Schriftelijke vragen artikel 46 PAS

Schriftelijke vragen artikel 46 PAS

Schriftelijke vragen artikel 46
Stagnatie economische ontwikkelingen door afwijzen PAS
Deventer, 2 september 2019

 

Geacht college,

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij of de aanleg van een nieuwe weg. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn.

Door het vallen van het PAS (stikstofregels) zijn de nieuwe economische activiteiten in een straal van 10 kilometer om natuurgebieden heen nu geblokkeerd. Bij navraag blijkt, dat bijna 90 % van provinciaal Overijssels grondgebied hierdoor “op slot zit” en geen mogelijkheden geeft om economische en duurzame ontwikkelingen in gang te zetten.

De fractie van Gemeentebelang heeft zorgen over de Deventer projecten die in gang zijn gezet en heeft daarom de volgende vragen;

Hoe gaat het college van Deventer om met de raad van state uitspraak in het kader van het vervallen van de PAS ?

In hoever kunnen we als gemeente Deventer onze ambities op gebied van bouwen de komende periodes nog realiseren ?

 

Namens de fractie van Gemeentebelang

Erik Stegink