Programma 2010

pdf.jpg

Programma 2010

pdf.jpg

Algemeen Plattelands Belang

Inleiding

Algemeen Plattelands Belang (APB) is een Deventer kiesvereniging die
ruim 70 jaar actief is in de politiek.

Zonder politieke
gebondenheid aan gevestigde landelijke partijen en/of levensbeschouwing
zetten de leden van de fractie zich in voor de leefbaarheid van de
inwoners van de gemeente Deventer

Deventer is zeer divers van aard en karakter. Onze visie is dat deze
diversiteit beter kan en moet worden benut. Enerzijds is er het
landelijk gebied met een eigen milieu, schoonheid, tradities en
vitaliteit en anderzijds is er de stad, met werkgelegenheid en
centrumvoorzieningen als ziekenhuis en scholen voor het voortgezet en
hoger onderwijs. Stad en landelijk gebied hebben hun eigen karakter en
hun eigen kracht. Beiden hebben elkaar ook nodig in een open en
transparante houding, niet tegen elkaar maar voor elkaar.
Gedurende eeuwen heeft zich een stevige en wederzijds profijtelijke
samenspel tussen stad en platteland ontwikkeld. Wij denken dat er nog
veel te winnen valt door deze samenwerking actief uit te bouwen waarbij
ieders sterke punten worden ingezet om het gezamenlijke profijt te
vergroten.

Daar gaan we de komende periode concreet inhoud aan geven. De gevolgen
van de economische crisis nopen tot heldere keuzes en een sober en
daadkrachtig beleid. APB zal nog kritischer dan in de afgelopen periode,
nieuwe projecten beoordelen op doel, nut voor Deventer en economische
haalbaarheid.

We hebben er voor gekozen een kort programma op te zetten waarin u kunt
vinden hoe we in hoofdlijnen denken over de ontwikkeling van het beleid
voor Deventer vanaf maart 2010 en wat u van ons mag verwachten de
komende tijd. We laten ons daarbij leiden door een aantal idealen en
beginselen.

APB ziet de burgers als zelfstandige mensen die geen behoefte hebben
aan bemoeienis van de overheid op gebieden waar ze zichzelf kunnen
redden.

APB zet zich in voor de hele gemeente Deventer.

APB wil alles doen om het leefklimaat in de gemeente te beschermen
en te verbeteren.

APB wil meer betrokkenheid van burgers bij de politiek en de lopende
projecten met als voorlopig einddoel vraaggestuurde beleidsvorming en
uitvoering.

APB wil het plattelandskarakter en de plaatselijke tradities van de
dorpen en kernen die deel uit maken van de gemeente Deventer in stand
houden.

APB staat voor een sociaal veilige woonomgeving voor iedere burger
waarin de burger ook naar vermogen zelf verantwoordelijkheid neemt.

APB vindt het belangrijk dat er in elke kern en elke woonwijk voldoende
aantrekkelijke woningen zijn voor iedereen.

APB staat voor een realistisch en doelmatig milieu- en
duurzaamheidsbeleid.

APB staat voor het scheppen en behouden van volledige werkgelegenheid in
Deventer en voor dienovereenkomstige mogelijkheden voor ondernemers.

Bij het realiseren van onze idealen willen we bijdragen aan het oplossen
van belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals:

Gevolgen economische crisis
Afnemende veiligheid en sociale samenhang in zowel de dorpen en kernen
als in de stad Deventer
Gezondheid en leefstijl
Werk en inkomen, sociale zekerheid (snelle veranderingen in de
landbouw)
Scheefgroei in de bevolkingsopbouw minder jongeren en meer ouderen
(vergrijzing en ontgroening)
Wonen en woonomgeving (herstructurering),
Woningen voor starters en ouderen in het landelijk gebied
Onderwijsprestaties van de jeugd, (gebrekkige aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt en veel uitval van jongeren in voornamelijk
het VMBO)


Bij het oplossen is samenwerking met anderen binnen en buiten de
gemeente noodzakelijk om het maximale effect te bereiken.

 

Daarnaast willen we inspelen op veranderingen in de samenleving als:
Digitalisering van de informatievoorziening
Individualisering en mondialisering.
Beweging in het maatschappelijk middenveld
Toenemende vervlechting door schaalvergroting en het aangaan van
strategische allianties
Vervaging van scheidslijnen tussen beleidsvelden en doelgroepen (
belangenbehartigers)
Vermaatschappelijking van de zorg, meer verantwoordelijkheid bij burger
wet op de maatschappelijke ondersteuning.

