presentatie bestuursaccoord

Alie

presentatie bestuursaccoord

AlieIn volle vaart vooruit!

Op woensdag 14 mei heeft fractievoorzitter Alie Zandstra in de gemeenteraad tekst en uitleg gegeven over het nieuwe bestuursakkoord. Nadat de kandidaat-wethouders zijn beëdigd kan het college aan de slag!

Lees hier de verantwoording van het bestuursakkoord van Alie Zandstra.

Geachte raad,

Graag wil ik vanavond verantwoording afleggen over de gang van zaken met betrekking tot de formatie.

Zoals bekend heeft onze fractie de adviezen van de informateur Joke Mengerink overgenomen, om de formatiegesprekken te voeren met de fracties van de PvdA, D66, CDA en Gemeentebelang en deze te laten leiden door een externe formateur. Gemeentebelang heeft Lidy Klein Holkenborg gevraagd om het formatieproces te leiden. Op vier april zijn de net genoemde partijen daarmee van start gegaan.

De afgelopen maand is door de fractievoorzitters en vier beoogd wethouders constructief en intensief gewerkt aan de vorming van het college. Mijn eigen ervaring is dat dit in een open sfeer is gebeurd. Alles was bespreekbaar, er waren op voorhand geen heilige huisjes. Op 3 mei is inhoudelijk de laatste hand aan de tekst gelegd.

De werkwijze

De formatietafel heeft gebruik gemaakt van de diverse kwaliteiten die er in de coalitiefracties aanwezig is door zich tijdelijk te laten vier groepen fractieleden die in de domeinen Sociaal, Ruimtelijk, Economie, Bestuur & Organisatie thema’s verdiepten en er advies over uitbrachten. Daarnaast is er gesproken met de burgemeester, vanuit zijn rol als portefeuillehouder en voorzitter van het nieuw te vormen college.

Het domein financiën is geen onderwerp voor de themagroepen geweest, maar rechtstreeks op de formatietafel besproken.

Ad hoc hebben ook ambtelijke specialisten en de gemeentesecretaris aanvullende informatie verstrekt.

Inbreng van buitenaf

Zoals u weet heeft mijn fractie Gemeentebelang de Deventer Samenleving uitgenodigd om suggesties aan te leveren. Dat resulteerde in 140 schriftelijke reacties. De coalitiegenoten aanvaardden die signalen en adviezen als een welkome en waardevolle bijdrage in het proces. Ik noem u een paar, dat mede voortkomen uit de meedenk reacties:

 • Buiten de huidig trendmatige verhogingen vindt er geen lastenverzwaring plaats. We onderzoeken of en hoe we de afvalstoffenheffing verder kunnen verlagen.
 • De gemeente maakt gegevens actiever openbaar en herbruikbaar voor andere partijen.
 • Er komt overleg met schoolbesturen over een duurzame oplossing voor onderwijshuisvesting.
 • De discussie over verruiming van mogelijkheden voor grootschalige detailhandel voeren we bij behandeling van de nieuwe detailhandel-structuurvisie (in relatie tot het Runshoppingcentre)

Daarnaast hebben wij alle niet-coalitiefracties uitgenodigd om adviezen aan de formatietafel te geven. Beide groepen krijgen binnenkort antwoord voor zover ze dit niet al gehad hebben.

Er is hard gewerkt en intens gezocht naar de doelen en de stippen aan de horizon, die het nieuwe bestuur wil bereiken met Deventer.

Ik zal u een paar dilemma’s die aan de formatietafel besproken zijn niet onthouden.

 • Kiezen voor een bestuursakkoord en niet voor een coalitie akkoord?
 • De gemeenteraad meer ruimte geven en het spel wèl rolvast kunnen spelen.
 • Welke bestuurlijke vernieuwing vraagt dat?
 • De coalitie wil de samenleving vaker betrekken bij beleidsontwikkeling en óók helder blijven over haar bestuurlijke verantwoordelijkheid.
 • Hoe geef je dat vorm?

Uiteindelijk hebben de gevoerde discussies geleid tot het voorliggende bestuursakkoord “Deventer: Voor elkaar”

Het is een bestuursakkoord op hoofdlijnen geworden, waarin veel ruimte is voor een nieuw samenspel met de gemeenteraad, inwoners en organisaties.

De samenleving verandert snel en daarmee de positie van gemeentebestuur en organisatie. Het initiatief voor beleid en de uitvoering ervan ligt meer en meer bij inwoners en organisaties zelf. De gemeente biedt daarvoor de ruimte en desgevraagd de expertise en de faciliteiten.

Als de gemeente zélf het initiatief neemt, dan gebeurt dat in een open en transparant proces, waarbij de rollen van gemeente, inwoners en organisaties vooraf afgesproken zijn. Er worden daarvoor concrete handvatten ontwikkeld.

