Naar de rechter inzake geheimhouding cijfers

Marcel

Naar de rechter inzake geheimhouding cijfers

MarcelGemeentebelang stapt naar de rechter inzake geheimhouding cijfers nieuwbouwplan stadskantoor

Gemeenteraadslid Marcel Elferink en de fractie Gemeentebelang in de gemeenteraad van Deventer, waarvan hij deel uit maakt, hebben kennis genomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter te Zwolle van 15 maart jl. betreffende het Wob-verzoek van de heer De Mol van Otterloo. Kern van deze uitspraak is dat alleen direct belanghebbenden (waaronder ambtenaren, gemeenteraadsleden) bezwaar kunnen maken tegen de opgelegde geheimhouding. Burgers worden buiten spel gezet.

Een onafhankelijke, inhoudelijke rechterlijke toetsing middels een Wob-verzoek wordt, door de barrière die geheimhouding op basis van art. 25 Gemeentwet opwerpt onmogelijk gemaakt.

De heer Elferink en zijn fractie zijn voorstander van openheid in het bestuurlijk proces. Zij zijn van mening dat geheimhouding met uiterste terughoudendheid dient te worden toegepast en dat dit in het onderhavige geval overbodig is. Bovenal menen zij echter dat het van democratisch belang is dat een besluit tot geheimhouding onafhankelijk, aan de eisen van de wet wordt getoetst.

Tijdens de politieke behandeling afgelopen weken is duidelijk geworden dat het College en de Collegepartijen in de Deventer raad geen onafhankelijke controle toelaten inzake de financiële onderbouwing van hun nieuwbouwplannen. De argumentatie van het college voor de opgelegde geheimzinnigheid is zeer mager. Raadsleden zijn geen bouwkosten deskundigen. Door de gedwongen geheimhouding kunnen geen externe deskundigen worden geraadpleegd in deze ingewikkelde financiële materie en door de geheimhouding staan betrokken burgers buitenspel.

Marcel Elferink heeft daarom mede namens de fractie Gemeentebelang- via zijn advocaat mr. R. van Eck – alsnog formeel bezwaar aangetekend tegen het collegebesluit tot geheimhouding. Daarnaast heeft Marcel Elferink mede namens de fractie Gemeentebelang – via dezelfde advocaat – de rechtbank in Zwolle verzocht te bepalen dat Raad en College van burgemeester en wethouders de geheimhouding moeten opheffen en de geheime bijlagen vóór de raadsvergadering van 21 maart 2012 ter beschikking moeten stellen.