Speech tijdens het begrotingsdebat d.d. 14-11-2013

Alie

Speech tijdens het begrotingsdebat d.d. 14-11-2013

AlieSpeech van fractievoorzitter Alie Zandstra
tijdens het begrotingsdebat van donderdag 14 november 2013

Voorzitter,

Met de voorliggende begroting wordt weer eens duidelijk dat het deze Gemeente maar niet lukt om een gezonde balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is weliswaar de begroting sluitend, maar wel met aanwending van incidentele middelen!
Ook constateren we dat het eigen vermogen in 2014, weer met ruim EUR 7 miljoen afneemt. Om even een vergelijking te maken: Eind 2009 bedroeg het eigen vermogen van de gemeente Deventer nog 146 miljoen. Voor eind 2014 is de uitkomst geraamd op 67 miljoen. Dat betekent een afname van het eigen vermogen in vier jaar tijd, deze collegeperiode dus, van 79 miljoen.
Pijnlijk vinden we het echter dat wij in deze begroting geen maatregelen aantreffen die de financiƫle positie van Deventer substantieel verbeteren. Integendeel we gaan lustig verder met geld uitgeven. Met prestige projecten zoals als het Filmtheater en de bibliotheek gaan we voortvarend verder en de structurele bezuinigingen schuiven we door naar het volgende college. Na ons de zondvloed! De rekening leggen we bij de burger, gezien alle voorgestelde tariefsverhogingen!
Voor wat betreft de tarifering afvalstoffen vinden we dat nog wel een ding. Omdat afgesproken is dat de resultaten van de tussenevaluatie Diftar hun weerslag zullen krijgen in de vast/dan wel bijstelling van de tarieven afvalstoffenheffing, dienen we een motie in, samen met Deventer Belang, VVD en CDA, waarin we u vragen om uiterlijk een week voor de agendering van het raadsvoorstel afvalstoffenheffing aanvullende informatie aan de raad aan te bieden die inzicht geeft in de vast kosten etc.
Ik wil nog even weer terug naar het Filmtheater. Van meet af aan was al duidelijk dat er geen volledige dekking was voor deze investering. Onze fractie heeft u daar al op gewezen. Uw college heeft eind oktober 2013 daarom maar besloten om de ruim 1,2 miljoen tekort (afkoop parkeerplekken) uit de gemeentelijke parkeerexploitatie te halen. Dus feitelijk moeten de parkeertarieven extra omhoog, voor een sluitende realisatie van het filmtheater! Moeten we dat als gemeente wel willen, in tijden dat onze inwoners de buikriem steeds verder moet aanhalen? In dit kader verwijzen wij ook naar de reactie van de Vereniging van Vastgoed eigenaren over hun zorgen over de (te) hoge parkeertarieven. Wij kunnen dit allemaal niet uitleggen.
Voorzitter,

  • Betrek ik hier nog bij, dat U bij de presentatie van deze begroting aangaf dat een aantal uitkomsten nog niet meegenomen zijn zoals:
  • Extra structurele bezuinigingen ad 2,6 miljoen waarvoor bij de voorjaarsnota 2014 voorstellen zullen worden gedaan.
  • De nadelige uitkomsten van de september circulaire die nog niet verwerkt zijn in de programma’s.
  • De gevolgen van het herfstakkoord, die op dit moment nog niet bekend zijn,
  • Dat u blijft vasthouden aan de 5% omslagrente. Terwijl vorig jaar de provincie Overijssel aangaf dat een rente percentage van 3,5 a 4 % reĆ«el is.
  • Dat u zich daarmee als gemeente rijker rekent dan de gemeente in werkelijkheid is, u daarmee de financiĆ«le problemen dus doorschuift naar de toekomst, de nieuwe raad en het nieuw college

Dan zien wij donkere wolken aan de horizon.

In crisistijd zou het ons sieren dat we zelf als gemeente het goede voorbeeld gaven en even pas op de plaats maken. Kortom: Het is alom zaak nieuwe prioriteiten te stellen. Vandaar onze motie fasering projecten. Deze dienen we samen met het CDA in. Nu hoor ik u denken dat is oude wijn in nieuwe zakken. Dat klopt, maar zoals eerder opgemerkt is de Deventer situatie, het afgelopen jaar niet verbeterd.
Voorzitter,
In het collegeprogramma staat ook dat u de positie van het buitengebied verder wilt versterken. Het platteland moet op eigenkracht kunnen functioneren en dorpskernen moeten vitaal blijven.
Tegen deze achtergrond zijn wij benieuwd naar de voortgang van het kulturhus in Diepenveen, dat mede met PMJP-middelen zou worden gefinancierd. Wordt het Kulturhus voor 1april 2014 gerealiseerd? En zijn de PMJP-middelen relevant voor realisatie? Ik vraag dat omdat het een hard gegeven is dat het kulturhus voor 1 april klaar moet zijn anders vervallen de beschikbare middelen van 100.000 euro vanuit het PMJP. Ook wat betreft de ontwikkeling van het centrumplan Bathmen maken we ons zorgen over de ontstane situatie. Graag informatie over de voortgang.
En dan hebben we nog de motie die vooral geen motie mocht worden vanwege de politieke onrust en wrijving binnen de coalitie. Ik bedoel Dev P, het parkeerinformatiesysteem dat door onze fractie al jaren terug naar de prullenbak is verwezen. Samen met PvdA, GroenLinks en CD was er tot vanmorgen commitment over een motie om Dev P uit de begroting te halen. Om zogenaamde procedurele redenen en niet inhoudelijke heeft de PvdA vandaag haar steun ingetrokken, met als gevolg geen debat tijdens de begrotingsbehandeling maar uitstel tot 27 november. Dat betekent voor onze fractie geen afstel, want als het aan ons ligt komt Dev P er niet.
Tot slot de hondenbelasting, helaas nog steeds een vast item. Refererend aan de uitspraak van het Hof, waarbij gesteld wordt dat de hondenbelasting als bijdrage aan de algemene middelen mag dienen mits goed onderbouwd en het advies van de VNG om aantoonbaar zichtbaar te maken welke kosten er voor honden bezitters gemaakt worden, vragen we u om realistisch inzichtelijk te maken of de inkomsten van de hondenbelasting gelijklopen met de uitgaven voor uitvoeringsmaatregelen van het hondenbeleid waardoor het innen van de hondenbelasting aantoonbaar niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.