,,Ik zit toch niet in de gemeenteraad om vrienden te maken.’’

De definitieve plannen voor het stadskantoor liggen op tafel. Archi­tect Michiel Riedijk heeft het ont­werp voltooid. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad. Vol­gens planning moet in de eerste week van maart het finale besluit vallen en zal na 25 jaar praten de gemeentelijke nieuwbouw er ko­men. Of juist niet, wanneer de po­litiek alsnog op de rem trapt.

Vooruitlopend op de presentatie van de definitieve plannen voor het nieuwe stadskantoor stuurde raadslid Elferink vorige week nog maar weer een lijstje met aanvul¬≠lende vragen aan burgemeester en wethouders. Opnieuw vragen om meer zicht te krijgen op de finan¬≠ci√ęle kant van de nieuwbouw.

,,Wij maken ons zorgen over de fi¬≠nanci√ęle haalbaarheid van de plan¬≠nen en over de gevolgen voor de gemeente en alle inwoners als de nieuwbouwambities op een fiasco uitdraaien.‚Äô‚Äô

Als het gaat over het stadskantoor is Elferink al jaren de vaste spreek¬≠buis van Gemeentebelang, voor¬≠heen Algemeen Plattelands Be¬≠lang. De Bathmenaar is binnen de raad zeker niet de enige met weer¬≠stand tegen de veelbesproken plan¬≠nen, maar valt op door de vasthou¬≠dendheid waarmee hij probeert om duidelijkheid te krijgen over ie¬≠dere cent die uiteindelijk besteed wordt aan de gemeentelijke huis¬≠vesting. ,,Ik hou gewoon het ge¬≠voel dat wij aan het lijntje worden gehouden.‚Äô‚Äô Voor verantwoordelijk wethouder Margriet de Jager is het financi√ęle plaatje zo klaar als een klontje, ze herhaalde het nog weer bij de presentatie van het definitie¬≠ve nieuwbouwplan aan de pers: de bouw van een nieuw stadskan¬≠toor kost miljoenen, maar uitein¬≠delijk gaat het erom dat de huisves¬≠tingskosten van de gemeente dank¬≠zij de nieuwbouw juist dalen.

En juist daar zit volgens Elferink ook de crux. Hij durft het tegen­deel te beweren en brengt allerlei cijfers op tafel om zijn gelijk te be­wijzen. ,,Bij de nieuwbouw wordt uitgegaan van het bedrag dat de ge­meente op de begroting heeft staan voor huisvesting van het ambtelijk apparaat, zo’n acht mil­joen euro. Dat is dus het bedrag dat de gemeente in een jaar kwijt denkt te zijn aan huisvestinglas­ten. Wij vinden echter dat je uit moet gaan van de daadwerkelijke huisvestingslasten in een jaar, het bedrag dat uiteindelijk echt is be­taald. Dat bedrag ligt veel lager. In 2010 6,8 miljoen. Door niet de wer­kelijke kosten te bekijken, maar uit te gaan van de vooraf begrote kos­ten, ontstaat een uiterst vertekend beeld.’’

Elferink stelt dan ook onomwon­den vast dat de huisvestingslasten van de gemeente stijgen zodra de nieuwbouw gereed is. De komen­de weken zal die stelling opnieuw de insteek zijn bij zijn betogen te­gen het stadskantoor. ,,Hogere las­ten hoeven overigens niet erg te zijn. Het kan een keuze zijn om desondanks toch het stadskantoor te bouwen, maar die politieke keu­ze moet dan wel gemaakt zijn op basis van volstrekt heldere cijfers.

Ik constateer nu financieel gegoo­chel om telkens maar weer hetzelf­de rooskleurige sommetje te kun­nen maken.’’ Overigens vindt Elferink het met de huidige economische tegen­wind sowieso onverantwoord om als gemeente tientallen miljoenen te investeren in de bouw van een nieuw stadskantoor. ,,Maak mini­maal een pas op de plaats. We we­ten gewoon niet wat ons allemaal boven het hoofd hangt en je kunt je geld maar een keer uitgeven.’’

Wat betreft het raadslid komt het overigens niet eerst tot uitstel, maar direct tot afstel van de veelbe­sproken plannen. ,,De ambtenaren verdienen een goede werkplek.

Dat kan ook door te investeren in de Leeuwenbrug. Dit is de plek waar nu de meeste ambtenaren werken en prima geschikt. En als dat gebouw echt niet voldoet, kijk dan eens naar hoeveel kantoor­ruimte er leeg staat in Deventer.

Waarom nieuw bouwen als leeg­stand een probleem is.’’

Een ding weet Elferink zeker: het stadskantoor gaat hem in de ko­mende weken opnieuw een aantal slapeloze nachten opleveren. ,, Dat is niet erg. Er is namelijk ook nog altijd ruimte voor een droom: de gemeente Deventer behoeden voor een nachtmerrie, de onnodi­ge bouw van een enorme stadskan­toor.’’

‚ÄėIk hou gewoon het gevoel dat wij aan het lijntje worden gehouden‚Äô