Ondersteuning kleine zorgaanbieders

Ondersteuning kleine zorgaanbieders

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning.) De gemeente koopt de benodigde professionele zorg in bij zorgaanbieders.

Afgelopen woensdag zijn de tarieven Inkoop WMO voor 2019 door de raad vastgesteld. In de aanloop bleek dat een aantal kleine zorgaanbieders moeite heeft met de verlaagde tarieven voor de dagbesteding. Gemeentebelang vindt dat kleine zorgaanbieders van dagbesteding belangrijk zijn. Daarom hebben we samen met D’66 en de PvdA een motie opgesteld waarin het College wordt opgeroepen om hun het komende half jaar ondersteuning te bieden om ze voor te bereiden op de tarieven in 2019. Hierbij gaat het niet om geld, maar om onder meer informatieverstrekking, het delen van kennis en het adviseren in het verbeteren van de bedrijfsvoering. De motie is met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. De raad zal in september geïnformeerd worden over de voortgang. Direct na het eerste kwartaal 2019 zal de raad geïnformeerd worden over effecten bij de kleine zorgaanbieders.

Om er voor te zorgen dat de raad actief betrokken is bij het bepalen hoe de inkoop WMO vanaf 2020 in onze gemeente wordt vormgegeven, heeft Gemeentebelang een tweede motie ingediend. Hierin wordt het College gevraagd om een stappenplan op te zetten met processtappen, beslismomenten voor de raad, de rol van de raad in de verschillende fases van het proces en de verschillende scenario’s bij de keuzemomenten. Deze motie is unaniem aangenomen.