Het is zaak dat de gemeente helpt bij het versterken van de
maatschappelijke en sociale participatie.

Beleidsterreinen als openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening,
sport, recreatie, onderwijs, woningbouw, werk en werkgelegenheid, maar
ook de gemeentefinanciƫn hebben onze bijzondere aandacht.

 

Hoofdstuk 1

Openbaar bestuur, orde en veiligheid

Burgerparticipatie

Een stevig draagvlak voor veranderingen is er bij gebaat dat burgers participeren en meedenken. Wij willen daarom toe naar vraaggestuurde beleidsvorming. De overheid is er immers voor de burger en niet andersom. Als eerste nieuwe stap willen we een burgerpanel instellen. Ook de wijkaanpak zien we als een instrument dat de burgers de mogelijkheid geeft om zelf vorm en inhoud te geven aan de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen wijk. We willen dit instrument dan ook verder ontwikkelen.
APB staat voor een betere communicatie met de burger. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij het initiatief moeten nemen om de burger op te zoeken. De politieke markt in het stadthuis is voor APB nog niet voldoende. Belangrijke besluitvorming kan ook op locatie plaats vinden. Dit betrekt de burger bij de politiek.

Referendum

Vooral bij grootschalige projecten zien we de wens van de burger om te participeren en mee te beslissen. APB staat voor een transparant bestuur. Hierin past een besluitvormend referendum.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie kent veel externe inhuur van medewerkers. De kosten voor externe inhuur bedragen meer dan 30% van de totale loonsom. APB wil de externe inhuur fors verminderen waardoor kennis binnen de organisatie blijft en er minder personeelskosten gemaakt hoeven te worden.

Aanvullend onderzoek is nodig om om de oorzaken van deze hoge externe inhuur beter zichtbaar te maken. Zonodig dienen regels te worden opgesteld om de inhuur van personeel en de uitbesteding van werk te maximaliseren op een niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar is.

Dienstverlening

APB staat voor een betere gemeentelijke dienstverlening. De ambtenaren dienen de burger als klant te zien. Hierin kunnen nog flinke verbeterslagen gemaakt worden. Enkele verbeterpunten zijn:

Betere ondersteuning van digitaal loket
Vaker ambtenaren naar de burger toe
Meer maatwerk voor en hulp aan zelfstandig wonende ouderen (bijvoorbeeld bij aanhoudende gladheid)
Communicatie naar de burger
Verdere spreiding openingstijden servicepunten in de gemeente


Op het gebied van vergunningverlening is een grote verbeterslag haalbaar. Wij zien nu onvoldoende samenwerking tussen verschillende afdelingen en de initiatiefnemer valt vaak tussen wal en schip. Vergunningverlening vraagt Ć©Ć©n duidelijk aanspreekpunt voor de initiatiefnemer, dat intern het proces aanstuurt en helder communiceert over de mogelijkheden. Doelstelling moet zijn om vergunningverlening sneller, eenvoudiger en transparanter te laten verlopen.

Kort na de verkiezingen zal er, wat APB betreft, een definitief besluit moeten worden genomen betreffende de huisvesting van de ambtenaren. Voor APB geen nieuw stadskantoor aan het Grote Kerkhof. Met wat aanpassingen zou de huidige locatie Leeuwenbrug een prima oplossing kunnen zijn voor de huisvestingsproblematiek. Wij staan open voor alternatieven. Gezien het overschot aan leegstaande kantoorruimte in Deventer ligt nieuwbouw niet voor de hand.

Veilig wonen voor iedereen

APB staat voor een sociaal veilige woonomgeving voor iedere burger. We willen een integrale benadering die ook goede verlichting, onderhoud van openbaar groen en periodiek herstel van wegen en trottoirs omvat.

Veiligheid houdt in dat overlast moet worden voorkomen en bestreden. APB staat voor handhaving. Cameratoezicht is een instrument dat APB overal waar nodig wil inzetten.

Daarnaast is het aspect sociale veiligheid belangrijk. Hierbij moet oog zijn voor afnemende veiligheid en sociale samenhang. Noaberschap zal de sociale veiligheid ook in de stad stimuleren. De herkenbaarheid van buren en je naaste omgeving kan worden gestimuleerd door het organiseren van buurtactiviteiten en door het creƫren van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de directe omgeving. APB staat voor Noaberschap en wil dit ook in beleid omzetten.

