Schriftelijke vragen artikel 46 RvO onkruidbestrijding op verhardingen

Schriftelijke vragen artikel 46 RvO onkruidbestrijding op verhardingen

Onderstaande vragen zijn door Gemeentebelang ingediend.

Schriftelijke vragen artikel 46 RvO
onkruidbestrijding op verhardingen
Deventer, 11 september 2019

 

Geacht college,

Na het beëindigen van het gebruik van chemische middelen bij de onkruidbestrijding in 2014 is in 2017 structureel extra geld beschikbaar gesteld om het gewenste onderhoudsniveau te behalen. Hierover zijn met de verbonden partijen afspraken gemaakt. Het betreft onderhoudsniveau B en C volgens de systematiek van het CROW.

De fractie van Gemeentebelang heeft over dit onderwerp de volgende vragen:
Wordt het gewenste niveau gehaald?
Zijn over de periode 2017 – 2019 monitoringsgegevens beschikbaar?
Zo ja, met wie worden deze monitoring gegevens gedeeld?
Welke maatregelen/acties zijn genomen in de situatie waarbij het afgesproken niveau niet is gehaald (wel/niet n.a.v. de gegevens van de monitoring)?
Is het meetbaar, dat de structurele verhoging van het budget onkruidbestrijding leidt tot een grotere tevredenheid bij de burgers? Zo ja, kan dit zichtbaar gemaakt worden? Zo nee, hoe kunnen we dit meetbaar maken?
Zijn de bewoners naar menig van het college voldoende geïnformeerd over de aanpak van onkruidbestrijding op verhardingen?
N.a.v. de structurele verhoging van dit budget zou de raad geïnformeerd worden over de voortgang. Wanneer en op welke wijze gaat dit gebeuren?

Harry ten Have