Spaarpotje wordt leger

Alie

Spaarpotje wordt leger

AlieEn het spaarpotje wordt leger en leger

Uit de begroting die deze week door de raad is vastgesteld, blijkt eens te meer dat het de gemeente maar niet lukt om een gezonde balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Voor het tweede jaar achtereen is de begroting weliswaar sluitend, maar moesten er wel kunstgrepen uit de kast worden uitgehaald om dit resultaat te bereiken. Het eigen vermogen zal het komende jaar opnieuw afnemen. Met ruim zeven miljoen. Het college van Deventer laat het eigen vermogen daarmee binnen vijf jaar 146 miljoen naar 67 miljoen slinken. Een afname van 79 miljoen! Gemeentebelang vindt dit zeer zorgelijk.
Het is pijnlijk om te constateren dat er in de begroting voor het aankomende jaar geen enkele maatregel wordt getroffen, die de financiële positie van Deventer substantieel verbeteren. Structurele bezuinigingen worden doorgeschoven naar het volgende college. Na ons de zondvloed! En ondertussen wordt ook komend jaar met prestigeprojecten zoals het filmtheater en de nieuwe bibliotheek een forse aanslag op de gemeentelijke tegoeden gedaan. De rekening voor dit onverantwoord bestuur wordt bij de burger neergelegd, die ook in 2014 met aanzienlijke tariefsverhogingen zal worden geconfronteerd.

Zo zal er volgend jaar fors meer voor het parkeren in Deventer moeten worden betaald. Onder meer omdat het College ruim 1,2 miljoen euro haalt uit de parkeerexploitatie om via een kunstgreep de dekking van het nieuwe filmtheater sluitend te maken. Een gat in de begroting wordt zo op het bordje van de burgers ingelegd, in tijden dat deze de buikriem toch al steeds verder moeten aanhalen.
In crisistijd zou de gemeente zelf het goede voorbeeld moeten geven en even een pas op de plaats moeten maken. Want er staat ons nog heel wat slecht nieuws te wachten. Zo zal er in het voorjaar gesproken moeten worden over nieuwe bezuinigingen van ruim 2,5 miljoen euro, zijn de gevolgen van het Herfstakkoord in Den Haag nog niet bekend en rekent het college zich door creatief boekhouden rijker dan het is. Samen met het CDA heeft Gemeentebelang aangedrongen op een kritische kijk op reeds genomen besluiten. Het college heeft daarop aangegeven de uitgezette projecten met de kennis van nu nog eens goed op noodzaak, effect, haalbaarheid en financiële gevolgen te willen onderzoeken.

Gemeentebelang heeft zich in het begrotingsdebat ook sterk gemaakt voor een spoedige en doorzichtige presentatie van de kosten van de afvalscheiding in Deventer. Alleen door volledig inzicht in de cijfers te krijgen, kan er een besluit worden genomen over het eventueel aanpassen van de Diftar-tarieven. De motie die door Gemeentebelang, Deventer Belang, VVD en CDA is ingediend, is door de raad aangenomen. Wij zien de gevraagde informatie graag – zoals nu is vastgelegd – ruim op tijd tegemoet.
Gemeentebelang heeft verder aangedrongen op een realistisch beeld van de uitgaven voor het hondenbeleid, zoals dit door de VNG wordt aanbevolen.
Hoewel Gemeentebelang het Burgerweesthuis een warm hart toedraagt, heeft de partij het voorstel om € 30.000, – vrij te maken voor een verkennend onderzoek naar de toekomstige huisvesting van het poppodium niet kunnen steunen. Gemeentebelang heeft sympathie voor de functie en erkennen de problemen van het burgerweeshuis, maar vindt dat er hier een gemeente-brede afweging gemaakt moet worden. Door het ontbreken van een goede onderbouwing wordt een precedent geschapen. Het zal moeilijk worden om straks andere stichtingen en organisaties in nood uit leggen waarom zij geen aanspraak kunnen maken op gemeentelijke steun.

 

Klik hier voor de volledige bijdrage van fractievoorzitter Alie Zandstra tijdens het begrotingsdebat van donderdag 14 november.