Verkeersveiligheid

APB heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Met de toenemende verkeersintensiteit neemt de veiligheid in het verkeer af, vooral op de doorgaande wegen. Ook daar waar sprake is van veel sluipverkeer en dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid dienen adequate oplossingen te worden gevonden.

Hoofdstuk 2

Leefkwaliteit en ruimtelijk ordening

Een sociaal en vitaal platteland

Op het platteland zijn ingrijpende ontwikkelingen gaande. De voedselproductie maakt steeds meer plaats voor wonen, werken, natuurontwikkeling en recreatie.
Het platteland zal hierdoor sterk veranderen in ruimtelijke, economische en sociaal culturele zin. Revitalisering van het platteland is nodig. Niet alleen om het verdwijnen van voorzieningen uit de kernen te stoppen maar ook omdat er een nieuwe vraag naar bepaalde vormen van dienstverlening en bedrijvigheid ontstaat.
Het behouden van basisvoorzieningen op het platteland, waaronder het openbaar vervoer is belangrijk voor de leefbaarheid

Om het platteland vitaal te houden moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan:
In stand houden en versterken basisvoorzieningen
Behoud sociale cohesie
Structuur versterking agrarische en niet agrarische bedrijvigheid
Stimulering goede samenhang tussen stedelijke infrastructuur en die van het platteland

Daarnaast is het van belang dat er een samenhangende aanpak komt op het ruimtelijk economisch en veiligheidsterrein.

Om te beginnen moeten er voldoende woningen zijn. APB vindt dat er bijgebouwd moet kunnen worden, minimaal zoveel als nodig om de eigen aanwas op te vangen. Sociale cohesie mag niet verstoord worden door te terughoudend bouwbeleid. Aangepast en levensloopbestendig bouwen is daarbij wel een vereiste.

Grootschalige projecten zijn op het platteland en in de kernen uit den boze. Er moeten meer projecten worden ontwikkeld om het combineren van zorgtaken en werk buitenshuis beter mogelijk te maken.

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor een leefbaar platteland Dat geldt in het bijzonder voor doelgroepen als ouderen, zorgvragers en schoolgaande jeugd. Behoud en vernieuwing van welzijns- en culturele voorzieningen op het platteland dragen bij aan de vitaliteit en scheppen mogelijkheden voor nieuwe economische dragers. Daarnaast is het van belang dat de bereikbaarheid van de stad, in het bijzonder van de binnenstad verbeterd wordt. Deventer wil immers haar streekfunctie blijven vervullen. APB staat voor:
Verbreding van de A1 (met geluidswallen in Colmschate en Bathmen)
Een derde IJsselbrug met betere doorstroommogelijkheden in de regio
Drempelvrije dorpen
Doorgaande wegen als zodanig uitvoeren en benutten
Betere fietsverbindingen, in de eerste plaats op schoolroutes (ook in het buitengebied)
Openhouden van de Welle zolang goede initiatieven ontbreken
Veilige fiets- en looproutes naar en rondom scholen
Verkeersveiligheid in de wijken

Landbouw is van oudsher de drager van het platteland en heeft een sterke bijdrage geleverd aan ons huidige landschap. Voor een leefbaar en mooi platteland is landbouw ook in de toekomst belangrijk. Levensvatbare bedrijven krijgen van APB de ruimte om levensvatbaar te blijven en hun bedrijven aan te passen en uit te breiden.

Daar waar de landbouw inkrimpt kan ruimte ontstaan voor andere bedrijvigheid. Krimp is niet vanzelfsprekend. Bedrijven moeten kunnen groeien of herstructureren. Het stimuleren van voedselproductie voor de regionale markt in combinatie met kleinschalig vervoer dat in samenspraak met plaatselijke winkeliers, ambulante handel en grootwinkelbedrijf wordt ontwikkeld en in stand gehouden, voldoet aan de behoefte van een toenemend aantal consumenten aan regionaal voedsel.
APB is van mening dat in het buitengebied vrijkomende agrarische gebouwen en monumentale boerderijen bewoonbaar gemaakt moeten kunnen worden voor meerdere huishoudens

Om de ontwikkelingen op het platteland te faciliteren en niet te remmen, dienen bestemmingsplannen voldoende flexibiliteit en mogelijkheden te bieden.

