positie raadsleden verbeterd

Marcel

positie raadsleden verbeterd

MArcelControlerende positie raadsleden verbeterd

De raad buigt zich over twee weken over een raadsvoorstel, dat door Marcel Elferink is ingediend. Het voorstel schept mogelijkheid en kaders voor het inwinnen van deskundig advies bij stukken met opgelegde geheimhouding.

Mag je van een fractie verwachten dat ze op alle domeinen voldoende kennis in huis heeft om een afgewogen oordeel te kunnen geven over de meest complexe onderwerpen? De opgelegde geheimhouding verbiedt het haar immers om professioneel advies in te winnen. Tot nu toe moesten zij het met hun eigen – soms begrijpelijk beperkte – kennis doen. Het voelde ook voor initiatiefnemer Marcel Elferink als een beperking van het uitoefenen van zijn controlerende taken als raadslid, die hij bij de beëdiging op zich had genomen. Met het nieuwe raadsvoorstel ligt nu de mogelijkheid op tafel om – onder strikte voorwaarden- deskundig advies in te winnen en zo tot een verantwoorde afweging te komen. Het is een belangrijke stap naar een open besluitvormingsproces.

De behandeling van het raadsvoorstel staat gepland voor de raadstafel van 4 maart 2015. Een week later zal de gemeenteraad er een besluit over nemen.

Gemeentebelang zet zich al jaren in voor maximale transparantie bij de besluitvorming. Soms is het onvermijdelijk om stukken als “geheim” te bestempelen omdat het vrijgeven van de betreffende informatie directe schade voor de gemeente met zich mee kan brengen. Gemeentebelang erkent de noodzaak van geheimhouding, maar streeft er wel naar om dit middel zo weinig mogelijk in te zetten en de oplegde geheimhouding ook zo snel mogelijk weer op te heffen.