Dit alles vraagt om een kanteling in het denken van, zowel de raad als de inwoners, organisaties en het bedrijfsleven. Maar dat vraagt ook, om het aanwenden van het initiërend vermogen van partijen.

Wij zijn er ons van bewust dat belanghebbenden en partners uit de samenleving, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie daarbij behoefte hebben aan concrete voornemens voor wat betreft de inrichting van dit traject. Deze zullen worden ontwikkeld de komende tijd. Het liefst in klare taal verwoord.

Dit college hecht aan een breed draagvlak. We willen de krachten van alle fracties in de gemeenteraad benutten en stellen de raad in staat om op hoofdlijnen te sturen. Om zo te kunnen werken is hard nodig dat helder is, waar de raad over besluit en dat de raad in staat wordt gesteld om te toetsen.

Gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid

De komende jaren geeft de coalitie de gemeenteraad, met respect voor eigen rollen, ruimte om met gezamenlijke kennis en kunde oplossingen te vinden voor grote en complexe vraagstukken. Dit vanuit het oogpunt dat de samenleving rekent op een bestuur dat boven de partijpolitiek uitstijgt en gezamenlijk bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt.

Met respect en vertrouwen wordt binnen royale grenzen, ruimte gemaakt voor wederzijdse beïnvloeding.

Dat kan inhouden dat coalitiepartners elkaar ruimte geven om op basis van een open dialoog een afwijkend standpunt op dossiers in te nemen.

Participatie

We betrekken inwoners, organisaties en ondernemers. Bij elk initiatief bepalen we vooraf welke vorm van participatie optimaal is. Dat kan per initiatief verschillen. Belangrijk hierbij is dat er intensief gecommuniceerd wordt gedurende het hele proces.

Samenredzaamheid

We constateren dat er een verandering gaande is van een op het individu gerichte samenleving naar een “goede buur samenleving”. We ondersteunen mensen bij het behouden van de regie over hun leven. Zorg is de afgelopen decennia als vanzelfsprekend door de overheid geregeld. Daardoor is de zelfredzaamheid afgenomen en zijn de gemeenschapskosten onaanvaardbaar gestegen. De decentralisatie van jeugdzorg,werk en ondersteuning betekenen ingrijpende veranderingen.

Ambities en opgaven

Dit college gaat vooral uitvoeren.

Eerder ingezet beleid wordt uitgevoerd en afgemaakt.

Daarnaast zijn er vier leidende ambities benoemd, deze zijn:

 • Een solide financiële huishouding.
 • Een vernieuwende bestuursstijl
 • Een goede invulling van de grote decentralisaties op het gebied van (jeugd)zorg, ondersteuning en werk.
 • De economische versterking van Deventer (Economische visie 2020).

De financiën zullen de komende bestuursperiode een belangrijke rol zullen spelen. Om een gezamenlijk startpunt te markeren, heeft een externe accountant een financiële scan gemaakt. De jaarrekening 2013 (inclusief accountantsverslag) en de hiervoor genoemde financiële scan geven vertrouwen in de financiële situatie. Verder zijn enkele kaderafspraken gemaakt Deze vindt u terug in het bestuursakkoord. Deze kaderafspraken betreffen een structureel sluitende meerjaren begroting, het trap op trap af principe, het weerstandsvermogen, het inzichtelijk maken van kostentoerekening en de gemeentelijke lasten voor de inwoners

Bezuinigingen in 2015

Helaas zijn voor een solide financieel beleid bezuinigingen onontkoombaar. De bezuinigingsopgave voor 2015 blijft onveranderd 2,5 miljoen.

Daarnaast speelt het volgende:

Instellingen die geraakt worden door bezuinigingen, moeten voor 1 juli duidelijkheid krijgen. Dat is nog maar anderhalve maand. De korte beschikbare termijn geeft weinig ruimte voor een interactief proces. Het college presenteert daarom bij de voorjaarsnota 2014 mogelijke bezuinigingen die niet direct van invloed zijn op gesubsidieerde instellingen. Ik sluit niet uit dat dit evengoed pijnlijke maatregelen zullen zijn

Bezuinigingen vanaf 2016

Dit najaar ontvangt de raad voorstellen voor aanvullende en mogelijk vervangende bezuinigingen vanaf 2016. De raad krijgt de ruimte om zich in overleg met de samenleving een mening te vormen. Vroeg in het voorjaar van 2015 besluit de raad over de bezuinigingen. Dit geeft organisaties meer tijd om daar op in te spelen.