Het is dus noodzakelijk dat er:
Voldoende openbaar vervoer in de stad, dorpen en kernen is
Voldoende woningen op het platteland voor jong en oud zijn. Dit om onnodig doorschietende ontgroening en vergrijzing te voorkomen
De voorzieningen voor welzijn en cultuur op het platteland behouden dan wel vernieuwen (APB is dus ook voor keten als ontmoetingsplaats van jongeren en voor behoud van tentfeesten en paasvuren)
Voldoende ontwikkelingsruimte voor bedrijven op het platteland
Projecten dagindeling ontwikkeld blijven worden
De bereikbaarheid van de stad verbeterd wordt en dat er voldoende parkeergelegenheid komt

Spoorboog Zutphen Twente

Landelijk wordt nagedacht over aanpassingen ter verbetering van het spoorwegnet. In een aantal varianten wordt de spoorlijn Deventer-Zutphen met een ruime bocht ter hoogte van Bathmen aangesloten op de spoorlijn van Deventer naar Twente. 
APB wil voorkomen dat het dorp Bathmen, dat nu al opgesloten ligt tussen bestaande spoorlijn en drukke snelweg A1, verder wordt ingeklemd door een nieuwe spoorlijn.

Woningbouw

De gevolgen van de kredietcrisis voor de woningmarkt laten zich moeilijk voorspellen, maar zullen, naar het zich tot nu toe laat aanzien, gematigd zijn. Tot op heden zijn de gevolgen nog het meest zichtbaar in de daling van het aantal verkochte woningen en in de stagnatie van de nieuwbouw. Binnen moeten voldoende betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar zijn. Elke nieuw op te zetten woonwijk dient een beeldkwaliteitplan te hebben. Stadsranden worden ingevuld met respect voor de omliggende omgeving. Geen harde en abrupte overgang, zoals nu zichtbaar is in de wijk Spikvoorde. Toekomstige nieuwbouw dient aan te sluiten bij de vraag. In de huidige planontwikkeling is een overschot aan appartementen voorzien terwijl er meer vraag is naar grondgebonden woningen.

Het aantal woningen dat in Deventer gebouwd gaat worden moet van zodanige aard en omvang zijn dat daardoor de autonome groei ven de verdunning van de huishoudens wordt opgevangen. APB is geen voorstander van een ongelimiteerde uitbreiding van de stad. Dit gaat niet alleen gepaard met het verlies van veel groene ruimte, maar geeft ook een te grote druk op de bestaande infrastructuur. Nu al is de verkeersdruk op veel wegen in Deventer te groot.

Voor APB staat toekomstige woningbouw in Deventer Noord Oost ter discussie. Allereerst is het de vraag of er nog behoefte is aan een grootschalige woonwijk in dit gebied. Ten tweede laat infrastructuur het niet toe, want nu al is de verkeersdruk in Schalkhaar onevenredig groot. Ten derde gaan alle voorgestelde scenarioĀ’s gepaard met een onevenredig ruimtebeslag. APB blijft daarom tegen het vastgestelde richtingdocument voor Deventer Noord Oost

Bij woningbouwprojecten gaat onze voorkeur uit naar inbreiding. In de afgelopen jaren zijn hiervoor goede plannen gemaakt, echter de uitvoering stokt. Woningen worden wel gesloopt, maar nieuwbouw neemt te veel tijd in beslag. In ieder geval is de doorlooptijd van veel projecten te lang. Steenbrugge is ondanks alle goede voornemens nog steeds niet bouwrijp.

In wijken uit de jaren 60 en 70 wonen, vergeleken met Deventer in zijn geheel, naar verhouding veel 50 plussers met een hoog aandeel niet westerse allochtonen. De sociale achterstand is daarbij sterk toegenomen. Fysieke en sociale verbetering van de leefbaarheid in de wijk moet het doel van herstructurering zijn.

Om deze doelen te bereiken vindt APB een integrale wijkopbouw evenals levensloopbestendig bouwen noodzakelijk. Voor wat betreft de sociale cohesie is de realisatie van wijkpunten een voorwaarde. DaarnaastĀ  vindt APB dat er een verbreding van het kulturhusconceptĀ  uitgewerkt moet worden Ā”het kulturhus in de wijkĀ”. Een dergelijke ontmoetingsplaats draagt zeker bij aan het saamhorigheidsgevoel in de wijken.

Voor herstructurering is grootschalige sloop lang niet altijd noodzakelijk. Deventer kent prachtige wijken van uiteenlopende samenstelling, waar nu de leefbaarheid terugloopt. Preventie door sterkere inzet op sociale structuur en handhaving in samenspraak met de bewoners, kan grootschalige sloop en nieuwbouw op termijn voorkomen. APB wil de kamerverhuurverordening in de gehele gemeente Deventer van toepassing laten zijn.

