Schriftelijke vragen 14 juni 2012

Schriftelijke vragen 14 juni 2012

Onderwerp: “de raad een fout beeld voorgehouden over de financiën van de gemeente”

 

Geacht College,

Dinsdag 5 juni 2012 ontvingen wij bijgaande brief van “een bezorgde ambtenaar”, met daarin een deel van een email, die op 9 maart 2012 is verstuurd (de namen van de ambtenaren in deze mail hebben wij verwijderd).

Naast zorgen over het feit dat een ambtenaar het blijkbaar nodig vindt om een raadslid anoniem op de hoogte te stellen van misstanden, roept deze brief een aantal vragen bij ons op.
Dit alles in relatie tot de belangrijke informele sessie van 14 maart 2012 aan de vooravond van definitieve besluitvorming over een majeur investeringsproject (stadhuiskwartier).

 1. In het door uw college opgestelde feitenrelaas (collegebrief van 16 mei 2012 aan de Auditcommissie) wordt melding gemaakt van een “eerste signaal bottum up “ op 9 maart 2012. Kunt u bevestigen dat hiermee de bijgaande email van 9 maart 2012 werd bedoeld?
 2. Nu bevat het aan ons toegezonden afschrift slecht een deel van vorengenoemde email correspondentie. Graag ontvangen wij de hele email. Wilt u hier zorg voordragen? 
 3. Uw brief van 16 mei 2012 (feitenrelaas m.b.t. 14 maart) initieerde een reactie aan de gemeenteraad van de accountant Deloitte (adviseur gemeenteraad) op maandag 21 mei 2012, waarop uw college op 22 mei 2012 een aanvullende reactie heeft gegeven. Citaat uit uw brief van 22 mei jl.: “Tijdens de bijeenkomst op 14 maart jl. is mondeling aangegeven dat er nog een discussie liep met de accountant over de risico’s in de grondexploitatie. Deze discussie was immers de avond ervoor door de accountant ambtelijk bij ons onder de aandacht gebracht.”
  Uit de email van 9 maart blijkt dat niet de avond ervoor, maar op vrijdag 9 maart 2012 betrokkenen, zowel bestuurlijk (2 wethouders) als ook ambtelijk, op de hoogte zijn gebracht van het concept standpunt van de accountant. Dit middels een interne email met als onderwerp: “BELANGRIJK: (voorlopig) Advies accountant” Hoe kunt u dit verklaren?
 4. Wethouder Huizingh heeft op 23 mei 2012 tijdens de bespreking van de jaarrekening in de gemeenteraad gemeld (na doorvragen) dat alleen Wethouder Ahne op 14 maart op de hoogte was van de discussie met de accountant en dat hij (Wethouder Ahne) de afweging heeft gemaakt om de raad niet te informeren.
  Hoe kunt u verklaren dat op dat moment niet is gemeld dat naast wethouder Ahne in elk geval één andere bestuurder namelijk wethouder Pierey op de hoogte was (zie adressering in email van 9 maart)? Waarom heeft Wethouder Pierey dit tijdens de vergadering van 23 mei niet zelf actief gemeld?
 5. Waren er op 14 maart 2012 nog meer leden van het College van B & W op de hoogte?
 6. Is er nog meer relevante correspondentie/informatie beschikbaar rondom 14 maart met betrekking tot de financiële positie van de gemeente? (bedoeld wordt zowel voorafgaande, als achteraf. ) Zo ja, dan ontvangen wij die graag.
 7. Gezien het voorgaande nogmaals de vraag: Wie hebben er in de voorbereiding van de 14 maart sessie de afweging gemaakt om op 14 maart 2012 niets te melden over het “belangrijke (voorlopige) advies “ (interne email van 9 maart 2012) en de email van 13 maart 2012 van onze accountant ( “early warning”)? Graag ontvangen wij een uitgebreide toelichting.

In afwachting van uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,
Marcel Elferink
Fractie Gemeentebelang