Subsidie beleid

We subsidiëren initiatieven om een leefbare samenleving te stimuleren, voor zover en zo lang als dat nodig is. Het in stand houden van een organisatie is nooit het doel. We maken meetbare prestatieafspraken en afspraken over hoe we bestuurlijk en ambtelijk aansturen enop welke afstand. Ook bekijken we de komende periode de mogelijkheden van het verstrekken van een aanjaagsubsidie voor nieuwe innovatieve projecten.

Een vernieuwende bestuursstijl

Ik gaf al aan dat de samenleving in rap tempo verandert en vraagt om een stevige herpositionering in die netwerksamenleving. In deze coalitieperiode gaan we invulling geven aan bestuurlijke vernieuwing door meer ruimte te geven voor inbreng vanuit de samenleving.

Wat betekent dit voor bestuur en organisatie?

We willen een meer integrale, wendbare en efficiënte organisatie. Zowel bestuurlijk als ambtelijk ligt er de uitdaging de juiste positie te vinden in de netwerksamenleving.

Daartoe gaan we gezamenlijk een ontwikkeltraject in, waar ook de gemeenteraad deel van uitmaakt. Om dit goed te kunnen doen, moet het gemeentebestuur aangeven wat voor overheid ze wil zijn. Daarna volgt de vraag, wat voor gemeentelijke organisatie daarbij past. Het gesprek hierover wordt dit jaar nog gevoerd.

Naast meer betrokkenheid aan de voorkant van het beleidsproces, wordt het mogelijk een ‘correctief ‘ referendum te houden. Als inwoners met een burgerinitiatief vragen om een correctief referendum verplichten college en raad zich hiertoe, op basis van een aantal voorwaarden. Dit wordt verder uitgewerkt in een verordening.

Daarnaast wil het college streven naar meer directe, democratische betrokkenheid en invloed van inwoners, ook bij de inzet van financiële middelen. Wij willen een gemeentebrede burgerbegroting invoeren. We gaan daarvoor met raad en inwoners een voorstel ontwikkelen en hier, in één of meer pilot(s), ervaring mee opdoen.

Het sociale domein

In 2015 verandert er veel in het sociaal domein. De gemeente wordt verantwoordelijk voor vrijwel alle hulp op het gebied van werk en inkomen, de zorg en ondersteuning van volwassenen en jeugdzorg. Met minder geld dan het Rijk er nu aan uitgeeft. De gemeente wordt geacht deze zorg, hulp en ondersteuning effectiever te kunnen verlenen omdat ze dichter bij mensen staat. Wij willen deze nieuwe taken binnen de beschikbare budgetten regelen. Het voornemen is om gebruik te maken van het instrument “maatschappelijk aanbesteden”. Zelfredzaamheid bevorderen, ondersteunen we. Maar wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen.

Ook hebben we de afspraak gemaakt dat we zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan de mensen en de instellingen die te maken krijgen met de veranderingen in het sociaal domein. Er is tijdig duidelijkheid nodig over concrete kaders, sturing en bekostiging. Wij zoeken naar nieuwe manieren om ouders, cliënten, mantelzorgers en jongeren te betrekken bij de beleidsontwikkeling.

Economie

We werken stevig verder aan de Economische visie 2020 Dat is nodig voor onze economie, want het zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid voor onze inwoners. Daar hoort ook een aantrekkelijk cultureel leefklimaat bij.

Deventer moet een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bestaande en nieuwe ondernemers. Zij krijgen de ruimte om te ondernemen. Belemmeringen voor vestiging, uitbreiding of verhuizing van bedrijven nemen we waar mogelijk weg.

Waar we kansen zien, benutten we de samenwerking met sociaal economische partners en medeoverheden intensiever om de bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid te stimuleren.

Het creëren van draagvlak, ruimte voor eigen inbreng, en initiatieven van ondernemers zelf zijn voor ons belangrijk.

De agrarische sector is een belangrijke sector voor de economie, die zorgt voor werkgelegenheid. Op het platteland zien we ook een toename van plattelandstoerisme, streekproducten en natuurbeheer. Wij steunen deze ontwikkeling, die sterk bijdraagt aan vitaliteit en leefbaarheid op het platteland.

Versterking van de economie, werkgelegenheid, recreatie en toerisme doen wij ook in regionaal samenwerkingsverband (WGR, Stedendriehoek, Strategische board, Hanzesteden en Salland marketing).

Tot slot

Het overleg over de portefeuilleverdeling verliep opbouwend en sportief. Er staat nu een nieuw college in de startblokken: Liesbeth Grijsen, Robin Hartogh Heijs, Jan Jaap Kolkman en Frits Rorink.

Een college, waarvan ik vind dat het gebouwd is op onderling vertrouwen. Een college dat investeert in het vertrouwen in, en van anderen. Een college dat competent is en daarnaast complementair is aan elkaar maar vooral een team bestuurders met passie voor Deventer.