In het kader van de herstructurering is extra aandacht nodig voor de Rivierenwijk. Bewoners van de Rivierenwijk hebben met veel inzet gewerkt aan hun prachtwijk. APB vindt dat er de komende jaren veel energie en inzet nodig is om deze plannen ook te realiseren.

APB is voorstander van het herstructureren van het welstandstoezicht. Integrale toetsing kan worden afgeschaft en vervangen door gerichte toetsing indien en voor zover zienswijzen en bezwaren mede welstandsaspecten betreffen.

Milieu en duurzaamheid

Milieubeleid moet uitvoerbaar zijn en ondersteund worden door de burgers en bedrijven. Het milieubeleid wordt grotendeels landelijk bepaald. APB vindt dat de landelijke milieuregels in Deventer bepalend moeten zijn. Wel kan de gemeente een taak hebben op het gebied van bewustwording en bovendien een voorbeeldfunctie hebben.

APB is van mening dat het inzamelen van afvalstoffen via een gescheiden inzamelingsproces de voorkeur verdient. Dat proces moet eenvoudig blijven, verder differentiatie is alleen nodig indien en voor zover het daadwerkelijk besparingen oplevert.

Voor het aanleveren van het zogenaamde groot afval moet een bescheiden tarief gehanteerd worden. Wij blijven van mening dat de eerste 1000 kilo gratis moet zijn. Dit om illegaal storten tegen te gaan. Ook zijn we van mening dat er twee keer per jaar gratis snoeiafval aangeleverd mag worden.

De gemeente kan haar voorbeeldfunctie invullen door zelf meer aan energiebesparing en duurzaamheid te doen vooral door meer isolatie-, zonnecollectoren-, en aardwarmteprojecten in haar eigen gebouwen uit te voeren.

Hoofdstuk 3

Economie en werk

Werken

Het vestigings- en ondernemersklimaat in Deventer kan verbeterd worden.
Voor alle ondernemers maar zeker voor agrariƫrs en middenstanders zal uitbreiding c.q. handhaving van hun bedrijven mogelijk moeten blijven APB zal hiertoe alles in het werk blijven. APB wil dat er in de komende periode een project ontwikkeld en opgestart wordt om alle uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen. Niemand die kan werken krijgt steun van de gemeenschap zonder naar vermogen bij te dragen aan de weivaart. Een vergelijkbaar project in Rotterdam kan als voorbeeld dienen.

APB steunt de samenwerking tussen scholen en bedrijven. APB vindt dat er voldoende stageplaatsen voor scholieren en studenten dienen te zijn. De gemeente dient hierin haar rol te spelen, en waar nodig te faciliteren. Goede voorbeelden zijn het actieplan jeugdwerkloosheid en het 1000 jongerenplan. Ook de inzet van Sallcon Werktalent is onmisbaar. Ze bieden hulp aan jongeren en schoolverlaters en bovendien aan iedereen die hulp nodig heeft bij het vinden van werk, van mensen met een handicap, herintreders tot en met langdurig werklozen.

Voor de gevolgen van de reconstructie zullen structurele oplossingen moeten worden gezocht. APB vindt dat de gemeente de plicht heeft hierin te faciliteren. Deregulering kan hierbij een noodzaak zijn.

Bedrijvigheid

Het moet mogelijk blijven in het buitengebied vervangende bedrijvigheid te realiseren. In de dorpen en kernen moeten kantoren winkels en horeca geĆÆntegreerd worden om de leefbaarheid te vergroten. Zeer kleine bedrijventerreinen kunnen een aanvulling zijn voor de plaatselijke ondernemers om zich daar te vestigen.
Er moet beleid ontwikkeld worden met betrekking tot de criteria voor vestiging en uitbreiding van bedrijven in dorpen en kernen.
APB vindt dat de vestiging van grootschalige bedrijven geconcentreerd moet worden. De daarvoor aangewezen zone is de A1. Concentratie kan immers een meerwaarde voor de bedrijvigheid in de hele Stedendriehoek betekenen. APB is geen voorstander van een nieuwe kantorenlocatie op bedrijventerrein A1. Deventer kent een royaal aanbod aan leegstaande kantoren. Vooral op Kloosterlanden staan veel relatief jonge kantoorgebouwen leeg. APB vindt dat, waar nodig en mogelijk in samenwerking met projectontwikkelaars, moet worden onderzocht, hoe dit gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Binnenstad

De economische functie van de binnenstad dient versterkt te worden. De binnenstad van Deventer moet, ook met het oog op de bedrijvigheid, veilig en goed bereikbaar zijn. Niet alleen per fiets en openbaar vervoer, maar ook per auto. Dit is een must om de streekfunctie goed te kunnen vervullen. Dat houdt in dat de huidige parkeergelegenheid moet worden uitgebreid. De parkeergelden dienen betaalbaar te blijven. Wat APB betreft komt er geen auto ontmoedigingsbeleid. De landelijke en mondiale trend in de richting van milieuneutraal individueel vervoer is hoopgevend genoeg en een te sterk afremmen van de (auto)mobiliteit kan die ontwikkeling zelfs in gevaar brengen.

Het behoud van de leefbaarheid van de binnenstad wordt gediend door de combinatie wonen/werken en projecten in de binnenstad die qua maat en schaal in te passen in de bestaande historische bebouwing te stimuleren.

Hoofdstuk 4

Sociaal, cultureel en educatief beleid

Een goede sociale en culturele infrastructuur

Sociale infrastructuur is het geheel van voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijke sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving
Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

Deelname aan verenigingen of belangen groepen
Persoonlijke relatienetwerken
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
De sociaaleconomische positie.


Het gaat dus om mensen, instellingen en hun netwerken die zorgen voor sociale cohesie, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid

APB wil zorgen voor een goed gespreid en toegerust geheel van sociale en culturele voorzieningen in stad en platteland. Daarbij hoort ook het behoud en verdere ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in het landschap en de gebouwde omgeving.

Sport en recreatie

Sport en recreatie hebben onze bijzondere aandacht
APB vindt dat de bestaande accommodaties up to date moeten blijven en waar nodig verbeterd.
Dit geldt eveneens voor de aanwezige dorpshuizen in de dorpen en kernen. Kortom geen verdere afkalving van het huidige voorzieningenniveau.

Voor verenigingen geldt dat de mate van zelfredzaamheid, in welke vorm dan ook, van invloed zal zijn op het bieden van steun voor het voortbestaan van de activiteit. Ons uitgangspunt is dat alleen activiteiten ondersteund dienen te worden als de deelnemers hebben aangetoond dat hieraan behoefte bestaat en zijzelf daar ook blijvend inspanningen voor verrichten. Ook zal de gemeentelijke subsidie niet mogen worden gebruikt om bovenmatige leegloop te bekostigen. Er zullen normen moeten worden ontwikkeld om een doelmatige inzet van middelen te bevorderen door intensiever gebruik van de beschikbare voorzieningen.

Een ander uitgangspunt is het handhaven van plaatselijke tradities. APB zal zich inzetten om plaatselijke tradities zoveel mogelijk in stand te houden. We denken hierbij aan kermissen, paasvuren, school en dorpsfeesten, boeldagen, rommelmarkten etc..

Recreatie en Toerisme in Deventer en omgeving heeft in VVV-Deventer en het Sallands Bureau voor Toerisme een prima Ā“trekkerĀ”. APB heeft ook veel waardering voor het werk van de stichting recreatie Deventer buiten en de stichting Bathmen Promotie. APB streeft naar een verdergaande samenwerking van beide stichtingen.

Sociale voorzieningen

De economische recessie waar we nu in zitten zal ongetwijfeld zijn sporen nog nalaten bij mensen. Natuurlijk is het zaak dat iedereen de regie over zijn of haar leven kan blijven behouden.
APB vindt dat iedereen moet kunnen blijven meedoen aan de samenleving, ook als het tegenzit. Het programma Rechtop moet wat ons betreft dan ook voortgezet worden.
Daarnaast heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in het bestrijden van armoede en schulden. Kinderen die opgroeien in armoede moeten, naast het volgen van het onderwijs van hun keuze, ook kunnen blijven sporten en muziekles volgen.
Mensen met financiƫle problemen die bij gemeenten aankloppen, moeten niet te lang op hulp hoeven wachten. APB is van mening dat de gemeente extra inspanningen moet verrichten ter voorkoming van schulden zoals budgetbeheer en coaching.
Sinds 2006 is er in Deventer een voedselbank actief. Deze vervult een belangrijke rol. APB vindt dat de gemeente Deventer de huidige ondersteuning aan de voedselbank moet voortzetten.

Vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk is onderhevig aan de invloed van brede maatschappelijke veranderingen. Voorbeelden daarvan zijn vergrijzing en de verkleuring van de bevolking, nieuwe vormen van huishoudens en tijdsbesteding, de snelle ontwikkeling van communicatiemedia als internet en de ontkerkelijking. Sommige veranderingen zoals het afnemen van de (vrij) beschikbare vrije tijd hebben een direct effect op de vrijwillige inzet. Men geeft liever geld dan tijd aan maatschappelijke doelen. Genoemde maatschappelijke ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor het vrijwilligerswerk zelf maar nadrukkelijk ook voor de sociale cohesie en participatie waar het vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage aan levert.
APB staat voor een sterk vrijwilligers beleid waarin de nadruk ligt op de structuur in materiele en immateriele zin. Naast werving, is behoud en waardering van vrijwilligers van essentieel belang voor de continuiiteit. Daarnaast vinden APB het belangrijk dat vrijwilligers niet te maken krijgen met onnodige regeldruk.

Mantelzorg

Mantelzorg kenmerkt zich door het informele en persoonijke karakter, de geringe organisatiegraad en de beperkte mogelijkheden voor vervanging tijdens ziekte of vakantie. Dat alles maakt de mantelzorg kwetsbaar voor overbelasting. Respijtzorg en ondersteuningsvoorzieningen voor mantelzorgers kunnen uitkomst bieden. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de allochtone mantelzorger. APB vindt dat de gemeente de ondersteuning van de mantelzorger moet faciltieren door hulp te bieden bij de opstart van de ondersteuningsvoorziening en het organiseren van een eigen kracht conferentie voor de mantelzorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De invoering van de WMO heeft verstrekkende gevolgen voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en cliƫnten gehad.
Op dit moment is de WMO nog volop in ontwikkeling. De jongste wijzigingen betreffen de versterking van de positie van de cliƫnt, onder meer bij de huishoudelijke hulp en de vergoeding in natura.

APB vindt dat een goede zaak. Het uitgangspunt is voor ons dat iedere burger de regie over zijn of haar eigen leven heeft en houdt, los van het feit of er een vraag om ondersteuning is.

Langer zelfstandig wonen voor ouderen en gehandicapten

De vergrijzing enerzijds en de vermaatschappelijking van de zorg anderzijds leiden tot een grote vraag naar aangepaste en levensloopbestendige woningen. Langer zelfstandig wonen, vraagt echter om meer. Voldoende aanbod van zorggerelateerde welzijnsdiensten en zorgsteunpunten en vooral betrokkenheid van de leefomgeving en familie, maar ook van gemeentelijke diensten als wijkbeheer die in de directe leefomgeving veel kunnen doen om het dagelijkse functioneren van deze doelgroepen mogelijk te maken.

Zelfredzaamheid, participatie en eigen verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden bij de WMO.
Dat betekent niet alleen het verzorgen maar ook het stimuleren van ouderen, gehandicapten en andere mensen met een zorgvraag tot maximaal mogelijke zelfredzaamheid en actieve deelname aan zinvolle activiteiten. Aangezien de gemeente primair het verantwoordelijk orgaan is voor de WMO vindt APB het zaak dat zij ook daarin voldoende faciliteert.

Jeugd en jongeren

Iedere jongere moet zich kunnen ontwikkelen tot een persoon die zelfstandig en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving en zelf zijn leven vorm kan geven. Participatie van jongeren, vooral in het vrijwilligerswerk is ook nodig om voor de toekomst de leefkwaliteit van de samenleving te waarborgen. Dit geldt voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond.
Daarnaast kunnen maatschappelijke betrokkenheid en zelfontplooiing er voor zorgen dat eenzijdige vormen van vrijetijdsbesteding, bewegingsarmoede en culturele verschraling worden tegengaan. Jongeren moeten worden uitgedaagd hun talenten in maatschappelijke culturele vorming en sportieve activiteiten breed te ontwikkelen.

Daar hoort ook bij dat ze een plek hebben waar ze kunnen samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten.

Op dit moment valt te constateren dat een aantal jongeren onbereikbaar en ontoegankelijk wordt en is. Dit is zorgwekkend. Het is zaak preventief lokaal jeugdbeleid te ontwikkelen om dit tegen te gaan.

Onderwijs

In het verleden zijn scholen teveel afgedwaald van hun primaire onderwijstaak. Het is terecht dat in het beleid die onderwijstaak nu weer centraal staat, met alle aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen/wiskunde. De deelname aan het speciaal onderwijs blijft groeien. Vooral het aantal leerlingen met ernstige gedragsproblemen is de afgelopen jaren toegenomen, in het basisonderwijs is dat de laatste 10 jaar anderhalf keer zo groot geworden, in het voortgezet onderwijs is het zelfs verdriedubbeld. Dat vinden we zorgwekkend.

Nog onduidelijk is hoeveel van die toename het gevolg is van de toenemende kennis op dit gebied die er toe leidt dat steeds meer afwijkend gedrag als ziekte wordt aangemerkt en behandeld. Preventie is wellicht effectiever maar dat betekent dat ouders bewust moeten worden gemaakt van de effecten van een tekort aan of verkeerde opvoeding. Onmacht grenzen te stellen en te handhaven is in de hele maatschappij een verschijnsel dat veel ontwricht.

Het geven van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs, waarbij het kind centraal staat is ons uitgangspunt. Ook dient het onderwijs zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van het kind plaats te vinden. In de afgelopen periode zijn er diverse ontwikkelingen op het onderwijsfront geweest. Het is zaak de komende periode een actief onderwijsbeleid te voeren, waardoor er een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Er moet aandacht zijn voor schoolverzuim, vroegtijdige schoolverlaters en veiligheid op scholen. De drempelloze instroom van vmbo naar mbo, biedt weliswaar meer leerlingen de kans op een startkwalificatie, maar de kans dat zij geen enkel diploma halen neemt eveneens toe

Ook verdient de invoering van het brede- schoolconcept aandacht. Hiermee kunnen tal van disciplines worden samengebracht. Deze bundeling van functies kan teven ter versterking van de sociale cohesie in wijk, dorp en kern dienen. De gemeente kan hierin een faciliterende en stimulerende rol vervullen.

Hondenbelasting

Iedere burger is verantwoordelijk voor het opruimen van het eigen afval, dus ook van de hondenpoep. Burgers hebben een opruimplicht en daar dient op gecontroleerd te worden. In het buitengebied betaalt men ook hondenbelasting terwijl er geen voorzieningen zijn of de hond op eigen erf wordt uitgelaten. Door afschaffing van de hondenbelasting verdwijnt deze ongelijkheid. Het daaruit voortvloeiende verlies aan inkomsten is gering omdat de opbrengst nu vrijwel geheel opgaat aan controle van hondenbezit en andere directe kosten. APB wil in de komende periode deze overbodige belasting, net zoals vele andere gemeenten al deden, afschaffen.

Tot slot

Middelen

Financieel beleid


APB staat voor gezond financieel beleid zeker gezien de voorliggende forse bezuinigingsopgave. De gemeente zal zuinig om moeten gaan met gemeenschapsgeld en kritisch op de eigen uitgaven. Voor APB is het onverteerbaar als de gemeente haar burgers opzadelt met hogere lasten terwijl de financiƫle crisis de economische positie van die burger aantast en bedreigt.

Toch zal er ook de komende periode geĆÆnvesteerd moeten worden in stad dorpen en kernen.
Dat houdt in dat er een goed evenwicht moet zijn tussen inkomsten en uitgaven.
Maar ook dat er een realistisch beleid moet worden gevoerd.

Alleen die plannen waarvan de realisatie en de exploitatie vooraf gewaarborgd kunnen worden, en die, binnen de vrij beschikbare financiƫle ruimte, het hoogste rendement voor de burger opleveren dienen in uitvoering te worden genomen.

In de begroting dient helder aangegeven te worden wat de bestuurlijke prioriteiten zijn. Een meerjareninvesteringsplan is hiervoor noodzakelijk. Voor ons is de tijd voorbij dat er middelen worden aangewend voor prestige projecten en eenmalige baten worden verjubeld.

APB acht het onverantwoord om de Essent gelden nu geheel of nagenoeg geheel uit te geven. Los van de bovengenoemde toets op realisatie en exploitatie die het aantal haalbare projecten zal beperken dient er een flinke spaarpot achter de hand gehouden te worden. Die spaarpot moet ook ingezet kunnen worden om de bezuinigingsopgave zo uit te voeren dat onnodig diep snijden wordt voorkomen. In geen geval mag het zo worden dat wat nu, met behulp van de Essent gelden, wordt opgebouwd binnen enkele jaren weer moet worden afgebroken omdat we doorlopende lasten niet meer kunnen betalen.